عشق یعنی رهبرم سید علی

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

پيام نوروزى به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۲


بسمالله‌الرّحمنالرّحیم
یا مقلّب القلوب و الأبصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الأحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.
اللّهمّ صلّ علی حبیبتك سیّدة نساء العالمین فاطمة بنت محمّد صلّی الله علیه و ءاله. اللّهمّ صلّ علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها. اللّهمّ كن لولیّك الحجّة بن الحسن صلواتك علیه و علی ءابائه فی هذه السّاعة و فی كلّ ساعة ولیّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتّی تسكنه ارضك طوعا و تمتّعه فیها طویلا. اللّهمّ اعطه فی نفسه و ذرّیّته و شیعته و رعیّته و خاصّته و عامّته و عدوّه و جمیع اهل الدّنیا ما تقر به عینه و تسرّ به نفسه.

تبریك عرض میكنم به همهی هممیهنان عزیزمان در سراسر كشور، و به همهی ایرانیان در هر نقطهای از جهان كه هستند، و به همهی ملتهائی كه نوروز را گرامی میدارند؛ مخصوصاً به ایثارگران عزیزمان، خانوادههای شهدا، جانبازان و خانواده‌هایشان، و همهی كسانی كه در راه خدمت به نظام اسلامی و به كشور عزیزمان مشغول فعالیتند. امیدواریم خداوند متعال این روز را و این آغاز سال را برای ملت ما، برای همهی مسلمانان عالم، مایهی شادی و بهروزی و نشاط قرار دهد و ما را به انجام وظائفمان موفق و مؤید بدارد. به هممیهنان عزیزمان عرض میكنم توجه داشته باشند كه ایام فاطمیه در اواسط روزهای عید است و تكریم و احترام این ایام برای همهی ما لازم است.

ساعت تحویل و هنگام تحویل، در حقیقت حد فاصلی است بین یك پایان و یك آغاز؛ پایان سال گذشته و آغاز سال نو. البته نگاه عمدهی ما باید به طرف جلو باشد؛ سال نو را ببینیم، برای آن خودمان را آماده كنیم و برنامهریزی كنیم؛ اما حتماً نگاه ِبه پشت سر و راهی كه طی كردهایم هم برای ما مفید است، برای اینكه ببینیم چه كردهایم، چگونه حركت كردهایم، نتائج كار ما چه بوده است، و از آن درس بگیریم و تجربه بیاموزیم.

سال ۹۱ مثل همهی سالها، سالی متنوع و دارای رنگها و نقشهای گوناگون بود؛ شیرینی هم داشت، تلخی هم داشت؛ پیروزی هم داشت، عقبماندگی هم داشت. زندگی انسانها در طول حیات، همیشه همین جور است؛ با كش و قوسها همراه است، با فراز و نشیبها همراه است؛ مهم این است كه از نشیبها خارج شویم، خودمان را به اوجها برسانیم.

آنچه كه در طول سال ۹۱ از جنبهی مواجههی ما با جهان استكبار آشكار و واضح بود، عبارت بود از سختگیری دشمنان بر ملت ایران و بر نظام جمهوری اسلامی. البته ظاهر قضیه، سختگیری دشمن بود؛ اما باطن قضیه، ورزیدگی ملت ایران و پیروزی او در میدانهای مختلف بود. آنچه كه دشمنان ما هدف گرفته بودند، صحنهها و عرصههای مختلف بود؛ عمدتاً عرصهی اقتصاد و عرصهی سیاست بود. در عرصهی اقتصاد، گفتند و تصریح كردند كه میخواهند ملت ایران را بهوسیلهی تحریم فلج كنند؛ اما نتوانستند ملت ایران را فلج كنند و ما در میدانهای مختلف، به توفیق الهی و به فضل پروردگار، به پیشرفتهای زیادی دست پیدا كردیم؛ كه تفصیل آنها برای ملت عزیزمان گفته شده است، گفته خواهد شد؛ من هم انشاءالله در سخنرانی روز اول فروردین، به شرط حیات، اجمالاً مطالبی عرض خواهم كرد.

در زمینهی اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشكلاتی ایجاد شد؛ بخصوص كه اشكالاتی هم در داخل وجود داشت؛ برخی از كوتاهیها و سهلانگاریها انجام گرفت كه به نقشههای دشمن كمك كرد؛ لیكن در مجموع، حركت مجموعهی نظام و مجموعهی مردم، یك حركت رو به جلو بوده است و انشاءالله آثار و نتائج این ورزیدگی را در آینده خواهیم دید.

در عرصهی سیاست، از یك جهت همت آنها این بود كه ملت ایران را منزوی كنند، از جهت دیگر ملت ایران را دچار دودلی و تردید كنند؛ همت آنها را كوتاه و ضعیف كنند. درست عكس این عمل شد؛ در واقع عكس این اتفاق افتاد. در زمینهی انزوای ملت ایران، نه فقط نتوانستند سیاستهای بینالمللی و منطقی ما را محدود كنند، بلكه حتّی نمونههائی از قبیل اجلاس جنبش غیر متعهدها با حضور تعداد كثیری از سران و مسئولان كشورهای جهان در تهران تشكیل شد و عكس آنچه را كه دشمنان ما میخواستند، رقم زد و نشان داد كه جمهوری اسلامی نه فقط منزوی نیست، بلكه در دنیا با چشم تكریم و احترام به جمهوری اسلامی و به ایران اسلامی و به ملت عزیز ما نگریسته میشود.

در زمینهی مسائل داخلی، مردم عزیز ما در آنجائی كه امكان و موقعیت ابراز احساسات وجود داشت ــ عمدتاً در بیست و دوم بهمن سال ۹۱ ــ آنچه را كه لازمهی حماسه و شور بود، از خود نشان دادند؛ از سالهای دیگر پرشورتر و متراكمتر در صحنه حاضر شدند. یك نمونهی دیگر هم حضور مردم خراسان شمالی در بحبوحهی تحریمها بود، كه نمونه و مستورهای از وضعیت و روحیهی ملت ایران را نشان میداد نسبت به نظام اسلامی و به مسئولان خدمتگار و خدمتگزار خودشان. كارهای بزرگی هم بحمدالله در طول سال انجام گرفته است؛ تلاشهای علمی، كارهای زیربنائی، تحرك فراوان مسئولین و مردم. زمینهها برای حركتِ رو به جلو و انشاءالله جهش، فراهم شده است؛ هم در زمینهی اقتصاد، هم در زمینهی سیاست، و هم در همهی زمینههای حیاتیِ دیگر.

سال ۹۲ برابر چشمانداز امیدوارانهای كه به لطف پروردگار و همت مردم مسلمان برای ما ترسیم شده است، سال پیشرفت و تحرك و ورزیدگی ملت ایران خواهد بود؛ نه به این معنا كه دشمنیِ دشمنان كاسته خواهد شد، بلكه به این معنا كه آمادگی ملت ایران بیشتر و حضور او مؤثرتر و سازندگی آیندهی این ملت به دست خودشان و با همتِ با كفایت خودشان انشاءالله بهتر و امیدبخشتر خواهد شد.

البته آنچه را كه ما در سال ۹۲ در پیشِ رو داریم، باز عمدتاً در دو عرصهی مهم اقتصاد و سیاست است. در عرصهی اقتصاد، به تولید ملی باید توجه شود؛ همچنان كه در شعار سال گذشته بود. البته كارهائی هم انجام گرفت؛ منتها ترویج تولید ملی و حمایت از كار و سرمایهی ایرانی، یك مسئلهی بلندمدت است؛ در یك سال به سرانجام نمیرسد. خوشبختانه در نیمهی دوم سال ۹۱ سیاستهای تولید ملی تصویب شد و ابلاغ شد ــ یعنی در واقع این كار ریلگذاری شد ــ كه بر اساس آن، مجلس و دولت میتوانند برنامهریزی كنند و حركت خوبی را آغاز كنند و انشاءالله با همت بلند و با پشتكار پیش بروند.

در زمینهی امور سیاسی، كار بزرگ سال ۹۲، انتخابات ریاست جمهوری است؛ كه در واقع مقدرات اجرائی و سیاسی، و  به یك معنا مقدرات عمومی كشور را برای چهار سال آینده برنامهریزی میكند. انشاءالله  مردم با حضور خودشان در این میدان هم خواهند توانست آیندهی نیكی را برای كشور و برای خودشان رقم بزنند. البته لازم است هم در زمینهی اقتصاد، هم در زمینهی سیاست، حضور مردم حضور جهادی باشد. با حماسه و با شور باید  وارد شد، با همت بلند و نگاه امیدوارانه باید وارد شد، با دل پر امید و پر نشاط باید وارد میدانها شد و با حماسهآفرینی باید  به اهداف خود رسید.
با این نگاه، سال ۹۲ را به عنوان «سال حماسهی سیاسی و حماسهی اقتصادی» نامگذاری میكنیم و امیدواریم به فضل پروردگار، حماسهی اقتصادی و حماسهی سیاسی در این سال به دست مردم عزیزمان و مسئولان دلسوز كشور تحقق پیدا كند.

به امید توجهات پروردگار و دعای حضرت بقیةالله (ارواحنا فداه) و با درود به روح مطهر امام بزرگوار و شهیدان عزیز .

پيام نوروزى به مناسبت آغاز سال   ۱۳۹۲  فایل صوتی

 
============================
 
پاورپوینت | شعارها و نام‌های ۲۳ سال گذشته 30/12/1391

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19303/smpl.jpgیكی از اقدامات و برنامه‌های هر ساله حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از ابتدای دوران رهبری نامگذاری و یا تعیین شعارهایی برای سال نو در پیام‌های نوروزی است.
در پیام‌های نوروزی كه هرساله دقایقی پس از تحویل سال جدید خطاب به ملت ایران صادر می‌شود، رهبر انقلاب چارچوب كلی و افق‌های پیش روی ملت و مسئولان جمهوری اسلامی را در قالب نام و یا شعار سال جدید ترسیم میكنند. عدم اختصاص عناوین در نظر گرفته شده به همان سال خاص و جاری‌بودن آن مطالبات اهمیت بازخوانی آن‌ها را دوچندان میكند. در پاورپوینت زیر تلاش شده است تا مروری اجمالی صورت گیرد بر پیام، علت و هدف نام‌ها و شعارهای سال‌های ۶۹ تا ۹۲.


دریافت نسخه پاورپوینت - پاورپوینت | شعارها و نام‌های ۲۳ سال گذشته [ حجم فایل : 1104 کیلوبایت ]

 ================

مطالب مرتبط :

شرط اینكه نوروز، روز «نو» باشد...شرط اینكه نوروز، روز «نو» باشد...


 • برچسب‌ها: پيام نوروزى به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۲
  نوشته شده در جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ساعت 9:27 توسط عاشق| |

  *اگر بخواهيد جسم را به قدرت، به زيبايى، به توانايى، به بروز قدرتها و استعدادهاى گوناگون برسانيد، بايد ورزش كنيد.

  *اگر در يك جمله‏ى كوتاه از من بپرسند كه شما از جوان چه مى‏خواهيد، خواهم گفت: تحصيل، تهذيب و ورزش.

  *طلبه‏ها بايد ورزش كنند؛ طلبه‏ها بايد كوهنوردى بروند.

  *كوهنوردى امتيازات برجسته و ممتازى دارد. مهمترينش همان عزم و اراده‏ى بين انسان و انگيزه‏هاى درونى خود او است.


  *من مى‏خواهم ورزش جانبازان را هم، به طور مؤكّد متذكر شوم. البته، الحمدللَّه ورزش جانبازان خوب بود. الحمدللَّه در ميدانها خوب بوده. *همين‏طور كه شما گفتيد، در المپيك مدالها و افتخارات بيشتر و چهره‏هاى بهترى كسب كردند؛ اما بخصوص، روى اينها كار بكنيد. علت آن هم اين است كه جانبازان، سابقه‏ى جبهه دارند. اينها يك قهرمانى را انجام دادند، يعنى وضع جسمانى آنها، نشان‏دهنده‏ى قهرمانى است. *كارى است كه كردند و يك پرونده، با اينها همراه است. بنابراين، اينها آن‏جا امتحان دادند؛ باز هم مى‏توانند در ميدانهاى ورزشى، ان‏شاءاللَّه امتحان بدهند.

  *من ورزش را براى همه لازم مى‏دانم. [كوهنوردى‏] يك ورزش سنگين، خيلى باابهت و خوب است؛ بنابراين لازم است.

   

  *ورزش زنان، كار لازمى است. زنان هم نصف جمعيت كشورند؛ بايد ورزش بكنند؛ اما محيط ورزش زنان، بايستى به گونه‏يى باشد كه با حدود اسلامى، مطلقاً مساسى پيدا نكند.

  *ورزش كوهپيمايى و راهپيمايى در كوه كارى است كه مى‏تواند عمومى، يعنى براى زن و مرد و بچه و بزرگ باشد؛ از همه‏ى ورزشهاى ديگر هم كم‏خرجتر است.

  *ورزش، اطمينان و اعتماد نفس در انسان ايجاد مى‏كند. جوان را به خودش مطمئن و خاطر جمع مى‏كند. خاصيت طبيعى ورزش اين است كه آنها را از آن حالت خمود و ركود بيرون مى‏آورد.

  =================

  پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR فیلم اجرای حركات ورزش باستانی توسط ورزشكاران جانباز و معلول در حضور رهبر انقلاب اسلامی را منتشر كرد. این برنامه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۷۱ در حسینیه امام خمینی رحمه‌الله برگزار شده است.
   فیلم کامل دیدار : ورزش باستانی جانبازان و معلولان در حضور رهبر انقلاب

  با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

  کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 165.6 MB
  کیفیت پايين و فرمت Flv و با حجم 31.2 MB
  کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 507.4 MB

  ۱۳۹۱/۱۲/۲۷

  شش خاطره‌ی ورزشی از آیت‌الله خامنه‌ای

  پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR شش خاطره ورزشی از مجموعه‌ی خاطرات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را
   
   به شرح زیر منتشر می‌كند. برای مطالعه‌ی هركدام از خاطرات، روی تصویر مربوط كلیك كنید.
   

  http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22202/1.jpghttp://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22202/2.jpghttp://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22202/3.jpghttp://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22202/5.jpg
  http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22202/4.jpghttp://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22202/6.jpg

  خاطرات ورزشی محمود خسروی‌وفا از رهبر انقلاب

  آقای محمود خسروی‌وفا، رئیس كمیته‌ی ملی پارالمپیك، در اوایل انقلاب و نیز در مقطعی از دوران ریاست جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مسئول حفاظت ایشان بوده است. او به دلیل مسئولیت‌های ورزشی در بسیاری از دیدارهای ورزشی رهبر انقلاب در دوره‌های مختلف حضور داشته است. به همین دلیل گپ‌وگفت ما محدود به دیدار اخیر مدال‌آوران المپیك و پارالمپیك نشد. علاقه‌مندی‌های ورزشی رهبر انقلاب و نیز ورزش صبح‌گاهی ایشان در خارج از كشور از نكات خواندنی این گفت‌وگو است:

  برچسب‌ها: ورزش در نگاه امام خامنه ای
  ادامه مطلب
  نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:54 توسط عاشق| |


 • سال نو مبارک • دیدگاه مقام معظم رهبری درباره تخت جمشید ، عید نوروز و چهارشنبه سوری


 •  

  جوانان عزيز، بخصوصى فرزانگان ، مايلم به اين مطلب درست توجه كنند كه اسلام در برخورد با پديده هايى كه از كشورها و از ملتهاى ديگر، يا از دوره هاى قبل به او رسيده است ، يك برخورد حكمت آميز و همراه با دقت و نگاهى همه جانبه دارد. هر چيزى كه قابل اين است تا محتواى صحيحح پيدا كند، اسلام آن را مى گيرد، به آن جهت و محتواى صحيح مى دهد و در دسترس مردم مى گذارد.

  مثلا بعضى از همين مراسم حج ، مثل طواف ، سعى و قربانى كردن ، از قبل از اسلام بود؛ اسلام ، اين مراسم را گرفت ، محتواى شرك آلود، مادى و غلط را از آن خارج كرد و محتواى توحيدى به آن داد. آن را درك كرد و به صورت يك درس ، به مردم برگرداند، كار خيلى عجيب و مهمى است . در باب عيد نوروز و مراسم سنتى قديمى هم همين جور، اسلام عيدنوروز را گرفت ، محتواى انسانى و اسلامى و معنوى به آن داد و به مردم برگرداند.
  اول سال تحويل ، شما به دستور اسلام با خدا رابطه برقرار مى كنيد؛ عرض مى كنيد: يا مقلب القلوب و الابصار، يا مدبر الليل و النهار، يا محول الحول و الا حوال اى كسى كه گردش زمين و آسمان ، گردش دلها و چشمها و گردش روزگاران به دست توست ، اين گردش قرار دادى سال را هم براى ما با بركت و مبارك قرار بده : حول حالنا الى احسن الحال .

   

  ببينيد نوروز و تحويل سال - رفتن از يك سال به سال ديگر - يك محتواى معنوى پيدا كرد. مردم را توصيه مى كنند: اغتسل و البس و انظف ثيابك : غسل كنيد، خود را شست و شو بدهيد و تميزترين لباسها را - البته صحبتى از لباس نونيست ؛ صحبت از لباس تميز است - بپوشيد؛ به دين يكديگر برويد؛ صله ى رحم بكنيد، دلهايتان را شاد كنيد؛ در خودتان اميد بدهيد و با رويش طبيعت يك رويش ‍ معنوى در دل خودتان به وجود بياوريد.
  برخورد با عيد نوروز؛ اين است ؛ لذا ما ايرانيها عيد نوروز را دوست مى داريم و آن را جشن مى گيرمى . اما جشن ما يك جشن سالم است . با هر كدام از اين مراسم قديمى كه اسلام برخورد مى كند، اين جور برخورد مى كند. البته بعضى از مراسم هست كه قابل اصلاح نيست . مثلا اسلام درباره مراسم خرافى از روى آتيش پريدن ، حرفى ندارد و تاءييد نمى كند؛ اما هيچ اشكالى نمى بيند كه مردم - فرض بفرماييد - در مناسبتى از مناسبتهاى عيد به فضاى باز بروند، با سبزه و طبيعت و صحرا، ديدارى تازه كنند، خود و طبيعت را با يكديگر نزديك كنند و لذت صحيح و سالم ببرند، مانعى ندارد.

  درست ، عكس روش جاهلى ؛ در روشهاى جاهلى ، اگر عمل خوبى هم در دست مردم باشد، آن را بى محتوا مى كنند ! لذا شما مى بينيد كه راجع به تحويل سال در تبليغات راديوهاى بيگانه ، صحبت زيادى نيست ؛ اما راجع به چهارشنبه سورى در اين چند روز قبل از سال ، تقريبا تمام راديوهاى بيگانه راجع به آن صحبت كردند ! درست نقطه ى مقابل آن نظر اسلامى !

  البته بعضى از عوامل خود ما هم در وزارت كشور، استباهى كردند كه در واقع همان كار راديوهای بيگانه را تاءييد كرد ! منتها دلسوزان وزارت كشور و وزير محترم كه بحمدالله خود روحانى و از سادات محترم است - فورا جلوى آن را گرفت .
  شما ببينيد در ايام تحويل ، مردم در كجاها اجتماع مى كنند؛ ديشب در اطراف آستان قدس رضوى ، با اين كه نيمه ى شب بود، جاى سوزن انداختن نبود ! تا بسط شيخ بهايى و تمام اين اطراف ، مردم براى توجه ، روى زمين نشسته بودند ! يعنى عيد نوروز، همراه با معنويت . يا ديشب ، نيمه ى شب ، هزاران انسان علاقه مند، از خواب و خانه و زندگى و محيط خانواده بيررون مى آيند و به مرقد امام بزرگوار مى روند ! يعنى جنبه ى معنوى .

  خوب ، حالا يك نفر هم پيدا مى شود كه از سر اشتباه و ندانم كارى ، به جاى مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوى ، تخت جمشيد را زنده مى كند ! البته تخت جمشيد، يك اثر معمارى است ؛ انسان ، اثر معمارى را تحسين مى كند و چون متعلق به ما و ملا ايرانيهاست ، به آن افتخار هم مى كند؛ اما اين غير از آن است كه ما دلها و ذهنها و جانهاى مردم را متوجه به نقطه اى بكنيم كه در آن خبرى از معنويت نيست ، بلكه نشانه ى طاغوتيگرى است !

  عکسهایی از پیام نوروزی مقام معظم رهبری

  در همان ساختمانها كه امروز بعد از گذشت يكى دو هزار سال ويران است ، زمانى به مناسبت همين روز نوروز، خدا مى داند كه چه قدر بى گناه ، در مقابل تخت طاغوتهاى زمان به قتل مى رسيدند و چه قدر دلها ناكام مى شدند ! اين افتخارى ندارد.

  عيد نوروز خوب است ، مراسم جشن و سرور و شاد بودن دلها خوب و مطلوب است ؛ اما در جهت درست . اين كارى است كه اسلام كرده است ؛ ما هم به فضل الهى به تبعيت اسلام ، همين سياستها را دنبال مى كنيم ، مردم هم همين را مى خواهند و دلهاى مردم هم دنبال همين چيزهاست ؛ مردم به آن چيزهايى كه جنبه ى مادى دارد، مستقلا توجهى ندارند و اگر آن جنبه ى مادى ، با يك جنبه ى انحرافى همراه شد، مردم از آن رويگردانى ميكنند .

  تاریخ بیانات : 1378/1/1

   

  بازخوانی پیام‌های نوروزی رهبر انقلاب از سال ۶۹ تا ۹۱


 • برچسب‌ها: عید نوروز, چهارشنبه سوری, تخت جمشید, رهبری
  ادامه مطلب
  نوشته شده در جمعه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۱ساعت 9:51 توسط عاشق| |  آشنايي با قله هاي تهذيب
  دانلود برنامه                                                           
     
  مراقبت
  دانلود برنامه            
  اثر نماز بر جوانان
  دانلود برنامه                                                                             
  تعليم نفس
  دانلود برنامه       
  روح نماز
  دانلود برنامه         
   
  اهميت نماز
  دانلود برنامه        
  تشريفات در زندگي
  دانلود برنامه                  


      
  محفل انس با قرآن در حضور مقام معظم رهبری  تدبّر در قرآن
  دانلود برنامه             


  برچسب‌ها: بلوتوث هاي اخلاقي
  نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 9:15 توسط عاشق| |

  به کوری چشم دشمنان اسلام و ایران و مقام معظم رهبری

   

  شعری تقدیم به حضرت آیت الله خامنه ای

   

  شعر : از  هادی بیابانی

   

  اجرا:مداح اهل بیت (ع) حبیب حسینی

   

  هیئت متوسلین به امام جعفر صادق ع (خرم آباد)

  نشاني وب سايت


  http://majs.ir/


  آقام آقام آقام آقام        تو دنیایکتایی        تو همتا نداری        آقام

   

   غرق نورماهی                عطر گلها داری                 آقام

   

  نایب آقایی                      راه  علی داری                   آقام

   

  آقایی     سرداری                             دست ماروآقامیگیری

  به حق   فاطمه                                  الهی آقا غم نبینی

   

   آی آقا آی آقا                    بی تو  غمخونه ميشه دنیا

   

  ---------------------------------------------------------

  آقام آقام آقام آقام      الگوي دنيايي       تورهبرمايي   آقام

  مرجع عالمي                     نايب مولامي            آقام

  حامي اسلامي                    مظهرايماني            آقام

   

  مهرتو  افزونه                         همه عالم اينو ميدونه

  تاميگي   يه جمله                       درحيرتت أقا ميمونه

   

  آي أقا آي أقا                     بي تو غمخونه میشه دنيا

  -------------------------------------------------------

  آقام  آقام آقام آقام      دست حق ياورت        علي نگهدارت    آقام

   دشمن تو خواره               بيش تو اواره                      آقام

   سلاحت ايمانت                فداي ايرانت                آقام

   

  يه دونه   نمونه                        الهي دشمنت نمونه

  پیش تو  رهبرم                        عالمی حیرونت میمونه

   

  آی آقاآی آقا                     بی توغمخونه میشه دنیا


  لينك دانلود فايل اجراي شعر

  آقام آقام آقام آقام (تک) حبیب حسینی         (در وصف مقام معظم رهبری)  برچسب‌ها: شعرومداحی
  نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 8:45 توسط عاشق| |

                    بسم‌ الله الرحمن الرحیم

  با تأسف و اندوه فراوان خبر رحلت عالم ربانی، سالك الی‌الله و عارف بالله مرحوم آیت‌الله آقای حاج شیخ عزیز الله خوشوقت رضوان‌الله علیه را دریافت كردم. عمری با بركت، سرشار از معنویت و تهذیب، و گامهای پیوسته در سلوك الی الله، همراه با مجاهدتی كم نظیر در تربیت نفوس مستعد و دلهای مشتاق، خلاصه‌‌ئی از زندگینامه‌ی این روحانی مهذّب و این معلّم اخلاق و معرفت است. بی شك فقدان این شخصیت ممتاز، برای آشنایانِ رتبه‌ی معنوی آن بزرگوار مصیبتی اندوهبار و برای شاگردان و مستفیدان محضر پر فیض او ثلمه‌ئی بزرگ است. اینجانب تسلیت صمیمانه‌‌ی خود را به خانواده‌ی مكرّم و فرزندان محترم و دیگر وابستگان و به همه‌ی ارادتمندان ایشان معروض میدارم و علو درجات و شمول رحمت حق و حشر با اولیاء الله را برای روح مطهرشان از خداوند متعال مسألت میكنم.

  سید علی خامنه‌ای

  2/12/1391

  -------------

  رهبر معظم انقلاب با حضور در بیت مرحوم آیت‌الله آقای حاج شیخ عزیز‌الله خوشوقت رضوان‌الله علیه، با بازماندگان آن مرحوم دیدار کردند.

  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، رهبرانقلاب امشب (چهارشنبه) با حضور در بیت مرحوم آیت‌الله آقای حاج شیخ عزیز‌الله خوشوقت رضوان‌الله علیه، با بازماندگان آن مرحوم دیدار کردند.
  ایشان در این دیدار ضمن ایراد سخنانی درباره شخصیت مرحوم آیت‌الله خوشوقت، درگذشت این عالِم ربانی، معلم اخلاق و سالک الی‌الله را به خانواده و آقازادگان ایشان و اهل معنا و معرفت و سلوک تسلیت گفتند. 

  ۱۳۹۱/۱۲/۰۲

   

   

  پس عزا بر خود كنید ای خفتگان

  مرحوم آیت‌الله خوشوقت در كنار رهبر انقلاب

  گزیده دیدار : مرحوم آیت‌الله خوشوقت در كنار رهبر انقلاب

  : اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیكر آیت الله خوشوقت

  فیلم

  کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 38.3 MB
  کیفیت پايين و فرمت Flv و با حجم 8.9 MB
  کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 140.8 MB

  صوت


   

                                                                                                                     

  مطالعه بیشتر

  http://abna.ir/data.asp?lang=1&id=392644

  http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=22073


  برچسب‌ها: ایت الله خوشوقت
  ادامه مطلب
  نوشته شده در پنجشنبه سوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 8:10 توسط عاشق| |

  مسئولان،دولت و مجلس، همه تلاشهای خود را برای حل گره ها و مشكلات اقتصادی مردم و كشور متمركز كنند

  تقوا، تقوا، تقوا....از مسئولان توقع داريم با صبر، ميدان ندادن به احساسات سركش و ملاحظه مسائل كشور، همه توان و نيروها را برای حل مشكلات مردم متمركز كنند

  توقع از مسئولان این است، حالا که رفتار دشمن شدت پیدا کرده شما هم رفاقتها را شدت دهید و بيشتر با هم باشيد

  مسئولین محترم شنیدید....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  یادتان نرود: اطاعت از امر ولی واجب است...واجب...

  http://ahrabnews.com/images/docs/000010/010650/images/ahrab.jpg


  برچسب‌ها: تقوا
  نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 11:49 توسط عاشق| |

   
  از طلاومس ‌تا ‌درباره ‌الی

  فیلم‌هایی ‎که ‌نظر رهبر انقلاب ‌را جلب ‌کرد

  به کبودی یاس، بدوک، طلا و مس تنها نمونه‌هایی از فیلم‌هایی است که اظهار نظر رهبر انقلاب درباره این فیلم‌ها علنی شده است، به گفته غلامعلی حداد عادل ایشان دقت دارند که از ابزار فرهنگی به خوبی استفاده شود.

  به گزارش قدس آنلاین به نقل از ابنا «غلامعلی حدادعادل» مشاور عالی رهبر انقلاب و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت وگو با ویژه نامه پایان سال روزنامه همشهری در سال 87 درباره علائق فرهنگی رهبری گفته بود: رهبری از فیلم‌هایی که تهیه و پخش می شوند آگاهی دارند و می‌بینند و دقت دارند که از ابزار فرهنگی به خوبی استفاده بشود، به همین خاطر ایشان برای سازندگان فیلم توصیه‌هایی هم می‌کنند.

  حداد عادل همچنین گفته بود: زمان دیدن فیلم «کودک و فرشته» با ایشان در یک مجلسی بودیم و آقا گفتند حس می‌کنم صحنه‌هایی از این فیلم از کتاب «دا» الهام گرفته شده است. می‌دانم رهبری، فیلم «به کبودی یاس» را هم دیده‌اند و تحلیل جالبی هم درباره آن فیلم و فیلم درباره الی داشتند. این نشان دهنده دقت نظر ایشان است.

  * بدوک مجیدی

  «بدوک» ساخته مجید مجیدی داستان یک برادر و خواهر به نام های جعفر و جمال است که بعد از مرگ پدرشان، در روستا توسط یک راننده ربوده شده و با فروخته شدن جعفر به عبدالله، از هم جدا می شوند. جعفر به همراه دیگر بچه های ربوده شده برای عبدالله کار کرده و جمال نیز به مدرسه اعراب در پاکستان منتقل می شود. جعفر برای یافتن خواهر خود راهی پاکستان می شود. او پس از یافتن دخترهای ربوده شده به گمان اینکه خواهرش جمال همراه بقیه با لنج در حال خروج از پاکستان هستند مخفیانه همراه آنها سوار لنج می شود و ...

  بدوک که اولین بار در سال 1370 در دهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد سر و صدای بسیار به پا کرد و توانست در نخستین نمایش خود در سال 70، سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول را برای مجیدی به ارمغان آورده و در بخش اصلی آن دوره از جشنواره، در حالی که بزرگانی چون بهرام بیضایی برای فیلم مسافران، رخشان بنی اعتماد برای فیلم نرگس، مرحوم علی حاتمی برای فیلم دلشدگان،مهدی صباغ زاده برای فیلم خانه خلوت، علیرضا داوودنژاد برای فیلم نیاز و عزیز الله حمیدنژاد برای هور در آتش حضور داشتند، دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه را از آن خود کند.

  ماجرای ساخت این فیلم به بیت رهبر معظم انقلاب هم می‌کشد. مجیدی در گفتگوی مشهوری این واقعه را این طور تعریف می‌‌کند: «اولین دیدار من با آقا بر می گردد به سال 70 و فیلم بدوک. این فیلم برای من منشا اتفاقاتی هم شد و البته مصداق بسیار خوبی است که تفاوت نگاه آقا را با مسئولین فرهنگی نظام برای شما عرض کنم. این فیلم را به همراه جمعی از هنرمندان و مسئولین در جلسه ای که اقا هم حضور داشتند دیدیم. فیلم که تمام شد آقا به شدت برافروخته و ناراحت شدند. این عین عبارت آقاست: اگر فیلم مبتنی بر درام است که حرفی نیست ولی اگر مبتنی بر واقعیات است من حرف دارم.

  آسید مهدی شجاعی که نویسنده فیلمنامه بود گفت متاسفانه مبتنی بر واقعیات است و من هم ادامه دادم که این فیلم فقط گوشه ای از واقعیت است و اگر می خواستیم همه آن را نشان دهیم فیلم ظرفیت این همه تلخی را نداشت. و باز این عین عبارت آقاست که خطاب به مسئولینی که آنجا بودند گفتند: «اگر چنین است چرا به ما نمی گوئید؟ چرا به ما گزارش داده نمی شود؟» با همین لحن که بعدها از ما گزارش خواستند و ما هم گزارش هایمان را مکتوب کردیم و فرستادیم و اولین نتیجه آن این بود که کل مسئولین آن منطق عوض شد.»

  * طلا و مس اسعدیان

  فیلم سینمایی «طلاومس» که در جشنواره فیلم فجر سال 88 به سینمای کشور معرفی شد، از جمله فیلم هایی است مورد توجه رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

  فیلم طلا و مس روایت طلبه ای است به نام سیدرضا که به تازگی به خانواده اش به تهران آمده و متوجه بیماری خاص همسرش زهرا می شود و به ناچار برای تهیه هزینه درمان او تغییراتی در شیوه زندگی اش می دهد. او ضمن درس خواند به قالیبافی می پردازند تا از پس مخارج بیماری همسرش بربیاید. بهروز شعیبی- پسر سیدکاظم در آژانس شیشه ای- در این فیلم نقش سیدرضا و نگار جواهریان نقش زهرا سادات همسر او را بازی می کند.

  این فیلم به کارگردانی همایون اسعدیان در جشنواره بیست و هشتم فیم فجر علاوه بر کسب جایزه ویژه بخش «راه انبیاء» در بخش بین‌الملل «به خاطر آشکار ساختن باورهای عمیق دینی و تجلی آن در جامعه»، در 7رشته چهره‌پردازی، موسیقی، تدوین، نقش اول زن، فیلمنامه، کارگردانی و بهترین فیلم، نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد.

  رهبر انقلاب درباره این فیلم سینمایی نظراتی را بیان کرده اند که جالب توجه است. ایشان مضمون طلا و مس را «عالی» خطاب کرده اند و با بیان اینکه کارگردانی این فیلم سینمایی خوب بوده است از بازی دو بازیگر اصلی این فیلم که نقش یک روحانی و همسرش را بازی می کردند تمجید فرموده اند. رهبر انقلاب بازی شعیبی و جواهریان در این نقش را برای مخاطب «خیلی خوب» و «باورپذیر» دانسته اند و طلا و مس را نمایش کاملی از زندگی یک طلبه عنوان کرده اند.

  --------------

  صوت/ توصیه‌های مهم رهبر انقلاب درباره فیلمسازی
  حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدارهای مختلف موضوعاتی برای فیلمسازی به اهالی سینما پیشنهاد کرده‌اند.

  برچسب‌ها: سینما
  نوشته شده در جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ساعت 8:38 توسط عاشق| |

  "حلقه شوریدگان"

   

  http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_3386.jpeg

                  بیا به خلوت پیر مغان سری بزنیم                            نهان زدیده اغیار ساغری  بزنیم

                  مرا ز زهد ریائی نبود صد نه بیا                             متاع عمر به سودای  دیگری بزنیم

                  غبار محنت ایام را ز دل شوئیم                              زلطف دوست سروجان به کوثری بزنیم

                  دلم زصحبت فرزانگان گرفت بیا                             شبی به حلقه شوریدگان سری بزنیم

                  دمادم زکف محبوب جام می گیریم                        به چشم دشمن بد خواه نشتری بزنیم

                 به بوسه ای زلبش آب زندگی نوشیم                         مباد تا در خضر و سکندری بزنیم

                زعقده ها ره آهی زدل نماند مگر                            چو ابرحرف دل از دیده تری بزنیم

               ز آرزوی شهادت دلم  گرفت  بیا                                به دشت خون قدم لاله پروری بزنیم

              "امین" فسرد دلت از غم زمانه مگر                            براوشراره ای از عشق دلبری بزنیم


  برچسب‌ها: حلقه شوریدگان
  ادامه مطلب
  نوشته شده در سه شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 20:5 توسط عاشق| |

  لبند تو خلاصه خوبیهاست

  نظام جمهورى اسلامى نمونه اى از قدرت معنوى است كه عنصر اصلى آن مردم و دفاع از ارزشهاست . مقام معظم رهبری

  http://rasekhoon.net/_files/userfiles//vizhe/new/Zolmat-be-nur1.jpg

  جمهورى اسلامى ايران همت خود را بر استفاده مناسب و صحيح از فرصتها قرار داده لذا بر مردم سالارى دينى پاى مى فشارد و از اين حكم اسلام عدول نخواهد كرد. مقام معظم رهبری
  نظام جمهورى اسلامى بر اساس منطق عقلانى و متكى بر قدرت معنوى ، ضمن دفاع از هويت ملى و اسلامى و حقوق ملت خود، هيچ گاه از آرمانهاى والاى انقلاب دست بر نخواهد داشت . مقام معظم رهبری
  بيدارى در دنياى اسلام و مجد و عظمت و پيشرفت كشور ما و مردم ما، محصول كلمه‏ى طيبه و شجره‏ى طيبه‏ى "جمهورى اسلامى" است. مقام معظم رهبری
  همه، انقلاب و كشور را بايد از خود بدانند؛ همه، نظام جمهورى اسلامى را بايد از خود بدانند؛ همه، امت جمهورى اسلامى‏اند. ما آن كسانى را غريبه مى‏دانيم؛ از اين دايره خارج مى‏دانيم، كه براى دشمن كار مى‏كنند. مقام معظم رهبری
  تجسم انقلاب در "جمهورى اسلامى" و در "قانون اساسى جمهورى اسلامى" است. نويسندگان قانون اساسى كه از نظر امام و مكتب امام درس گرفته بودند، در خود اين قانون عامل تداوم‏بخشِ انقلاب را گذاشته‏اند: پايبندى به مقررات اسلامى و مشروعيت بخشيدن به قانون، مشروط بر اين كه بر طبق اسلام باشد؛ و مسأله‏ى رهبرى.
  اين انقلاب شكست‏خوردنى نيست؛ اين انقلاب فرود آمدنى نيست؛ اين انقلاب از سير و حركت خود باز نمى‏ايستد؛ چون جامعه‏ى ما يك جامعه‏ى مؤمن و دينى است و دين و ايمان اسلامى در اعماق دل مردم، از همه‏ى قشرها، نفوذ دارد؛ مردم به معناى حقيقى كلمه به دين معتقدند. بنابراين، آن چيزى كه جزو ارزش‏هاى دينى باشد، براى مردم معتبر است و حراست از آن كه در قانون آمده است، از نظر مردم يك وظيفه است. مقام معظم رهبری
  امروز نظام اسلامى ، جمهورى اسلامى ، ملت و جوانان ايران در دنياى اسلام مثل ستاره مى درخشند. به شما نگاه مى كنند و از شما الهام مى گيرند. مراقب خودتان باشيد. وحدت خودتان را حفظ كنيد. اميد خودتان را به آينده حفظ كنيد. مقام معظم رهبری
  نظام اسلامى بود كه به اين ملت كه در طول قرنهاى متمادى همواره زير پنجه ى نظامهاى استبدادى دست و پا مى زد، آزادى داد بدون اينكه اين آزادى حقوق عمومى و آسايش عمومى را از بين ببرد و پايمال كند. مقام معظم رهبری
  آنچه كه دنياى اسلام از ما ملت ايران توقع دارد اين است كه ما پرچم اسلام را - كه پرچم عزت امت اسلامى است و ما آن را بر افراشته ايم - محكم نگه داريم. مقام معظم رهبری
  انقلاب زنده است و به همين دليل دشمن هم دارد. همچنانكه پيروزى انقلاب و ولادت آن يا مقاومت دشمنان رو به رو شد، تداوم انقلاب ، بر پا ماندن و اثر بخش شدن آن با دشمن و دشمنيها مواجه است . مقام معظم رهبری
  انقلاب به ما آموخت كه يك ملت مي تواند در اساسي ترين مسائل جهاني، سخن و موضعي داشته باشد و آن را با صراحت و بدون توجه به اين كه قدرتمندان و قلدرهاي عالم چه مي خواهند، ابراز كند و پي آن بايستد. مقام معظم رهبری
  جامعه ما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي احساس هويت كرد؛ يعني شخصيت خودش را باز يافت. ما به عنوان جزء نود و نهم در امواج جهاني غرق و گم بوديم؛ انقلاب ما را زنده كرد و به ما شخصيت داد. مقام معظم رهبری
  انقلاب ما كه پيروز شد، به بركت صفا و خلوص و اخلاص و كار براي خدا و بلند شدن از سر منافع مادي و شخصي بود. مقام معظم رهبری
  سربازان انقلاب فقط كسانى نيستند كه در هنگام بروز انقلاب حضور داشتند و مى توانستند سربازى كنند. جوانهاى مومن و نوانديش و آزاد فكر و پاك دامن امروز ما و نسلهاى بعد هم سربازان انقلابند . چون انقلاب يك حقيقت هميشه جاويد است . انقلاب پرچم عدالت و آزادى و استقلال و عزت است . انقلاب پرچم اسلام است . مقام معظم رهبری
  انقلاب اسلامى شروع يك راه پر افتخار و سعادت بخش بود. همه كسانى كه از بى عدالتى رنج برده اند و تشنه ى عدالت اند. اين پديده را به جان دوست دارند و براى آن تلاش مى كنند. مقام معظم رهبری
  بيست و دوم بهمن، در حكم عيد غدير است؛ زيرا در آن روز بود كه نعمت ولايت، اتمام نعمت و تكميل نعمت الهى، براى ملت ايران صورت عملى و تحقق خارجى گرفت. (مقام معظم رهبری)
  بيست و دوم بهمن، براى ملت ما در حكم عيد فطرى است كه ملت در آن، از يك دوران روزه‏ى سخت خارج شد؛ دورانى كه محروميت از تغذيه‏ى معنوى و مادّى را بر ملت ما تحميل كرده بودند. (مقام معظم رهبری)
  بيست و دوم بهمن، در حكم عيد قربان است؛ زيرا در آن روز و به آن مناسبت بود كه ملت ما اسماعيل هاى خودش را قربانى كرد. (مقام معظم رهبری)

  امام، راه آزاد زيستن، كامل شدن، ساختن زندگى به شكلى كه مورد رضاى خدا و دستور اسلام است، سازندگى حقيقى زندگى و عدم سازش با قدرتهاى ضداسلامى را به ما نشان داد. اينها، براى ما درسهاى بيست و دوم بهمن است. (مقام معظم رهبری)

   

   

  راهپيمايى بيست‏ودوم بهمن مظهر اقتدار ملى است؛ نشان‏دهنده‏ى عزم عمومى ملت ايران است؛ مظهر همان چيزى است كه هر دشمنى را در هر حد و اندازه‏يى از اقتدار نظامى و توانايى‏هاى تبليغاتى و سياسى، مرعوب مى‏كند. (مقام معظم رهبری)
  دهه فجر، يادبود حيات دوباره ملت ايران و كشور عزيز ماست. مردم اين ايام را جشن مى‏گيرند و حق دارند جشن بگيرند. (مقام معظم رهبری)
  يادبود دهه فجر، خود مانع بزرگى در راه تحقق اين هدف است. سعى مى‏كنند انقلاب را از ياد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، انقلاب را به ياد مردم مى‏آورد. سعى مى‏كنند امام را از ياد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، تجسّم اراده و عظمت امام بزرگوار ماست. (مقام معظم رهبری)
  دهه فجر براى كشور ما يك فرصت تاريخى بود و ملت ما را از يك حصار بسيار خطرناك خارج كرد. تا وقتى يك ملت در حصار استبدادِ يك حكومت وابسته و فاسد و ضدّ مردم و ضدّ فرهنگ و دين قرار دارد، هيچ چيز زيبا و مطلوبى كه زندگى آنها را از لحاظ مادّى و معنوى اعتلاء بخشد و پيش ببرد، نمى‏تواند در بين آنها پا بگيرد. (مقام معظم رهبری)
  ايّام دهه فجر براى ملت ايران، روزهاى فراموش نشدنى است. از هنگام ورود امام تا وقتى كه به‏كلّى كمر طاغوت به دست اين مردم شكست، اين ملت روزهاى پُرشكوه و پرحماسه‏اى را گذراند. دهه فجر، مظهر آن شكوه و عظمت و فداكارى ملت ايران است. عزّت ايران و ايرانى، بلكه عزّت اسلام و مسلمين، در اين دهه، به‏دست ملت مقاوم و شجاع و قهرمان ايران پايه‏گذارى شد. (مقام معظم رهبری)
  اولين انقلابى كه با مردم شروع كرد، با مردم ادامه داد، حرف خود را عوض نكرد، راه خود را تغيير نداد و اهداف خود را كم و زياد نكرد، انقلاب اسلامى ايران است. (مقام معظم رهبری)
  دهه فجر عيدي است كه يك تاريخ سر تا پا ظلم و طغيان را قطع كرد . مقام معظم رهبری
  دهه فجر مظهر شكوه و عظمت و فداكاري ملت ايران است . مقام معظم رهبری
  دهه فجر ، دهه تجديد قواي نيروهاي انقلابي و تجديد ميثاق ملت با انقلاب است . مقام معظم رهبری
  دهه فجردر تاریخ ایران نقطه ای تعیین كننده و بی مانند به شمارمی رود. مقام معظم رهبری
  22 بهمن روز تجديد عهد با انقلاب ،‌امام و اسلام است . مقام معظم رهبری
  وحدت كلمه و حضور خود را در صحنه حفظ كنيد و ياد امام و انقلاب را زنده نگه داريد . مقام معظم رهبری
  پيروزي انقلاب اسلامي در ايران سرآغاز حاكميت ارزشهاي معنوي بوده است . مقام معظم رهبری
  انقلاب و نهضت امام (ره ) براي حاكميت اسلام بود . مقام معظم رهبری
  خط انقلاب ، خط عظمت اسلام و مسلمين و دفاع از مظلومين و مستضعفين است . مقام معظم رهبری
  حفظ حيثيت و آبروي انقلاب اسلامي و نظام ، امروز بر همه واجب است . مقام معظم رهبری
  وحدت ، كليد موفقيت و رمز پيروزي انقلاب ما بوده است . مقام معظم رهبری
  اين انقلاب ، بي نام خميني (ره ) در هيچ جاي جهان شناخته شده نيست . مقام معظم رهبری
  انقلاب اسلامي با اتكاء به قدرت مردم ، آسيب ناپذير است . مقام معظم رهبری

  دهه فجر آئينه اي است كه خورشيد اسلام در آن درخشيد و به ما منعكس شد . مقام معظم رهبری


  برچسب‌ها: دهه فجر
  نوشته شده در چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 20:19 توسط عاشق| |

  عکس دیده نشده ای از رهبر معظم انقلاب اسلامی در دوران جوانی منتشر شده است که ایشان را در کنار دو برادر خود نشان می دهد.

  به گزارش جماران در این تصویر حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه ای، حضرت آیت الله میرزا مسیح مسجدجامعی، حضرت آیت الله مصطفی مسجدجامعی، حضرت آیت الله سید محمد خامنه ای در کنار هم دیده می شوند.

   

  تبعیدگاه ایرانشهر/ از چپ: آیت الله خامنه ای،حجت الاسلام والمسلمین راشد یزدی و شهید حجت الاسلام سید فخرالدین رحیمی/ این تصویر توسط آقای محمد رضا کائینی منتشر شده است

   

  عکس منتشر نشده از مقام معظم رهبری

   این عکس متعلق به حضور مقام معظم رهبری با لباس رزم در یکی از مناطق جنگی است.
   

  مقام معظم رهبری در حال کمک به کشاورزی که پدر سه شهید است


  برچسب‌ها: عکس های منتشر نشده از امام خامنه ای
  نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۱ساعت 11:12 توسط عاشق| |


  ویژگی‏های دوست واقعی از دیدگاه امام صادق(ع)

  به گزارش صفحات سبز خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حضرت آیت‏الله العظمی خامنه‏ای» در جلسه درس خارج فقه خود در روز بیستم دی ماه با شرح حدیثی از امام جعفر صادق (ع) به بیان ویژگی های دوست واقعی پرداختند.
  آنچه در پی می‏آید گزارشی از بیانات ایشان در این درس است:

  ویژگی‏های دوست واقعی از دیدگاه امام صادق(ع)

  شرح حدیثی از حضرت امام جعفرصادق علیه‌السلام

  «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ـ علیه السلام ـ قَالَ لَا تَکُونُ الصَّدَاقَةُ إِلَّا بِحُدُودِهَا فَمَنْ کَانَتْ فِیهِ هَذِهِ الْحُدُودُ أَوْ شَیْ‏ءٌ مِنْهَا فَانْسُبْهُ إِلَى الصَّدَاقَةِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَیْ‏ءٌ مِنْهَا فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَى شَیْ‏ءٍ مِنَ الصَّدَاقَةِ فَأَوَّلُهَا أَنْ تَکُونَ سَرِیرَتُهُ وَ عَلَانِیَتُهُ لَکَ وَاحِدَةً وَ الثَّانِی أَنْ یَرَى زَیْنَکَ زَیْنَهُ وَ شَیْنَکَ شَیْنَهُ وَ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا تُغَیِّرَهُ عَلَیْکَ وِلَایَةٌ وَ لَا مَالٌ وَ الرَّابِعَةُ أَنْ لَا یَمْنَعَکَ شَیْئاً تَنَالُهُ مَقْدُرَتُهُ وَ الْخَامِسَةُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ أَنْ لَا یُسْلِمَکَ عِنْدَ النَّکَبَات»

  شافی، ص 651

  فى الکافى، عن الصّادق (علیه‌السّلام): «لا تکون الصّداقة الاّ بحدودها». صداقت(1) مرزهایى دارد که اگر این خطوط اصلى و این مرزها وجود داشت، صداقتى که آثار فراوان شرعى و برادرى شرعى بر آن مترتب است، مترتب خواهد شد؛ والاّ نه. «فمن کانت فیه هذه الحدود او شى‌ء منها فانسبه الى الصّداقة». حالا اگر همه‌ حدود هم نبود، بعضى از این خطوط و مرزها باید باشد تا صداقت صدق کند.

  «و من لم یکن فیه شى‌ء منها فلا تنسبه الى شى‌ء من الصّداقة فأوّلها ان تکون سریرته و علانیته لک واحدة». اول این است که ظاهر و باطنش با تو یکسان باشد. اینجور نباشد که در ظاهر اظهار دوستى کند، [اما] در باطن با تو دشمن باشد؛ یا اینکه دوست نباشد حداقل خیر تو را نخواهد. این اولین شرط صداقت است.

  «و الثّانیة ان یرى زینک زینه و شینک شینه»؛ [دوم اینکه] آنچه را که زینت توست، زینت خود بداند؛ آنچه عیب توست، عیب خود بداند. اگر شما به مقام علمى دست پیدا می‏کنید، یا یک کار برجسته‌اى می‏کنید که زینت براى شماست، این را براى خودش زینت بداند. اگر خداى نکرده چیزى در شما هست، صفتى، کارى، عملى که موجب عیب شماست، این را عیب خودش بداند؛ که طبعاً آثارى بر این مترتب است: سعى می‏کند برطرف کند، سعى می‏کند آن را پنهان کند. اینجور نباشد که منتظر بماند تا شما یک لغزشى پیدا کنید، خوشحال بشود از این لغزش. صداقت این نیست.

  «و الثّالثة ان لاتغیّره علیک ولایة و لا مال»؛ [سوم اینکه] اگر به یک قدرتى، حکومتى، ریاستى دست پیدا کرد، یا به یک مالى دست پیدا کرد، ثروتمند شد، وضعش با تو عوض نشود، تغییر نکند. بعضى‌ها اینجورى‌اند دیگر؛ با آدم رفیقند، به مجرد اینکه به یک مال و منالى، پولى، زندگى‌اى، چیزى می‏رسند، آدم مى‌بیند اصلا نمی‏شناسند آدم را. اصلا نمی‏شناسد، کأنّه نمی‏شناسد آدم را؛ از این قبیل هم دیده‌ایم آدمهایی را. اینجور نباشد. داشتن مال و مقام او را عوض نکند، وضعش را با تو [عوض نکند].

  «و الرّابعة ان لا یمنعک شیئا تناله مقدرته»؛ [چهارم اینکه] هر کار از دستش برمى‌آید، از تو دریغ نکند. خدمتى می‏تواند بکند، کمکى، وساطتى، توصیه‌اى، هر کار می تواند براى تو بکند و خیرى به تو برساند؛ از این امتناع نکند.

  «و الخامسة و هى تجمع هذه الخصال ان لا یسلمک عند النّکبات»؛ [پنجم اینکه] در نکبت‏ها و رویگردانی‏هاى دنیا تو را رها نکند. [اگر] به یک مشکلى دچار شدى، [به یک] بیمارى‌اى دچار شدى، سختى‌اى پیدا کردى؛ انواع و اقسام سختى‌های دیگر - حالا در زمان ما ملاحظه می‏کنید؛ سختى‌هاى سیاسى و سختى‌هاى اقتصادى و حیثیتى و همه چىز هست دیگر؛ انواعش را داریم مى‌بینیم که در گذشته در دورانهایى اینها را نمی‏دیدیم؛ لیکن حالا جلوى چشم ماست؛ امتحان‏ها فراوان است - [در] اینطور موارد تو را رها نکند؛ کمک کند.

  پی نوشت:

  1. صداقت در زبان عربی به معنای "دوستی" است.


  برچسب‌ها: درس اخلاق
  نوشته شده در یکشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۱ساعت 11:4 توسط عاشق| |

  بازخوانی بیانات رهبر فرزانه انقلاب درباره حماسه 9 دی

  تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر ماندگاری حرکت حماسی امت در راهپیمایپی 9 دی، نشان از اهمیت فوق‌العاده این حضور آگاهانه در تاریخ انقلاب اسلامی دارد.در آستانه اولین سالروز راهپیمایی حماسی 9 دی 88 مروری داریم بر سخنان رهبر حکیم انقلاب درباه این حرکت خودجوش مردمی.


  رهبر فرزانه انقلاب در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دى ، ده روز بعد از راهپیمایی تاریخی نه دی با بیان اینکه روزهاى سال، به طور طبيعى و به خودى خود همه مثل همند؛ اين انسانها هستند، اين اراده‌‌‌‌‌ها و مجاهدتهاست كه يك روزى را از ميان روزهاى ديگر برميكشد و آن را مشخص ميكند، متمايز ميكند، متفاوت ميكند و مثل يك پرچمى نگه ميدارد تا راهنماى ديگران باشد، اظهار داشتند: روز عاشورا - دهم محرم - فى نفسه با روزهاى ديگر فرقى ندارد؛ اين حسين بن على (عليه السّلام) است كه به اين روز جان ميدهد، معنا ميدهد، او را تا عرش بالا ميبرد؛ اين مجاهدتهاى ياران حسين بن على (عليه السّلام) است كه به اين روز، اين خطورت و اهميت را ميبخشد. روز نوزدهم دى هم همين جور است، روز نهم دىِ امسال هم از همين قبيل است.
  ایشان در ادامه تاکید کردند: نهم دى با دهم دى فرقى ندارد؛ اين مردمند كه ناگهان با يك حركت - كه آن حركت برخاسته از همان عواملى است كه نوزدهم دىِ قم را تشكيل داد؛ يعنى برخاسته ى از بصيرت است، از دشمن‌‌‌‌‌شناسى است، از وقت‌‌‌‌‌شناسى است، از حضور در عرصه ى مجاهدانه است - روز نهم دى را هم متمايز ميكنند.

  9 دىِ در تاريخ ماند

  حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: مطمئن باشيد كه روز نهم دىِ امسال هم در تاريخ ماند؛ اين هم يك روز متمايزى شد. شايد به يك معنا بشود گفت كه در شرائط كنونى - كه شرائط غبارآلودگىِ فضاست - اين حركت مردم اهميت مضاعفى داشت؛ كار بزرگى بود. هرچه انسان در اطراف اين قضايا فكر ميكند، دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح ولايت را، روح حسين بن على (عليه السّلام) را مى‌‌‌بيند. اين كارها كارهائى نيست كه با اراده‌‌‌‌ى امثال ما انجام بگيرد؛ اين كار خداست، اين دست قدرت الهى است؛ همان طور كه امام در يك موقعيت حساسى - كه من بارها اين را نقل كرده‌‌‌‌ام - به بنده فرمودند: «من در تمام اين مدت، دست قدرت الهى را در پشت اين قضايا ديدم». درست ديد آن مرد نافذِ بابصيرت، آن مرد خدا.

  رهبر حیکم انقلاب ادامه دادند: اينكه من عرض ميكنم روز نُه دى در تاريخ ماندگار است، به خاطر اين است. مردم بيدارند؛ همين است كه كشور شما را نگه داشته است عزيزان من! همين است كه انقلابتان را حفظ كرده است؛ همين است كه جرأت سران استكبار را از آنها گرفته است كه بخواهند به ملت ايران حمله كنند؛ ميترسند. حالا در تبليغات، زيد و عمرو و بكر را ميكشند جلو، بمباران تبليغاتى ميكنند؛ اما حقيقت قضيه چيز ديگرى است. دشمن حقيقى آنها ملت ايران است، دشمن حقيقى آنها ايمان و بصيرت ملت ايران است، دشمن حقيقى آنها همين غيرت دينى جوانهاست كه ميجوشد. يك وقتى هم دندان روى جگر ميگذارند، صبر هم ميكنند، بايد هم بكنند؛ اما يك وقت هم آنجائى كه وقت حضور در صحنه است، مى‌‌‌‌آيند توى صحنه.

  ایشان با بیان اینکه مسئولين كشور بحمداللَّه چشمشان هم باز است، مى‌‌‌‌بينند؛ مى‌‌‌‌بينند مردم در چه جهتى دارند حركت ميكنند، اظهار داشتند: حجت بر همه تمام شده است، حركت عظيم روز چهارشنبه ى نهم دى ماه حجت را بر همه تمام كرد. مسئولين قوه‌‌‌‌‌ى مجريه، مسئولين قوه‌‌‌ى مقننه، مسئولين قوه‌‌‌‌ى قضائيه، دستگاه‌‌‌هاى گوناگون، همه ميدانند كه مردم در صحنه‌‌‌اند و چه ميخواهند. دستگاه‌‌‌‌‌‌ها بايد وظائفشان را انجام بدهند؛ هم وظائفشان در مقابل آدم مفسد و اغتشاشگر و ضدانقلاب و ضدامنيت و اينها، هم وظائفشان در زمينه‌‌‌ى اداره‌‌‌‌‌‌ى كشور. مسائل كشور كه فقط مسائل مربوط به اغتشاشگران نيست؛

  راهپيمائى حكومتى!

  رهبر فرزانه انقلاب ادامه دادند: گفتند راهپيمائى حكومتى! بى عقلها نفهميدند كه با اين حرف دارند حكومت را تعريف ميكنند؛ دارند از حكومت تمجيد ميكنند. اين چه حكومتى است كه در ظرف دو روز - روز عاشورا (يكشنبه) آن خباثتها را راه انداختند، روز چهارشنبه اين حركت عظيم راه افتاد - ميتواند يك چنين بسيج عظيم ملى را در سرتاسر كشور بكند؟ امروز كدام كشور ديگر، كدام حكومت ديگر چنين قدرتى دارد؟ قوى‌‌‌‌ترين حكومتهاى دنيا و ثروتمندترينشان - كه ولخرجى‌‌‌‌هاى زيادى هم براى جاسوس پرورى و خرابكارى و تروريست پرورى دارند - اگر همه ى تلاششان را هم بكنند، نميتوانند ظرف

  دو روز، صد هزار نفر آدم را بياورند توى خيابانهاى شهرشان يا كشورشان. چند ده ميليون انسان در سرتاسر كشور بيايند! اگر به دستور حكومت آمده باشند، اين خيلى حكومت مقتدرى است؛ پس خيلى حكومت قوى‌‌‌‌اى است كه اينجور امكان بسيج را دارد. اما حقيقت غير از اين است؛ حقيقت اين است كه در كشور ما حكومت و مردمى وجود ندارد - همه يكى اند - مسئولين حكومت، از شخص حقير اين بنده گرفته تا ديگران، هر كدام قطره‌هائى هستيم در اقيانوس عظيم اين ملت.

  لحظه را بايد شناخت

  رهبر انقلاب اسلامی در ديدار با اعضای شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى‌ در تاریخ 29دی 88 فرمودند: لحظه را بايد شناخت، نياز را بايد دانست. فرض بفرمائيد كسانى در كوفه دلهاشان پر از ايمان به امام حسين بود، به اهل‌بيت محبت هم داشتند، اما چند ماه ديرتر وارد ميدان شدند؛ همه‌شان هم به شهادت رسيدند، پيش خدا هم مأجورند؛ اما كارى كه بايد بكنند، آن كارى نبود كه آنها كردند؛ لحظه را نشناختند؛ عاشورا را نشناختند؛ در زمان، آن كار را انجام ندادند. اگر كارى كه توابين در مدتى بعد از عاشورا انجام دادند، در هنگام ورود جناب مسلم به كوفه انجام ميدادند، اوضاع عوض ميشد؛ ممكن بود حوادث، جور ديگرى حركت بكند. شناسائى لحظه‌ها و انجام كار در لحظه‌ى نياز، خيلى چيز مهمى است.

  ایشان به حماسه نهم دی نیز اشاره کردند و اظهار داشتند: شوراى شما بحمدالله اين خصوصيت را داشته است. دلائل زيادى هم براى اين هست؛ آخرى‌اش همين نهم دى است؛ قبلش - ده سال قبل از اين - 23 تير است كه اشاره فرمودند؛ آن روز هم نياز لحظه‌ها بود؛ اين يك كار متعارف و معمولى نبود. راهپيمائى مردم در بيست و دوى بهمن با همه‌ى عظمتى كه دارد - كه حالا عرض خواهم كرد - يك كار متعارف است، يك كار روان‌شده است، شناخته‌شده است، متوقع است كه انجام بگيرد و انجام ميگيرد؛ اما بيست و سه‌ى تير در سال 78، يك كار متعارف نبود، يك كار متوقع نبود؛ اهميت داشت كه اين مجموعه بداند و بفهمد كه اين كار در آن شرائط، لازم است و آن را انجام بدهد.

  قله‌ی فراموش نشدنى

  ایشان افزودند: كار نهم دى ماهِ امسال هم همين جور بود. شناختن موقعيت، فهميدن نياز، حضور در لحظه‌ى مناسب و مورد نياز؛ اين اساس كار است كه مؤمن بايد اين را هم با خود همراه داشته باشد تا بتواند وجودش مؤثر بشود؛ آن كارى را كه بايد انجام بدهد، بتواند انجام بدهد. خوب، الحمدلله شوراى هماهنگى تبليغات اين خصوصيت را داشته است، نشان داده است؛ هم در دهه‌ى اول، در اوضاع و احوال گوناگون آن دهه - در دوران دفاع مقدس، قبل از دفاع مقدس، بعد از دوران دفاع مقدس - هم بعد از رحلت امام در مناسبتهاى مختلف كه قله‌هائى را در تاريخ ما به وجود آورد. يكى از اين قله‌هاى فراموش نشدنى، همين نهم دى امسال بود.

  مردم ايستادند

  رهبر فرزانه انقلاب در بيانات خود در دیدار با رییس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه مردم ايستادند، آخرين نمونه‌اش هم همين فتنه‌ى سال 88 بود که مردم ايستادند، اضافه کردند: همان كسانى كه به كسان ديگرى غير از منتخَب رأى داده بودند، همانها هم در مقابل آنها ايستادند. لذا ديديد در نه دى، در 22 بهمن، همه شركت كردند؛ همه آمدند. اين نشان‌دهنده‌ى اين است كه فتنه‌گران و فتنه‌انگيزان يك اقليت معدودند؛ منتها دروغ گفتند، خواستند مردم را دنبال خودشان بكشانند. اولِ كار موفق هم شدند؛ بعد كه چهره‌شان آشكار شد، نقابشان در خلال حرفها و كارهاى گوناگون افتاد، مردم از اينها رو برگرداندند. بنابراين، مردم ايستاده‌اند.


  ما پيش رفتيم

  ایشان در ديدار جهادگران بسيج سازندگى نیزبه حماسه نهم دی اشاره و افزودند: حركت نه دى را مى‌بينيم، حركت 22ى بهمن را مى‌بينيم، حضور عظيم در انتخابات را مى‌بينيم؛ اينها معناش چيست؟ معناش اين است كه امروز جوانان ما - كه اكثريت قاطع ملت ما هستند - و عموم ملت ما در همان جهت حركت انقلاب اسلامى و با همان ضرب دست انقلاب، رو به فزايندگى هستند، دارند پيش ميروند. پس ما پيش رفتيم.

  رهبر انقلاب اسلامی بيانات در جریان سفر به شهر مقدس قم و در اجتماع بزرگ مردم این شهر نیز اظهار داشتند: بعد از اهانتى كه در روز عاشوراى سال 88 به وسيله‌ى يك عده تحريك شده نسبت به امام حسين انجام گرفت، دو روز فاصله نشد كه مردم در روز نه دى توى خيابانها آمدند و موضع صريح خودشان را علنى ابراز كردند. دستهاى دشمن و تبليغات دشمن نه فقط نتوانسته مردم را از احساسات دينى عقب بنشاند، بلكه روزبه‌روز اين احساسات تندتر و اين معرفت عميق‌تر شده است.

  ایشان در تاریخ 26 آبان ماه در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان هم به عملکرد مردم اصفهان در جریان فتنه و راهپیمایی نه دی اشاره کردند و تاکید کردند: اصفهانى‌ها در قضاياى گذشته خوب عمل كردند. در برابر فتنه‌ى 88، در روز عظيم نه دى، در آن حركت خودجوش مردمى، عملكرد درخشانى داشتند.

  منبع: مشرق نیوز


  برچسب‌ها: بازخوانی بیانات رهبر فرزانه انقلاب درباره حماسه 9
  نوشته شده در شنبه نهم دی ۱۳۹۱ساعت 14:9 توسط عاشق| |

  بصیرت-و-استقامت

  پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در آستانه فرارسیدن سالروز حماسه‌ی نهم دی‌ماه هشتاد و هشت، فیلم بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت ۹ دى‌ را برای اولین‌بار منتشر كرد. این دیدار آذرماه سال گذشته برگزار شده بود.  فیلم کامل دیدار : بيانات رهبر انقلاب در ديدار اعضاى ستاد بزرگداشت ۹ دى‌

  با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

  کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 71.6 MB
  کیفیت پايين و فرمت Flv و با حجم 18.7 MB
  کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 302.7

  به مناسبت بزرگداشت حماسه نهم دی ماه، کتابچه ای تحت عنوان "درس های فراموش نشدنی در قلة فراموش نشدنی" اثری تطبیقی از فرمایشات امام علی(ع) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) پیرامون موضوعاتی چون بصیرت و دشمن شناسی، نفاق و فتنه... در قطع پالتویی چاپ و رونمایی شده است.
  این کتاب که برای اولین بار در کشور با چنین رویکردی چاپ شده است به بررسی راهبردهای مقام معظم رهبری برگرفته از فرمایشات و سیره امام علی(ع)، برای مقابله با حوادث فتنه گون پرداخته است. مؤلفین این اثر با واکاوی در بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله الخامنه ای(مدظله العالی) و با اشراف بر مسائل سیاسی نهج البلاغه به نکات جالبی دست یافته اند... .

  در واقع آنچه که نیاز است در دایرة سیاسی خود بدانیم و رهنمودهایی که رهبر معظم انقلاب در طی سالیان مختلف به اقشار مختلف مردم فرموده اند با منبع و ریشة آنها در کلام حضرت امیر(ع) در این کتابچه نمود یافته است. جالب این جاست که تمامی رهنمودهای گردآوری شده در این اثر، رمز پیروزی ملت قهرمان ایران بر دشمنان داخلی و خارجی در نهم دی ماه 1388 بوده است. همچنین عنوان این ویژه نامه همان طور که در قبل آمد، برگرفته از بیانات حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) است.
  در طلیعه این کتابچه که به قلم دکتر محمدصادق کوشکی نگارش یافته است؛ می خوانیم:

  با تشکر از همة دوستانی که در این اثر ما را یاری دادند.

  به مناسبت 9 دی :


  دانلود پوستر / 9 دی / جدید / کیفیت بالا / 6 مگابایت

  دانلود پوستر 2 / 9 دی / جدید / کیفیت بالا / 3 مگابایت

   

  بصیرت و استقامت + (فایل‌های دو کارت پستال وخلاصه فصول)

  توضیحاتی درباره‌ی کتاب «بصیرت و استقامت»

  این كتاب برگرفته از مجموعه بیانات مقام معظم رهبری درباره‌ی دو موضوع کلیدی «بصیرت و استقامت» می‌باشد كه از ابتدای انقلاب اسلامی تاكنون جمع‌آوری شده است. اکثر مطالبی که از معظم‌له جمع‌آوری شده است، بیاناتی است که ایشان در خطبه‌های نمازجمعه یا مراسم‌های سالگرد رحلت حضرت امامرضوان‌الله‌تعالیعلیه ایراد فرموده‌اند. همچنین در انتهای کتاب ضمیمه‌ای تحت عنوان «فتنه» قرار دارد كه به توصیف شرایط فتنه می‌پردازد. نکته‌ی مهم این کتاب این است که مباحث مطروحه در آن، بر خلاف بعضی از کتاب‌هایی که ناظر به فتنه‌ی 88 هستند، عمقی و مبنایی بوده و شامل مباحث قرآنی و روایی معظم‌له در طول سال‌های مختلف حیاتِ شجره‌ی طیبه‌ی انقلاب است.


  در ابتدای کتاب، مقدمه‌ای با موضوع خردمندان و اولی‌الالباب آمده و پس از توضیح پیرامون این طبقه، وجود خرد را مقدمه‌ای برای ایمانی آگاهانه و از روی بصیرت ذکر می‌کنند و چنین ایمانی را مطلوب اسلام میدانند؛ ایمانی از روی بینش، درک، شعور و آگاهی کامل.


  پس از مقدمه، قسمتی از خطبه‌ی 173 امیرالمؤمنینعلیه‌السلام که در جنگ صفین فرموده‌اند و مقام معظم رهبری بسیار روی آن تأکید داشته و دارند آورده شده؛ «وَ قد فُتح بابُ الحَربِ بینکم و بینَ أهلِ القِبلهِ وَ لا یحْمِل هذَا الْعِلْمَ اِلاَّ اَهْلِ الْبَصَرِ وَ الصَّبْر»

  در ادامه، کتاب به دو فصل بصیرت و استقامت و یک ضمیمه‌ی فتنه با بخش‌های ذیل تقسیم می‌گردد:

  بصیرت: توضیحاتی در رابطه با بصیرت، نکاتی از تاریخ اسلام، راه حصول بصیرت، نکات، چند توصیه.


  خلاصه‌ی فصل اول کتاب (بصیرت)

  استقامت: توضیحاتی در رابطه با استقامت، حفظ صراط مستقیم، الگوی استقامت، استقامت حسینی و استقامت خمینی، آفات استقامت، یک مثال تاریخی و چند نکته، استنتاج.


  خلاصه‌ی فصل دوم کتاب (استقامت)

  فتنه: توضیحاتی در رابطه با فتنه، فتنه‌ی جمل و فتنه‌ی خوارج، فتنه‌ی عظما.

  خلاصه‌ی ضمیه‌‌ی کتاب (فتنه)

  خرید اینترنتی کتاب


  برچسب‌ها: ویژه نامه 9 دی
  نوشته شده در شنبه نهم دی ۱۳۹۱ساعت 14:0 توسط عاشق| |

  آیت‌الله‌العظمی سید ابوالقاسم خویی در سفری از عراق به ایران ضمن مسافرت به شهر قم و مشهد مقدس و زیارت عتبات مقدسه، با علما و مراجع این دو شهر دیدار می‌کنند. حضرت آیت‌الله سید علی‌اکبر خویی از چهره‌های مؤثر در قیام مسجد گوهرشاد بود که در همان غائله دستگیر و زندانی شد. ایشان از دوستان نزدیک آیت‌الله سید جواد خامنه‌ای پدر گرامی رهبر معظم انقلاب بودند. این عکس در حاشیه‌ی یکی از دیدارهای آیت‌الله‌العظمی خویی با علمای مشهد گرفته شده است.


  برچسب‌ها: عکس آیت الله سید جواد خامنه ای
  نوشته شده در شنبه نهم دی ۱۳۹۱ساعت 13:47 توسط عاشق| |

  پایگاه فرهنگی ، مذهبی شیعه ها - امام سجاد (ع) در کلام مقام معظم رهبری

  در دریای صحیفه
  امام سجاد علیه‌الصلاة والسلام، «صحیفه‌ى سجادیه» را به صورت دعا تنظیم فرموده و اصلا دعا خوانده است؛ اما این کتاب، پر از معارف الهى و اسلامى است. توحید خالص در صحیفه‌ى سجادیه است. نبوت و عشق به مقام تقدس نبى اسلام علیه و على آله الصلاة والسلام در صحیفه‌ى سجادیه است. مثل بقیه‌ى دعاهاى مأثور، معارف آفرینش در این کتاب است. همین «دعاى ابوحمزه‌ى ثمالى» که مخصوص سحرهاست – سعى کنید آن را بخوانید و در معنایش توجه و تدبر داشته باشید – و همین «دعاى کمیل» که شبهاى جمعه خوانده مى‌شود، از جمله دعاهایى است که سرشار از معارف اسلامى است و در آنها حقایقى به زبان دعا بیان شده است. نه این‌که آن بزرگوار – امام سجاد علیه‌الصلاة والسلام – نمى‌خواسته دعا کند و دعا را پوشش قرار داده است؛ نه. دعا مى‌کرده، مناجات مى‌کرده و با خدا حرف مى‌زده است. منتها انسانى که قلبش با خدا و با معارف الهى آشناست، حرف زدنش هم این گونه است. حکمت از او سرریز مى‌شود و دعاى او هم عین حکمت است. …
  بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران ۲۸/۱۱/۱۳۷۳

  خوف و رجا در نظر امام سجاد علیه السلام
  … در دعاى صحیفه‌ى سجادیه یک جا حضرت سجاد (علیه‌السّلام) از طرف خودش به خداوند متعال عرض مى‌کند که: «تفعل ذلک یا الهى بمن خوفه اکثر من رجائه لا ان یکون خوفه قنوطاً»؛ من خوفم از رجایم بیشتر است، نه این‌که مأیوس باشم. این، یک اعلان رسمى و دستورالعمل است. خوف را همراه رجاء حتماً به دل‌ها بدمید؛ و خوف را بیشتر. این‌که ما آیات رحمت الهى را بخوانیم – که بعضى از این آیات و مبشرات، مخصوص یک دسته‌ى خاصى از مؤمنین است و به ما ربطى ندارد – و یک عده‌اى را غافل کنیم و نتیجه‌اش این بشود که خیال کنند – با یک توهّم معنویت – غرق در معنویتند و از واجبات و ضروریات دین در عمل غافل بمانند، درست نیست. در قرآن، بشارت مخصوص مؤمنین است؛ اما انذار براى همه است؛ مؤمن و کافر مورد انذارند. پیغمبر خدا گریه مى‌کند، شخصى عرض مى‌کند: یا رسول‌اللَّه! خداوند فرمود: «لیغفر لک اللَّه ما تقدّم من ذنبک و ما تأخر». این گریه براى چیست؟ عرض مى‌کند: «أولا اکون عبدا شاکرا»؛ یعنى اگر شکر آن مغفرت را نکنم، پایه‌ى آن مغفرت سُست خواهد شد.
  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه‌ى ماه محرم ۰۵/۱۱/۱۳۸۴

  ترسیمی از قیامت
  امام سجاد (سلام‌اللَّه‌علیه) در دعاى ابوحمزه – که دعاى خیلى با حال و خوبى است – ترس از قیامت را تشریح مى‌کنند: «ابکى لخروجى عن قبرى عریانا ذلیلا حاملا ثقلى على ظهرى»؛ امروز مى‌گریم براى وقتى که عریان و ذلیل و بار سنگین عمل بر دوشم از قبر بیرون مى‌آیم. «انظر مرّة عن یمینى و اخرى عن شمالى اذ الخلائق فى شأن غیر شأنى لکلّ امرء منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة»؛ یک عده چهره‌هاشان خندان است و خوشنود و خوشحال و سربلندند. اینها چه کسانى هستند؟ کسانى هستند که در دنیا از پل صراطى که حقیقت و باطن‌اش در آن‌جاست و مثال آن در این‌جاست، توانسته‌اند رد شوند. این پل صراط، پل عبودیت، پل تقوا و پل پرهیزگارى است؛ «و ان اعبدونى هذا صراط مستقیم»؛ صراط این دنیا، همان صراط روى جهنم است. «انّک على صراط مستقیم»ى که به پیغمبر مى‌فرماید، یا «ان اعبدونى هذا صراط مستقیم»، همان صراط روى جهنم است. اگر این‌جا ما توانستیم از این صراط، درست، با دقت و بدون لغزش عبور کنیم، گذر از آن صراط آسان‌ترین کار است؛ مثل مؤمنین که مانند برق عبور مى‌کنند. «انّ الّذین سبقت لهم منّا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا یسمعون حسیسها»؛ اصلاً اینها همهمه‌ى جهنم را هم نمى‌شنوند؛ «و هم فى ما اشتهت انفسهم خالدون لا یحزنهم الفزع الاکبر». فزع اکبر، یعنى دشوارترین ترسى که ممکن است براى انسان پیش بیاید. مؤمنین با همین ابعاد جسمانى و روحانى و نفسانى، فزع عظیمى که در آن‌جاست، «لا یحزنهم الفزع الاکبر»؛ اینها را محزون و اندوهگین نمى‌کند؛ اینها از این صراط عبور کرده‌اند.
  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسؤولان نظام ۰۶/۰۸/۱۳۸۳

   

  داروئی شفابخش برای بیماریهای اخلاقی
  توصیه بعدى من به شما عزیزان این است که باید اخلاق اسلامى را، هم بشناسیم – همه‌مان؛ این دیگر پیر و جوان ندارد؛ اما جوانها بیشتر و بهترند – و هم تحلى به حلیه‌ى اخلاق پیدا کنیم. امروز خوشبختانه درسهاى اخلاق در حوزه هست؛ اما عزیزان من! درس اخلاق، همه‌ى وظیفه‌ى ما در باب تخلق به اخلاق حسنه را ایفا نمى‌کند. هر کسى خودش باید با دل خود، با رفتار خود، به طور دائم مشغول تهذیب و مشغول کشتى گرفتن با بدیها و زشتیهاى وجود خودش باشد. دعاى شریف مکارم الاخلاق را – که دعاى بیستم صحیفه‌ى سجادیه است – زیاد بخوانید تا ببینید آن چیزهایى که امام سجاد علیه‌السلام در این دعا از خدا خواسته است، چیست. بسیارى از این چیزها یا بسیارى از دعاهاى دیگر را ما به عنوان اخلاق نیکو نمى‌شناسیم. مفاهیم و مضامینى که در همین دعاى پنجم صحیفه‌ى سجادیه هست: «یا من لاتنقضى عجائب عظمته» – که شروعش این‌طورى است – براى ما درس است؛ «اللهم اغننا عن هبة الوهابین بهبتک و اکفنا وحشة القاطعین بصلتک».با کلمات ائمه، با دعاهاى صحیفه‌ى سجادیه، با این داروهاى شفابخشى که مى‌تواند بیماریهاى اخلاقى ما را شفا بخشد و زخمهاى وجود ما را درمان کند، خودمان را آشنا کنیم. قدر بدانید این دعا و توسل و تضرع و توجه و نورانیتى که از این راه حاصل مى‌شود. این همه چیز است.
  بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ اساتید، فضلا و طلاب حوزه‌ى علمیه‌ى قم، در مدرسه‌ى فیضیه ۱۴/۰۷/۱۳۷۹

  استغاثه امام سجاد علیه السلام
  شما ملاحظه فرمایید که امام سجاد علیه الصلاة والسلام، آن مرکز نورانیت، آن معدن معنویت و کمال، زین همه‌ى عابدین عالم، در دعاهاى صحیفه‌ى سجادیه، با خود چگونه مواجه مى‌شود و خود را چطور در مقابل پروردگار عالم قرار مى‌دهد و استغاثه مى‌کند! در نیمه‌ى شب و بعد از نماز شب؛ آن هم نه نماز شب آدم معمولى و عادى، بلکه نماز شب سید سجاد، آن امام همام به پروردگار عالم رو مى‌کند و مى‌گوید: «و هذا مقام من استحیا لنفسه منک و سخط علیها و رضى عنک». یعنى «پروردگارا! من به خاطر نفس خودم، به خاطر ضعفها و نقصهاى خودم از تو شرمنده‌ام. بر نفس خود خشمگینم و از تو راضى‌ام.» این جمله را امام سجاد علیه‌الصلاة والسلام، به پروردگار عالم مى‌گوید: «فتلقاک بنفس خاشعة و رقبة خاضعة.»
  بازنگرى در خود این است، که انسان، آسمان کمال را مرحله پس از مرحله طى مى‌کند و کامل مى‌شود. اگر انسانهاى والا پدید مى‌آیند و اگر معنویات و زیباییها خود را ظاهر مى‌کنند و نشان مى‌دهند، همه بر اثر بازنگرى در خود و دیدن نقایص و عیبهاى خود است. برخلاف انسانى که چشم را بر روى همه‌ى این ضعفها ببندد؛ خود را فارغ بداند؛ مغرور به خود و مغرور به خدا شود؛ مغرور به اندک شعله‌ى نورانیتى شود که در وجود او و بالاخره در وجود هر انسانى هست و خود را نشان داده است و نهایتا به همین قانع شود. بعضى افراد هستند که به کمترین خیرى از خیرات در وجود خودشان قانعند. فردى که چنین است، دیگر کمال را نمى‌تواند طى کند.
  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش ۲۸/۰۱/۱۳۷۵
  عبادت امام سجاد(علیه السلام) شبیه‌ترین عبادات به عبادت امیرالمؤمنین(علیه السلام)
  امام صادق مى‌گوید: در تمام اهل بیتمان – اهل بیت و اولاد پیامبر – از لحاظ این رفتارها و این زهد و عبادت، هیچ کس به اندازه‌ى على بن الحسین به امیرالمؤمنین شبیه‌تر نبود؛ امام سجاد، از همه شبیه‌تر بود. امام صادق فصلى در باب عبادت امام سجاد ذکر مى‌کند؛ از جمله مى‌فرماید: «و لقد دخل ابوجعفر ابنه علیهما السلام علیه»؛ پدرم حضرت ابى جعفر باقر یک روز پیش پدرش رفت و وارد اتاق آن بزرگوار شد. «فاذا هو قد بلغ من العبادة ما لم یبلغه احد»؛ نگاه کرد، دید پدرش از عبادت حالى پیدا کرده که هیچ کس به این حال نرسیده است. شرح مى‌دهد: رنگش از بى‌خوابى زرد شده، چشمهایش از گریه درهم شده، پاهایش ورم کرده و… امام باقر اینها را در پدر بزرگوارش مشاهده کرد و دلش سوخت: «فلم املک حین رأیته بتلک الحال البکاء»؛ مى‌گوید وقتى وارد اتاق پدرم شدم و او را به این حال دیدم، نتوانستم خوددارى کنم؛ بنا کردم زار زار گریه کردن: «فبکیت رحمة له». امام سجاد در حال فکر بود – تفکر هم عبادتى است – به فراست دانست که پسرش امام باقر چرا گریه مى‌کند؛ خواست یک درس عملى به او بدهد؛ سرش را بلند کرد: «قال یا بنى اعطنى بعض تلک الصحف التى فیها عبادة على‌بن‌ابى‌طالب علیه‌السلام»؛ در میان کاغذهاى ما بگرد و آن دفترى که عبادت على‌بن‌ابى‌طالب را شرح داده، بیاور. ظاهرا از دوران امام على‌بن‌ابى‌طالب علیه‌السلام نوشته‌ها و کتابهایى در باب قضاوتهاى آن حضرت، در باب زندگى آن حضرت، در باب احادیث آن حضرت، در اختیار ائمه بود. از مجموع روایات دیگر، آدم این‌طور مى‌فهمد که در موارد گوناگونى از آن استفاده مى‌کردند. این‌جا هم حضرت به پسرش امام باقر فرمود آن نوشته‌اى را که مربوط به عبادت على‌بن‌ابى‌طالب است، بردار بیاور. امام باقر مى‌فرماید: «فاعطیته»؛ رفتم آوردم و به پدرم دادم. «فقرأ فیها شیئا یسیرا ثم ترکها من یده تضجرا»؛ مقدارى به این نوشته نگاه کرد – امام سجاد، هم به امام باقر درس مى‌دهد، هم به امام صادق درس مى‌دهد، هم به من و شما درس مى‌دهد – با حال ملامت آن را بر زمین گذاشت؛ «و قال من یقوى على عبادة على على‌بن‌ابى‌طالب علیه‌السلام»؛ فرمود چه کسى مى‌تواند مثل على‌بن‌ابى‌طالب عبادت کند؟ امام سجادى که آن قدر عبادت مى‌کند که امام باقر دلش به حال او مى‌سوزد – نه مثل من و شما؛ ما که کمتر از اینها هم به چشممان بزرگ مى‌آید – امام باقرى که خودش هم امام است و داراى آن مقامات عالى است، از عبادت على‌بن‌الحسین دلتنگ مى‌شود و دلش مى‌سوزد و نمى‌تواند خودش را نگه دارد و بى‌اختیار زار زار گریه مى‌کند، آن وقت على‌بن‌الحسین با این‌طور عبادات مى‌گوید: «من یقوى على عبادت على‌بن‌ابى‌طالب»؛ چه کسى مى‌تواند مثل على عبادت کند؟ یعنى بین خودش و على فاصله‌اى طولانى مى‌بیند.
  بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران ۱۰/۱۰/۱۳۷۸  برچسب‌ها: امام سجاد علیه السلام, در کلام مقام معظم رهبری
  نوشته شده در سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 13:4 توسط عاشق| |

  معنویت امام حسین علیه السلام


  شخصیت درخشان و بزرگوار امام حسین علیه‌السّلام دو وجهه دارد: یک وجهه، همان وجهه‌ى جهاد و شهادت و توفانى است که در تاریخ به راه انداخته و همچنان هم این توفان با همه‌ى برکاتى که دارد، برپا خواهد بود؛ که شما با آن آشنا هستید. یک بعد دیگر، بعد معنوى و عرفانى است که بخصوص در دعاى عرفه به شکل عجیبى نمایان است. ما مثل دعاى عرفه کمتر دعایى را داریم که سوز و گداز و نظم عجیب و توسّل به ذیل عنایت حضرت حق متعال بر فانى دیدن خود در مقابل ذات مقدّس ربوبى در آن باشد؛ دعاى خیلى عجیبى است.
  دعاى دیگرى مربوط به روز عرفه در صحیفه‌ى سجادیه هست، که از فرزند این بزرگوار است. من یک وقت این دو دعا را با هم مقایسه مى‌کردم؛ اوّل دعاى امام حسین را مى‌خواندم، بعد دعاى صحیفه‌ى سجّادیه را. مکرّر به نظر من این طور رسیده است که دعاى حضرت سجّاد، مثل شرح دعاى عرفه است. آن، متن است؛ این، شرح است. آن، اصل است؛ این، فرع است. دعاى عرفه، دعاى عجیبى است. شما عین همین روحیه را در خطابى که حضرت در مجمع بزرگان زمان خود – بزرگان اسلام و بازماندگان تابعین و امثال اینها – در منى ایراد کردند، مشاهده مى‌کنید. ظاهراً هم متعلّق به همان سال آخر یا سال دیگرى است – من الان درست در ذهنم نیست – که آن هم در تاریخ و در کتب حدیث ثبت است.

  به قضیه‌ى عاشورا و کربلا برمى‌گردیم. مى‌بینیم این‌جا هم با این‌که میدان حماسه و جنگ است، اما از لحظه‌ى اوّل تا لحظه‌ى آخرى که نقل شده است که حضرت صورت مبارکش را روى خاکهاى گرم کربلا گذاشت و عرض کرد: «الهى رضاً بقضائک و تسلیماً لأمرک»، با ذکر و تضرع و یاد و توسّل همراه است. از وقت خروج از مکه که فرمود: «من کان فینا باذلاً مهجته موطناً على لقاءاللَّه نفسه فلیرحل معنا»، با دعا و توسل و وعده‌ى لقاى الهى و همان روحیه‌ى دعاى عرفه شروع مى‌شود، تا گودال قتلگاه و «رضاً بقضائکِ» لحظه‌ى آخر. یعنى خود ماجراى عاشورا هم یک ماجراى عرفانى است. جنگ است، کشتن و کشته شدن است، حماسه است – و حماسه‌هاى عاشورا، فصل فوق‌العاده درخشانى است – اما وقتى شما به بافت اصلى این حادثه‌ى حماسى نگاه مى‌کنید، مى‌بینید که عرفان هست، معنویّت هست، تضرّع و روح دعاى عرفه هست. پس، آن وجه دیگر شخصیت امام حسین علیه‌السّلام هم باید به عظمت این وجه جهاد و شهادت و با همان اوج و عروج، مورد توجه قرار گیرد. …
  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با گروه کثیرى از پاسداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامى به مناسبت روز پاسدار ۱۳/۰۹/۱۳۷۶

  سه صفت برجسته از ابعاد وجودی اباعبداللَّه علیه‌السّلام
  برجستگى وجود اباعبداللَّه علیه‌السّلام داراى ابعاد است که هر کدام از این ابعاد هم بحث و توضیح و تبیین فراوانى به دنبال دارد؛ ولى اگر دو، سه صفت برجسته را در میان همه‌ى این برجستگیها اسم بیاوریم، یکى از آنها «اخلاص» است؛ یعنى رعایت کردن وظیفه‌ى خدایى و دخالت ندادن منافع شخصى و گروهى و انگیزه‌هاى مادّى در کار. صفت برجسته‌ى دیگر «اعتماد به خدا»ست. ظواهر حکم مى‌کرد که این شعله در صحراى کربلا خاموش خواهد شد. چطور این را «فرزدقِ» شاعر مى‌دید؛ اما امام حسین علیه‌السّلام نمى‌دید؟! نصیحت کنندگانى که از کوفه مى‌آمدند، مى‌دیدند؛ اما حسین‌بن‌على علیه‌السّلام که عین اللَّه بود، نمى‌دید و نمى‌فهمید؟! ظواهر همین بود؛ ولى اعتماد به خدا حکم مى‌کرد که على‌رغم این ظواهر، یقین کند که حرف حق و سخن درست او غالب خواهد شد. اصل قضیه هم این است که نیّت و هدف انسان تحقّق پیدا کند. اگر هدف تحقّق پیدا کرد، براى انسانِ با اخلاص، شخصِ خود او که مهم نیست.
  یکى از بزرگان اهل سلوک و معرفت را دیدم در نامه‌اى نوشته است که اگر فرض کنیم – به فرض محال – همه‌ى کارهایى که نبىّ‌مکرّم اسلام صلّى‌اللَّه‌علیه‌وآله‌وسلّم انجام داد و هدفِ او بود که آنها را انجام دهد، انجام مى‌گرفت، منتها به نام یک کس دیگر، آیا در آن صورت پیامبر اسلام ناراضى بود؟ آیا مى‌گفت که چون به نام دیگرى است، نخواهم کرد؟ آیا این‌گونه بود؟ یا نه؛ هدف این است که آن کارها انجام گیرد؛ به نام چه کسى انجام گیرد، مهم نیست. پس، هدف مهمّ است. «شخص» و «من» و «خود» براى انسانِ با اخلاص اهمیتى ندارد. اخلاص را دارد، اعتماد به خدا را هم دارد. مى‌داند که خداى متعال حتماً این هدف را غالب خواهد کرد؛ چون فرموده است: «و انّ جندنا لهم الغالبون» خیلى از این جنودى که غالبند، در میدان جهاد به خاک شهادت مى‌افتند و از بین مى‌روند؛ لیکن فرموده است: «و انّ جندنا لهم الغالبون»؛ درعین‌حال غلبه با آنهاست.
  خصوصیت سوم، شناختن «موقع» است. امام حسین علیه‌السّلام در فهم «موقع» اشتباه نکرد. در قبل از حادثه‌ى کربلا، ده‌سال امامت و مسؤولیت با او بود. آن حضرت در مدینه مشغول کارهاى دیگرى بود و کار کربلایى نمى‌کرد؛ اما به مجرّد این‌که فرصت به او اجازه داد که آن کار مهم را انجام دهد، فرصت را شناخت و آن را چسبید؛ موقع را شناخت و آن را از دست نداد. این سه خصوصیت، تعیین کننده است. در تمام ادوار نیز همین‌طور است؛ در انقلاب نیز همین‌گونه بود. امام ما هم که مى‌بینید این‌قدر خداى متعال او را به مقام رفیع رساند – و رفعناه مکانا علیّا- و على‌رغم همه‌ى عوامل در سرتاسر دنیاى مادّیت و استکبار که مى‌خواستند او را محو کنند، به فراموشى دهند و کوچک کنند، او را حفظ و بزرگ کرد و ماندگار و جاودان نمود، علّت همین بود که این سه خصوصیت را داشت: اوّلاً با اخلاص بود و براى خود چیزى نمى‌خواست؛ ثانیاً به خداى خود اعتماد داشت و مى‌دانست که کار و هدف، تحقّق پیدا خواهد کرد – به بندگان خدا هم اعتماد داشت – ثالثاً زمان و «موقع» را از دست نداد. در لحظه‌ى لازم، اقدام لازم، صحبت لازم، اشاره‌ى لازم و حرکت لازم را کرد.
  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار گروه کثیرى از پاسداران و بسیجیان به مناسبت میلاد امام حسین(ع) و روز پاسدار ۰۲/۰۹/۱۳۷۷

  صبر امام حسین علیه السلام، نجات اسلام

  صبر امام حسین علیه‌الصّلاةوالسّلام، اسلام را در طول تاریخ تا امروز بیمه کرده است. واقعاً اگر امام حسین علیه‌الصّلاةوالسّلام آن صبر تاریخى را در کربلا و قُبیل کربلا و مقدّماتِ حادثه‌ى عاشورا نمى‌کردند، بلاشک با گذشت یک قرن، حتّى از نام اسلام هم اثرى نمى‌ماند. اما امام حسین علیه‌الصّلاةوالسّلام به برکت صبر، دین را زنده کردند؛ این صبرِ آسانى نبود. صبر فقط این نیست که انسان را زیر شکنجه بیندازند یا فرزندان انسان را جلوِ انسان شکنجه کنند یا بکشند و انسان ایستادگى کند – البته این مرحله‌ى مهمى از صبر است – اما از این مهمتر این است که انسان را با وسوسه‌ها و اظهاراتى که على‌الظّاهر ممکن است در نظر بعضى منطقى بیاید، از ادامه‌ى این راه باز بدارند؛ همان کارى که با امام حسین علیه‌الصّلاةوالسّلام مى‌کردند: آقا! شما کجا مى‌روید؟ خود را در معرض خطر قرار مى‌دهید؛ خانواده خود را در معرض خطر قرار مى‌دهید؛ دشمن را جرى مى‌کنید؛ دست آنها را به خون خود باز مى‌کنید. هر کس رسید، خواست امام حسین علیه‌الصّلاةوالسّلام را در مقابل این محذور اخلاقى قرار دهد که شما با این اقدام خود، جان عدّه‌اى را به خطر مى‌اندازید و دشمن را مسلّطتر مى‌کنید و اینها را وادار مى‌کنید تا به خون شما دست بیالایند. این یک نقطه‌ى خیلى مهم و تردیدآور است. این یک جنگ روشن و واضح نیست که آدم بگوید من مى‌روم تا کشته شوم؛ نه، این محاذیر دنبالش هست. ممکن بود براى امام حسین علیه‌الصّلاةوالسّلام این معنا مطرح باشد یا مطرح کنند که آقا! شما اگر کشته شوید، شیعیان شما را در کوفه قتل عام مى‌کنند و پدر همه را در مى‌آورند؛ شما باید زنده بمانید و ملجأ باشید. شما پسر پیغمبرید؛ با حفظ حیات خود، جان عدّه‌اى را حفظ کنید. در مورد امام رضوان‌اللَّه علیه عیناً همین معنا تکرار شد.
  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ۲۳/۱۲/


  برچسب‌ها: حضرت امام حسین, ع, در کلام مقام معظم رهبری
  نوشته شده در سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 13:0 توسط عاشق| |

  1- قمه‌زدن هم از كارهاى خلاف است.

  2- مى‌دانم عدّه‌اى خواهند گفت: «حق اين بود كه فلانى اسم قمه را نمى‌آورد.» خواهند گفت: «شما به قمه‌زدن چه‌كار داشتيد؟ عدّه‌اى مى‌زنند؛ بگذاريد بزنند!» نه؛ نمى‌شود در مقابل اين كارِ غلط سكوت كرد.

  3- اگر به‌گونه‌اى كه طىّ چهار، پنج سال اخيرِ بعد از جنگ، قمه‌زدن را ترويج كردند و هنوز هم مى‌كنند، در زمان حيات مبارك امام رضوان‌اللَّه‌عليه ترويج مى‌كردند، قطعاً ايشان در مقابل اين قضيه مى‌ايستادند.

  4- كارِ غلطى است كه عدّه‌اى قمه به‌دست بگيرند و به سر خودشان بزنند و خون بريزند. اين كار را مى‌كنند كه چه بشود؟! كجاى اين حركت، عزادارى است؟!

  5- اين كار را مى‌كنند كه چه بشود؟!

  6- كجاى اين حركت، عزادارى است؟!

  7- شما تا به حال كجا ديده‌ايد كه فردى به خاطر رويكرد مصيبتِ عزيزترين عزيزانش، با شمشير برمغز خود بكوبد و از سرِ خود خون جارى كند؟!

  8- كجاى اين كار، عزادارى است؟!

  9- قمه‌زدن، سنّتى جعلى است.

  10- از امورى است كه مربوط به دين نيست.

  11- بلاشك، خدا هم از انجام آن راضى نيست.

  12- علماى سلف دستشان بسته بود و نمى‌توانستند بگويند «اين كار، غلط و خلاف است».

  13- نبايد كارى كنيم كه آحاد جامعه اسلامىِ برتر، يعنى جامعه محبِ‌ اهل‌بيت عليهم‌السّلام كه به نام مقدس ولىِّ عصر ارواحنافداه، به نام حسين‌بن‌على عليه‌السّلام و به نام اميرالمؤمنين عليه‌الصّلاةوالسّلام، مفتخرند، در نظر مسلمانان و غيرمسلمانان عالم، به‌عنوان يك گروه آدمهاى خرافىِ بى‌منطق معرفى شوند.

  14- من حقيقتاً هر چه فكر كردم، ديدم نمى‌توانم اين مطلب - قمه‌زدن - را كه قطعاً يك خلاف و يك بدعت است، به اطّلاع مردم عزيزمان نرسانم.15- اين كار را نكنند.

  16- بنده راضى نيستم.

  17- اگر كسى تظاهر به اين معنا كند كه بخواهد قمه بزند، من قلباً از اوناراضى‌ام. اين را من جدّاً عرض مى‌كنم.

  18- چند هزار نفر، ناگهان در خيابانى از خيابانهاى تهران يا قم يا شهرهاى آذربايجان و يا شهرهاى خراسان ظاهر شوند و با قمه و شمشير برسر خودشان ضربه وارد كنند. اين كار، قطعاً خلاف است. امام حسين عليه‌السّلام، به اين معنا راضى نيست.

  19- من نمى‌دانم كدام سليقه‌هايى و از كجا اين بدعتهاى عجيب و خلاف را وارد جوامع اسلامى و جامعه انقلابى ما مى‌كنند؟!

  بيانات در دیدار جمعی از روحانيون كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۷۳/۰۳/۱۷

  20- می‌بينم‌ چگونه‌ درك‌ روشن‌بينانه‌ی‌ آنان‌ (مردم) در اعتقاد به‌ مقام‌ والای‌ اهل‌ بيت‌ عليهم‌‌السلام‌، بخاطر بعضی‌ اعمال‌ جاهلانه‌، حمل‌ به‌ اموری‌ می‌شود كه‌ از ساحت‌ شيعه‌ و ائمه‌ی‌ بزرگوارشان‌ بسی‌ دور است‌.

  21- می‌بينيم‌ كه‌ بعض‌ اعمالی‌ كه‌ هيچ‌ ريشه‌ی‌ دينی‌ هم‌ ندارد بهانه‌ به‌ دست‌ دشمن‌ مغرض‌ می‌دهد كه‌ بدان‌ وسيله‌ هم‌ اسلام‌ و تشيع‌ را العياذبالله‌ بعنوان‌ آئين‌ خرافه‌ معرفی‌ كنند و هم‌ بغض‌ و عداوت‌ خود را نسبت‌ به‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در تبليغات‌ خود آشكار سازند.

  22- شيعه‌ی‌ محب و مخلصی‌ كه‌ در روز عاشورا با قمه‌ سر و روی‌ خود و حتی‌ كودكان‌ خردسال‌ خود را خونين‌ می‌كند آيا راضی‌ است‌ كه‌ با اين‌ عمل‌ خود در روزگاری‌ كه‌ هزاران‌ چشم‌ عيب‌جو و هزاران‌ زبان‌ بدگو، در پی‌ بدمعرفی‌ كردن‌ اسلام‌ و تشيع‌ است‌، عمل‌ او را مستمسك‌ دشمنی‌ خود قرار بدهد؟

  23- آيا راضی‌ است‌ كه‌ با تظاهر به‌ اين‌ عمل‌، خون‌ دهها هزار جوان‌ بسيجی‌ صفت‌ عاشق‌ را كه‌ برای‌ آبرو دادن‌ به‌ اسلام‌ و تشيع‌ و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بر زمين‌ ريخته‌ شده‌ است‌، ضايع‌ سازد؟

  24- آنچه‌ از قول‌ مراجع‌ سلف‌ رحمة‌اله‌عليهم‌ نقل‌ شده‌ است‌ بيش‌ از اين‌ نيست‌ كه‌ اگر اينكار ضرر معتنی‌‌به‌ ندارد جايز است‌. آيا سبك‌ كردن‌ شيعه‌ در افكار جهانيان‌ ضرر معتنی‌‌به‌ نيست‌؟

  25- آيا مخدوش‌ كردن‌ محبت‌ و عشق‌ شيعيان‌ به‌ خاندان‌ مظلوم‌ پيامبر صلی‌اله‌‌عليه‌‌و‌آله‌ و بخصوص‌ شيفتگی‌ بی‌حد و حصر آنان‌ به‌ سالار شهيدان‌ عليه‌ السلام‌ را بدجلوه‌ دادن‌، ضرر نيست‌؟ كدام‌ ضرر از اين‌ بالاتر است‌؟

  26- اگر قمه‌ زدن‌ به‌ صورت‌ عملی‌ انفرادی‌ در خانه‌های‌ در بسته‌ انجام‌ می‌گرفت‌، ضرری‌ كه‌ ملاك‌ حرمت‌ است‌ فقط ضرر جسمی‌ بود.

  27- وقتی‌ اينكار علی‌ رؤس‌الاشهاد و در مقابل‌ دوربين‌ها و چشم‌های‌ دشمنان‌ و بيگانگان‌ بلكه‌ در مقابل‌ چشم‌ جوانان‌ خودمان‌ انجام‌ می‌گيرد، آنوقت‌ ديگر ضرری‌ كه‌ بايد معيار حرمت‌ باشد فقط ضرر جسمی‌ و فردی‌ نيست‌، بلكه‌ مضرات‌ بزرگ‌ تبليغی‌ كه‌ با آبروی‌ اسلام‌ و شيعه‌ سر و كار دارد نيز بايد مورد توجه‌ باشد.امروز اين‌ ضرر، بسيار بزرگ‌ و شكننده‌ است‌.

  28- قمه‌زدن‌ علنی‌ و همراه‌ با تظاهر، حرام‌ و ممنوع‌ است‌.

  دل نيست، گاراژ است! بنگاه معاملاتى است! آن دلى كه همه‌اش در آن ميل جنسى موج مى‌زند، ديگر دل نيست، آن عشرتخانه است. دل جاى خداست؛ جاى نور است.

   

  پاسخ به نامه امام‌‌جمعه‌ اردبيل‌ ۱۳۷۳/۰۳/۲۷

  29- آن زمان كه كمونيستها بر منطقه آذربايجان شوروى سابق مسلّط شدند، همه آثار اسلامى را از آن‌جا محو كردند. مثلاً مساجد را به انبار تبديل كردند، سالنهاى دينى و حسينيه‌ها را به چيزهاى ديگرى تبديل كردند و هيچ نشانه‌اى از اسلام و دين و تشيّع باقى نگذاشتند. فقط يك چيز را اجازه دادند و آن، قمه زدن بود! دستورالعمل رؤساى كمونيستى به زيردستان خودشان اين بود كه مسلمانان حق ندارند نماز بخوانند، نماز جماعت برگزار كنند، قرآن بخوانند، عزادارى كنند، هيچ كار دينى نبايد بكنند؛ اما اجازه دارند قمه بزنند! چرا؟ چون قمه زدن، براى آنها يك وسيله تبليغ بر ضدّ دين و بر ضدّ تشيع بود. بنابراين، گاهى دشمن از بعضى چيزها، اين گونه عليه دين استفاده مى‌كند. هرجا خرافات به ميان آيد، دين خالص بدنام خواهد شد.

  بيانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی ۱۳۷۶/۰۱/۰۱

  30- اين‌طور نباشد كه وقتى مطلب حقى در مركزى گفته مى‌شود و مسؤول و روحانىِ روشنفكر و آگاهى آن را بيان مى‌كند، ناگهان با اين توهم يا با اين وسوسه كه اصل عزادارى امام حسين زير سؤال برده شد، جريانى درست شود؛ كمااين‌كه ما ديديم در قضيه‌ى قمه‌زنى همين‌طور شد.

  31- به نظر ما قمه‌زنى يك خلاف شرع قطعى بود و هست؛ اين را ما اعلام كرديم و بزرگانى هم حمايت كردند؛ اما بعد ديديم از گوشه و كنار كسانى در جهت عكس اين عمل مى‌كنند!

  32- اگر قمه‌زنى اشكال هم نداشته باشد و حرام هم نباشد، واجب كه نيست؛ چرا در جاهايى براى اين چيزهاى بعضاً خرافى انگيزه وجود دارد؟ آنهايى هم كه جنبه‌ى خرافىِ محض ندارد، لااقل اين مقدار هست كه در دنياى امروز، در ارتباطات امروز، در فرهنگ رايج جهانى امروز، در عقلانياتى كه امروز در داخل خانه‌هاى ما و بين جوانان و دختران و پسران ما رايج است، عكس‌العمل نامناسب ايجاد خواهد كرد.

  33- اينها از بيّنات شرع نيست كه ما بگوييم چه دنيا بپسندد، چه نپسندد، ما بايد اينها را بگوييم؛ حداقل اينها چيزهاى مشكوكٌ‌فيه است. براى اين موضوع فكرى بكنيد و كارى انجام دهيد.

  بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان‌ رهبری ۱۳۸۳/۱۲/۲۷

  34- ما چند سال پيش اين‌جا راجع به قمه‌زنى - امرى كه «بيّن الغىّ» است - مطالبى گفتيم؛ بزرگانى صحبت كردند، نجابت كردند، قبول كردند و مردمِ زيادى هم پذيرفتند؛ يك وقت ديديم از گوشه‌هايى سروصدا بلند شد كه آقا شما با امام حسين مخالفيد!

  35- معناى «سفينةالنجاة و مصباح الهدى» اين است كه ما عملى را كه بلاشك شرعاً محل اشكال است و به عنوان ثانوى هم حرام مسلّم و بيّن است، انجام دهيم؟

  بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ۱۳۸۴/۰۶/۱۷

  36- يك وقتى ما راجع به مسئله‌ى تظاهرات قمه، مطلبى را گفتيم، يك عده‌اى گوشه كنار صداشان بلند شد كه آقا ! اين عزادارى امام حسين است؛ مخالفت نشود با عزادارى امام حسين! اين، مخالفت با عزادارى نيست؛ مخالفت با ضايع كردن عزادارى است.

  37- عزادارى امام حسين را نبايد ضايع كرد.

  بیانات در ديدار مردم قم در سالروز قيام 19 دی‌ماه‌ ۱۳۸۶/۱۰/۱۹

  38- يك شكل‌هاى بدى وجود دارد كه گفته‌ايم؛ مثل قمه زدن كه گفتيم اين ممنوع است.

  39- نبايد اين كار انجام بگيرد.

  40- اين، مايه‌ى دراز شدن زبان دشمنان عليه دوستان اهل‌بيت است.

  بیانات در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون ۱۳۸۸/۰۹/۲۲

  نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

  تهیه و تنظیم توسط سایت امام خامنه ای


  برچسب‌ها: قمه زنی در بیانات امام خامنه ای
  نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱ساعت 10:19 توسط عاشق| |


  ویژه نامه‌ی «بعثت خون»

  همزمان با فرا رسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان،حضرت امام حسین علیه‌السلام،ویژه نامه‌ای صوتی، با عنوان «بعثت خون»  ازپایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، برای علاقه مندان ترتیب داده شد.
  این مجلس عزاداری اینترنتی، شامل دو بخش «منبر و عزاداری» است. در بخش «منبر»، سخنان رهبر معظم انقلاب درباره بصیرت عوام و خواص و نقش آن در وقوع حوادث سال شصت و یكم هجری قمری، عبرت‌ها و تحلیل واقعه‌ی عاشورا پخش می‌شود. بخش دوم نیز، برنامه‌ی عزاداری «تركیبی» است در عزای شهادت سید و سالار شهیدان و یاران باوفای او كه در دهه اول محرم، هر روز بر روی خروجی سایت، در اختیار عزاداران حسینی قرار خواهد گرفت.

  05 آذر 1390

    -->


  برچسب‌ها: «بعثت خون»
  نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ساعت 11:45 توسط عاشق| |


  ماجرای دیدار رهبر انقلاب و شهید طهرانی مقدم در دوران جنگ
  http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif بعدازظهر شنبه 21 آبان‌ماه، یكی از پادگان‌های پشتیبانی سپاه در اطراف تهران شاهد حادثه‌ای دردناك بود؛ حادثه‌ای كه اگرچه سردار حسن طهرانی مقدم و یارانش را به آرزویشان -شهادت در راه خدا- رساند، اما دل‌های بسیاری را در غم فراغ این بزرگمردان اندوهناك كرد. اكنون كه نزدیك به چهل روز از آن حادثه می‌گذرد، پای صحبت‌های سردار محمد طهرانی مقدم، برادر شهید حسن طهرانی مقدم نشسته‌ایم. حاج محمد طهرانی مقدم كه حالا دیگر برادر دو شهید است، با لحنی آغشته به افسوس و غبطه و البته باافتخار، از خصال نیك برادرش یاد می‌كند و خاطراتی از دیدارهای برادرش با رهبر معظم انقلاب را برای ما می‌گوید.

  یك خاطره‌ای كه در ذهنم مانده، راجع به بازدیدی است كه رهبر معظم انقلاب از مجموعه‌ی تشكیلات جهاد خودكفایی سپاه داشتند كه زیر نظر حاج حسن آقا اداره می‌شد. یك روز جمعه‌ای در سال گذشته ایشان تصمیم به بازدید از این مجموعه گرفتند. در این بازدید حضرت آقا دستی بر شانه‌ی این شهید گذاشتند و فرمودند: «تاكنون هر قولی را كه حاج حسن آقا به ما داد، وفا كرد.» من در آن‌جا یاد این آیه‌ی شریفه افتادم كه «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَن يَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً»(2) و واقعاً این نكته برای ما و دوستان هم‌رزمش خیلی جالب بود كه حاج حسن آقا پروژه‌های بزرگ دفاعی و نظامی را در زمان‌بندی بسیار دقیق و به نحو احسن به انجام می‌رساند و به تعهد و قولش عمل می‌كرد.
  http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/18283/04.jpg
  خاطره‌ی دیگر كه من از خود حاج حسن آقا شنیدم، از دوران دفاع مقدس بود. رهبر معظم انقلاب در دوره‌ی ریاست‌جمهوری خود به جبهه تشریف آورده بودند و از فعالیت‌های توپخانه‌ی سپاه هم بازدید كردند كه تحت نظر شهید طهرانی مقدم بود. حاج حسن آقا به من می‌گفت آن‌جا به حضرت آقا گفتم: «چون شما شیعه‌ی واقعی مولا امیرالمؤمنین هستی و مَشتی(3) هستی، ما شما را دوستت داریم.» حاج حسن آقا می‌گفت آقا فقط خندیدند و چیزی نگفتند، اما این صحبت حاج حسن آقا در ذهن همه‌ی همرزمان ایشان كه در آن‌جا حاضر بودند، مانده است.
  مشروح گفت‌وگو را از اینجا بخوانید


  فیلم مربوط به دیگران : ماجرای دیدار رهبر انقلاب و شهید طهرانی مقدم در جنگ تحمیلی

  با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

  کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 56.7 MB
  کیفیت پايين و فرمت Flv و با حجم 5.0 MB
  کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 106.6 MB

  همچنین برای استفاده این فیلم در سایت و یا وبلاگ خود می توانید از کد زیر استفاده کنید :
  در این رابطه بخوانید :


  کوچه هامان را به نام شهدا کردیم تا هر وقت نشانی منزلمان را می دهیم بدانیم از گذرگاه کدام شهید با آرامش به خانه می رسیم

  شادی روح شهدا صلوات  برچسب‌ها: شهید طهرانی مقدم
  نوشته شده در شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱ساعت 8:1 توسط عاشق| |


   

  «لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ» 
  حج در كلام رهبري

  مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:

  حج عبادت است و ذكر و دعا و استغفار‚ اما عبادتي و ذكر و استغفاري درجهت ايجاد حيات طيبه امت اسلامي ونجات آن از زنجيرها وغلهاي استعباد و استبداد و خداوندان زر و زور و تزريق روح عزت و عظمت به آن و زدودن كسالت و ملالت از آن.
  اين است حجي كه از پايه هاي دين به شمار رفته و اميرالمومنين علي(عليه السلام) درنهج البلاغه آن را علم اسلام و جهاد هر ناتوان و برطرف كننده فقر وتنگدستي و مايه تقرب و نزديكي اهل دين به يكديگر شمرده است.
  در حج بايد مسايل جهان اسلام بررسي شود. بزرگترين مساله عمومي مسلمين پس از لزوم آمادگي براي دفاع از اسلام و هويت جمعي مسلمين‚ مساله ملتهاي زيرستم و مبارزي است كه دست طغيان و كفر و استكبار‚ آنان را مقهور و مظلوم ساخته و سخت ترين شرايط زندگي را برآنان تحميل كرده است. ملت مظلوم فلسطين‚ نمونه بارزي از اين گونه ملتهاست. (پيام به حجاج بيت الله الحرام تاريخ 14/4/68)

  مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:
  حج مي تواند روح توحيد را در دلها زنده كند‚ تكه پاره هاي امت بزرگ اسلامي را به هم وصل كند‚ عظمت مسلمين را به آنان برگرداند و آنان را از حقارت و احساس ذلتي كه بر ايشان تحميل كرده اند‚ نجات دهد. حج مي تواند دردهاي مسلمين را به علاج نزديك كند و بزرگترين درد آنان را كه سلطه فرهنگي و اقتصادي و سياسي كفر و استكبار است درمان نمايد. حج مي تواند دلبستگيهاي اسارت آفرين را از دلها بشويد و در مقابل‚ ارتباط با خدا و با بندگان خدا را در فرد و جمع مسلمانان تقويت نمايد. (پيام به حجاج بيت الله الحرام تاريخ 7/4/69)

  مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:
  حج مظهر توحيد‚ و كعبه خانه توحيد است. اين كه در آيات كريمه مربوط به حج‚ بارها از ذكرالله سخن رفته‚ نشانه آن است كه در اين خانه و به بركت آن‚ بايد هر عامل غيرخدا از صحنه ذهن و عمل مسلمين زدوده شود و بساط انواع شرك از زندگي آنان برچيده شود. در اين محيط‚ محور و مركز هر حركتي خداست و طواف و سعي و رمي و وقوف و ديگر شعائرالله حج‚ هر يك به نحوي نمايش انجذاب به الله و طرد و نفي و برائت از اندادالله است.
  (پيام به حجاج بيت الله الحرام تاريخ 26/3/70)

  مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:
  حج‚ يك هجرت است. هجرت از خود ماست‚ هجرت از منيت ماست‚ هجرت از آن زنداني ست كه ما را احاطه كرده ‚ و گوهر يكدانه ي بي نظير انساني را در وجود ما مخفي و پنهان نگه داشته است. حج‚ هجرت از خودپرستي هايي ست كه از هوا و هوس ناشي مي شود‚ هجرت از خودخواهيهايي ست كه ما را از خدا دور مي كند‚ هجرت از طبقه بندي ها و مرزبندي هايي ست كه زندگي انسانها را از هم جدا مي كند و فقير و غني‚ شريف و وضيع ‚ بزرگ و كوچك - بر طبق معيارهاي عاميانه ي مردمي - را به هم نزديك مي كند و در كنار هم قرار مي دهد‚ و وجه مشترك همه ي انسانها‚ يعني عبوديت‚ را در همه زنده مي كند. (تاريخ 16/2/71)

  مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:
  شرك همواره به يك گونه نيست‚ و بت هميشه به شكل هياكل چوب و سنگ و فلز ظاهر نمي شود. خانه خدا و حج بايد در همه زمانها شرك را در لباس خاص آن زمان‚ و بت شريك خدا را با جلوه مخصوص آن بشناساند و نفي و طرد كند. امروز البته از لات و منات و عزي خبري نيست‚ اما به جاي آن و خطرناكتر از آن‚ بتهاي زر و زور استكبار و نظامهاي جاهلي و استكباري است كه همه فضاي زندگي مسلمين را در كشورهاي اسلامي فرا گرفته است.
  حج و اجتماع عظيم بر گرد خانه توحيد‚ بايد آن مظاهر شرك را نفي كند و مسلمانان را از آن برحذر دارد. حج با اين مفهوم روشن و جلي است كه برترين جايگاه برائت از مشركين شناخته شده و خداي متعال از زبان خود و نبي مكرمش(ص)‚ اعلام برائت از مشركين را به روز حج اكبر موكول ساخته است‚ و اذن من الله و رسوله الي الناس يوم الحج الاكبر ان الله برئ من المشركين و رسوله فان تبتم فهو خيرلكم و ان توليتم فاعلموا انكم غير معجزي الله و بشرالذين كفروا بعذاب اليم.(توبه: 3) (پيام به حجاج بيت الله الحرام تاريخ 26/3/70)

  مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:
  حج‚ يك مركز اجتماع است. خداي متعال مي توانست براي زيارت خانه ي خودش‚ دوره ي سال را بگذارد. اگر فقط رفتن و دورخانه طواف كردن و حال و توجه پيدا كردن بود‚ چه لزومي داشت كه همه ي مردم دنيا موظف باشند در يك روز‚ در يك مقطع زماني‚ در روزهاي مشخصي‚ آنجا را زيارت كنند‚ مي گفتند كه واذن للناس بالحج ‚ كه در دوره ي سال بيايند. هركس هر وقت مي تواند‚ بيايد‚ حج كند‚ اين را نگفتند. حج را ايام معلومات قرار دادند‚ زمان مشخص قرار دادند. در داخل حج‚ اجتماعات يك روزه‚ يك شبه‚ دو - سه روزه قرار دادند‚ خواستند همه‚ همزمان در آنجا جمع شوند. اين‚ براي چيست‚ براي اين است كه ليشهدوا منافع لهم پس‚ اين منافعي كه مسلمانها در دوران حج بايد شاهد باشند و آن را ببينند‚ منافعي است كه با حيثيت تجمع مردم و اين حالت اجتماع ارتباط پيدا مي كند. ( تاريخ 8/2/72)
  *** مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:
  حج در بين همه فرايض اسلامي‚ آن فريضه ممتازي است كه هم جنبه الهي و معنوي و فردي آن‚ وهم جنبه اجتماعي آن‚ از بقيه واجبات امتياز دارد. ( تاريخ 13/12/76)

  مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:
  آنچه كه در حج به نظر مي رسد از همه چيزها مهمتر است‚ سه مطلب است: يكي اين كه ما بتوانيم به مخاطبان خودمان - هركه هستند - عظمت و كارآمد بودن و گسترش دامنه عظيم امت اسلامي از جهات مختلف را تفهيم كنيم. اين‚ وظيفه اول است.
  نكته دوم‚ مساله اتحاد است. اتحاد را تبليغ كنيد.
  ...بايستي تفهيم كرد كه وحدت بين مسلمين‚ به صد دليل واجب‚ و به صد دليل ممكن است. بايستي دنبال كرد كه اين نكته در تبليغات زبان دانها و مبلغان و گويندگان و حتي حجاج معمولي كه ممكن است رفيقي از يك كشور پيدا كنند و با او دو كلمه حرف بزنند‚ رعايت بشود.
  مساله ديگري كه توجه به آن خيلي لازم است‚ مساله دين و سياست است. جدا كردن دين از سياست‚ كه شايد از قريب دويست سال قبل در برنامه دشمنان دنياي اسلام بوده است‚ نكته بسيار مهمي است‚ ولو خود اين كلمه را تكرار كنيد كه سياست اسلام از ديانت آن جدا نيست‚ ديانت اسلام از سياست آن جدا نيست . اين تكرار بشود‚ گفته بشود و به گوش همه برسد. (تاريخ 13/12/76)

  مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:
  اگرچه بركات حج‚ همه جنبه هاي حيات بشري را فرا مي گيرد و اين باران رحمت بي دريغ‚ از خلوت دل و انديشه آدمي تا عرصه سياست و اجتماع و قدرت ملي مسلمانان و تعاون ميان ملتهاي مسلمان را‚ بارور و سرزنده و برخوردار از شور زندگي مي سازد‚ ليكن شايد بتوان گفت كه كليد اين همه‚ معرفت است‚ و نخستين هديه حج به كسي كه مايل است چشم خود را به حقايق بگشايد و از نيروي خداداده فهم پديده ها بهره بگيرد‚ همان معرفت و شناخت منحصر بفردي است كه عادتا جز در حج‚ در اختيار خيل عظيم مسلمانان قرار نمي گيرد‚ و هيچ پديده ديني ديگري نمي تواند مجموعه شناختهايي را كه در مراسم حج‚ قابل وصول است‚ يكجا در اختيار امت اسلامي قرار دهد. (پيام به حجاج بيت الله الحرام تاريخ 12/1/77)

  مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:
  حج مي تواند دنياي اسلام را متوجه مسئوليت سنگين خود كند. حج مي تواند اين معرفت را به ملتهاي اسلامي بدهد كه حضور در صحنه و داشتن موضع قاطع در اين قضيه‚ با منافع خود آنها پيوستگي دارد. بعضي خيال مي كنند حمايت از مردم فلسطين‚ خارج از منافع ملي كشورهاست‚ اين اشتباه خيلي بزرگي است. وقتي يك ملت مسلمان به ملتهاي ديگر متكي نباشد و از طرف آنها حمايت نشود‚ اين گونه راحت در معرض تطاول دشمن قرار مي گيرد. اگر دنياي اسلام متحد بود‚ يك ملت اين طور مظلوم نمي شد. (پيام به حجاج بيت الله الحرام تاريخ 3/11/80)

  مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:
  اينجا کانون توحيد حقيقي و خالص است. در اينجا است که ابراهيم خليل عليه‌السلام، با آوردن پاره‌ي تن خود به قربانگاه، مظهري از توحيد را که غلبه بر نفس خود و تسليم محض در برابر امر الهي است، براي همه موحدان در سراسر تاريخ جهان به يادگار گذاشت. و در اينجاست که حضرت محمد مصطفي صلي‌الله‌عليه‌وآله در برابر مستکبران زمان و خداوند زر و زور، پرچم توحيد را برافراشت و بيزاري از طاغوت را در کنار ايمان به خدا، شرط نجات و رستگاري شمرد: فمن يکفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقي.
  حج، بازخواني و فراگيري اين درس‌هاي بزرگ است.
  (پيام به حجاج بيت الله الحرام تاريخ 27/9/86)

  مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:
  حج يك فريضه‏ى پُرظرفيتى است كه اگر درست عمل شود و آنچنان كه شارع مقدس خواسته است در هر دوره و زمانى، متناسب با آن زمان به شكل شايسته‏اى انجام بگيرد، تأثيرات آن علاوه بر تأثيرات فردى و ملى، تأثيرات بين‏المللى خواهد بود. (تاريخ 1/9/85)
  *** مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:
  امروز سرويسهاي جاسوسي آمريكا و انگليس در عراق، در لبنان، در كشورهائي از شمال افريقا و در هر جاي ديگري كه بتوانند با همه‌ي قوا در حال پراكندن ويروس اختلاف مذهبي‌اند. اجتماع حج بايد ما را در برابر اين بيمــاري مهلك مصونســازي كنــد و آيه‌ي شريفه‌ي: « و أطيعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و اصبروا إن الله مع الصابرين » را پيوسته در برابرچشم ما قرار دهد. (پيام به حجاج بيت الله الحرام تاريخ 8/10/85)

  مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي:
  سفر حج يك سفر به ياد ماندنى و خاطره‏انگيز براى هر حاجى است و نوع خاطره و به ياد ماندن اين سفر با سفرهاى معمولى فرق دارد. در حج، مسأله اين نيست كه انسان به شهرهايى سفر مى‏كند، آدم‏هايى را مى‏بيند، جاهاى تازه‏يى را سياحت مى‏كند، بلكه خاطره‏ى حج، احساس معنويت و عبوديت و تضرع و خضوع و غرق شدن در آن بحر موّاج دعا و توجه و لبيك و تضرع است. اين است كه بايد در ذهن هر انسانى تا آخر عمرش باقى بماند. وقتى گفته مى‏شود يك بار حج رفتن واجب است، معنايش اين است كه هر انسان مستطيعى در همين يك بار، بايستى ذخيره‏ى يك عمر را از اين سفر بگيرد. اين، يك سفر است؛ اما تأثيرات آن، هميشه جارى است و بايد جارى باشد؛ بايد حاجى از آن بهره‏مند بشود. سفر حج، يك چنين سفرى است. در دل اين سفر، احساس معنويت و عبوديت و همه چيز نهفته است. سياست هم در حج، برخاسته‏ى از همين احساس عبوديت است؛ فرياد توحيد است، كه لبّ لباب مبارزات انبيا و صلحا و صديقينِ دوران تاريخ را تشكيل مى‏دهد.
  ...آن‏جا محشر عظيمى است. ما هيچ اجتماع ديگرى در طول تاريخ، شبيه حج نداشته‏ايم. ملت‏هاى مختلف با عادات و افكار، فرهنگ‏ها و زبان‏هاى مختلف يك جا اجتماع مى‏كنند و يك حرف مى‏زنند؛ يك  چيز مى‏گويند؛ اين خيلى مهم است.( تاريخ 16/9/84)

                                       توصیه‌های رهبر انقلاب 

                                         به حجاج ایرانی بیت‌الله الحرام را به صورت تصویری مرور می‌كند.


  در این رابطه بخوانید : 


  برچسب‌ها: حجّ در كلام رهبري
  نوشته شده در دوشنبه هشتم آبان ۱۳۹۱ساعت 10:26 توسط عاشق| |

   

  در شهریور ۱۳۲۹ خورشیدی به تهران آمد و چند سالی در مدرسه‌ی حاج ابوالفتح به سر برد و باقی کتب حوزوی را نزد آیت‌الله سید احمد لواسانی خواند. چندین سال در مدرسه‌ی مروی به سر برد و زیر نظر آیت‌الله محمد تقی آملی و حاج میرزا ابوالحسن شعرانی طهرانی (به مدت ۱۳ سال) درس خواند و از ایشان اجازه‌ی اجتهاد دریافت کرد. در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی به قصد اقامت در قم، تهران را ترک گفته و پس از ورود به قم، آغاز به تدریس معارف حوزوی و فنون ریاضی نمود.

  در همان دوران بود که به ملاقات امام خمینی(ره) رفت. خودش درباره‌ی این دیدار این‌طور می‌گوید:

  «قبل از پانزده خرداد سال 1342 که در تهران مشغول تدریس بودم، شنیدم حضرت آیت الله العظمی امـام خمینی(قدس سـرّه) روحانیــانی را که برای ایام محــرّم جهت تبلیغ به اطراف و اکناف می‌روند موظف نمـوده انـد که مسـایل اجتمــاعی و سیـــاسی عالَـم اسلام و مشکلات جـامعه مســلمین و خصـوصـاً اوضاع ایــران را به گوش مـردم بــرسانند و مــردم را در این زمینه آگاه نمایند.

  لذا بنده که برای ایام محرّم عازم آمل بودم احســاس کــردم این وظیفه متــوجه من نیـز می باشـد و باید در انجام آن بکوشـم، بـدین جهت قبـل از آنکه بسوی آمل بروم خود را به قم رسانیدم. قمی که با هیچ یک از خیابانها و کوچه هایش آشنا نبودم. سراغ منزل امام را گرفتم و به حضورشان شرفیاب شدم و به محضرشان عرضه داشتم که بنده حسن حسن زاده آملی هستم و فعلاً در حوزه‌ی علمیه‌ی تهران مشغول تحصیل و تدریسم. اساتید من عبارتند از حضرت علامه میرزا ابوالحسن شعرانی و ... شنیدم که حضرتعالی، روحانیون را مکلف کرده‌اید تا مسائل سیاسی و مشکلات اجتماعی مسلمین را برای عموم مردم بیان کنند. لذا من که یکی از اطبای سرشناس آملم و جهت تبلیغ عازم آن دیارم، آمده‌ام به شما بگویم من هم مانند دیگران در خدمتم و شما نیز انشاءالله در اهدافتان موفق خواهید شد و همه با هم دست بدست هم می دهیم و انشاءالله تعالی کشور را از دست فسقه و فجره نجات می دهیم و دین خدا را پیاده می کنیم.»

  در خصوص علامه، مطالب زیادی گفته شده و به ابعاد تربیتی، عرفانی، اخلاقی و علمی ایشان پرداخته شده است. به طور مثال، دختر ایشان من‌باب سیره‌ی تربیتی علامه می‌گوید:

  «ایشان هیچ اجباری در تربیت علمی و دینی فرزندان به خرج نمی دانند. به هیچ وجه اهل اجبار نبودند؛ نه در تحصیل علوم و نه حتی در مسائل سلوکی؛ فقط از ما می خواستند که واجبات را ترک نکنیم، تنها براین مسئله تاکید شدید داشتند. بارها به ما فرموده اند که من مسلمان تقلیدی نیستم، بیشتر مکاتب مادی و غربی را بررسی کرده ام و فهمیده ام که آنها در برابر سوالات فیزیک و متافیزیک به طور جامع پاسخی ندارند، از همین طریق به پوشالی بودن آنها پی بردم. بعد از آن هم به سراغ ادیان مختلف رفتم و پس از تحقیقات کامل، فهمیدم که هیچ کدامشان کلام و حرفی را به اتقان قرآن و کلام ائمه اطهار ندارند، لذا دین اسلام را پذیرفتم و بحمدالله شیعه دوازده امامی هستم.»

  اما آنچه در خصوص اکثر علما، بویژه حضرت علامه حسن‌زاده اتفاق افتاده، غفلت از وجه سیاسی ایشان است. تا جایی که بعضاً تصور می‌شود این بزرگواران، رویکرد سیاسی نداشته و شاید این سکوت ساختگی، نشانه‌ای‌ست از عدم همراهی آنها. در حالی که این آیات الهی، از حامیان خاص نهضت خمینی کبیر بوده و هستند.

  به طور مثال، درباره‌ی آیت‌الله حسن‌زاده باید گفت همراهی علامه با انقلاب اسلامی، بعد از پیروزی آن بیشتر شد. خصوصاً پس از رحلت حضرت امام و به رهبری رسیدن حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، جملاتی که ایشان نسبت به رهبر انقلاب فرموده‌اند جالب توجه است.

  برای نمونه، استاد رمضانی پیرامون سفر مقام معظم رهبری به آمل، خاطره‌ای تعرف می‌کنند که جالب توجه است:

  «روزی خدمت علامه بودم و در مورد تعابیری هم‌چون "قائد ولی وفی"، "رائد سائس وفی"، "مصداق بارز نرفع درجات من یشاء" و "دادار عالم و آدم، همواره سالار و سرورم را سالم و مسرور دارد" كه ایشان برای مقام معظم رهبری به كار برده‌اند، گفت‌وگو و سؤال ‌كردم. چرا كه آن زمان برخی نتوانستند این ستایش‌ها را تحمل كنند و به استاد خرده گرفتند. وی افزود: به استاد عرض كردم كه برخی، عبارات شما در تمجید از مقام معظم رهبری را برنتافته‌اند. ایشان فرمودند: این عناوین بسیار خوب و به‎جا بود و از نظر بنده هیچ مشكلی ندارد.»

  این سخنان حضرت علامه در شرایطی است که علامه عظیم‌الشأن حضرت آیت‌الله حسن‌زاده آملی در استقبال از رهبر انقلاب، جلوی حضرت آقا دو زانو نشسته و ایشان را مولا خطاب می‌كنند. حضرت آقا ناراحت شده و به علامه می‌فرمایند این كار را نكنید. علامه حسن‌زاده می فرمایند: «اگر یك مكروه از شما سراغ داشتم این كار را نمی‌كردم.»

  و یا در جایی دیگر به رهبر انقلاب فرمودند: «به جد اطهرت قسم که اگر می شنیدم که تو دست کجی، یک دونه خرما را میشنیدم یا میدیدم که دستت کج بود ولو به یک دونه خرما، به استقبالت نمی اومدم. چون میبینم پاکی اومدمُ چون میبینم به اخلاص داری کار میکنی اومدم.»

  اما ابراز ارادت حضرت علامه به رهبر انقلاب به همین‌جا ختم نمی‌شود. زیرا بعد از این دیدار، استاندار مازندران به همراه جمعی از مسؤولان استانداری، با آیت الله حسن‌زاده در آمل دیدار کردند. آیت الله حسن‌زاده آملی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری در امورات مختلف، در خصوص امر ولایت فرمودند: «همگان باید عامل موثری باشیم و برای تقویت جایگاه ولایت فقیه سعی کنیم.»

  اما یکی از شاگردان بنام ایشان نیز، در خصوص این دیدار خاطرۀ جالبی تعریف می‌کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین صمدی آملی، یک روز پس از سفر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به آمل به دیدار علامه رفته و ایشان، نکته‌ای در خصوص دیدار مذکور فرمودند: «اگر یک میکرون در آقای خامنه‌ای غل و غش، ناخالصی، غل و غش و (هر تعبیری می‌خواهید)، یک میکرون، یک میلیونوم، یک هزارم این‌ها در ایشان می‌دیدم نمی‌آمدم، چه کار دارم؟»

  حضرت علامه حسن‌زاده در جای دیگری پیرامون حضرت آفا فرموده‌اند: «گوش‌تان به دهان رهبر باشد. چون ایشان گوش‌شان به دهان حجت‌بن‌الحسن(عج) است.»

  این جملات وقتی بیشتر معنا پیدا می‌كند كه بدانیم صاحب تفسیر المیزان، علامه عارف آیت‌الله طباطبایی درباره شاگردش علامه حسن‌زاده فرموده‌اند: حسن‌زاده را كسی نشناخت جز امام زمان(عج).

  این بیانات علامه را باید در کنار نامه‌ی ایشان به فرزند خود گذاشت. ایشان در قسمتی از این نامه می‌نویسند:

  «و بدان که علم و عمل دو حقیقت انسان سازند و علم، امام عمل است، و اکنون هنگام تحصیل علم و اعتیاد به عمل صالح ان عزیز است، به انتظار فردا مباش که به فرموده ی انسان اگاهی:

  در جوانی به خویش می گفتم شیر شیر است گر چه پیر بود

  تا به پیری رسیده ام دیدم پیر پیر است گر چه شیر بود»

  به عبارت دیگر، توصیفات، بیانات و نظرات علامه در خصوص نهضت امام خمینی(ره) و حمایت از مقام معظم رهبری، تا زمانی که به مقام عمل نرسد، ارزشی نداشته و لازم است تا از چنین الگوهایی که خود، مصداق کانل عالم عامل هستند، تأثیر عملی ببینیم و در میدان امتحان، خود را نشان دهیم. البته با عنایت به اینکه، "به انتظار فردا مباش". خود علامه جای درباره‌ی این موضوع گفته است:

  «بدان که باید تخم و ریشه سعادت را در این نشأ، در مزرعه دلت‏ بکارى و غرس کنى. این‏جا را دریاب، این‏جا جاى تجارت و کسب و کار است؛ و وقت هم خیلى کم است. وقت‏ خیلى کم است و ابد در پیش داریم. این جمله را از امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کنم، فرمود: «ردوهم ورود الهیم العطاش‏». یعنى شتران تشنه را مى ‏بینید که وقتى چشم‌شان به نهر آب افتاد چگونه مى ‏کوشند و مى ‏شتابند و از یکدیگر سبقت مى ‏گیرند که خودشان را به نهر آب برسانند، شما هم با قرآن و عترت پیغمبر و جوامع روایى که گنج‏ هاى رحمان ‏اند این چنین باشید. بیایید به سوى این منبع آب حیات که قرآن و عترت است. وقت‏ خیلى کم است و ما خیلى کار داریم. امروز و فردا نکنید. امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر پرده برداشته شود و شما آن سوى را ببینید، خواهید دید اکثر مردم به علت تسویف، به کیفر اعمال بد این‏جاى خودشان مبتلا شده‏اند .» تسویف یعنى سوف سوف کردن، یعنى امروز و فردا کردن، بهار و تابستان کردن، امسال و سال دیگر کردن. وقت نیست، و باید به جد بکوشیم تا خودمان را درست‏ بسازیم.»

  برچسب‌ها: علامه حسن زاده آملي
  نوشته شده در سه شنبه دوم آبان ۱۳۹۱ساعت 11:56 توسط عاشق| |

  روز آخر

   

  توجه رهبر به بچه‌های كوچك در خانه شهدا

   

  عکس:حضور رهبرانقلاب در منازل سه‌خانواده‌شهید

   

  حضور در گلزار شهدای بجنورد و امام‌زاده عباس ابن موسی(ع)

   

  عکس خبری// برگزاری جلسه هیأت وزیران در حضور رهبر معظم انقلاب

   

  صوت// کلیپ صوتی'سبک زندگی'

   

  روز هفتم


  صوت// بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان استان خراسان شمالی

   

  صوت// بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع نخبگان، مسئولین و برگزیدگان اقشار مختلف استان خراسان شمالی

   

  صوت// کلیپ صوتی 'دسته سوم'

   

  گزارش تصویری// حضور رهبر انقلاب در گلزار شهدای بجنورد و زیارت امامزاده سید عباس ابن موسی(ع)

   

  حاشيه دیدار رهبر انقلاب با جمعی از نخبگان و برگزیدگان اقشار مختلف استان خراسان شمالی

   

   

   

  روز ششم

   

  آخرین اخبار سفر رهبری / سایت isna

   

  عکس+همه آمده اند

   

  فیلم / رهبری در جمع پر شور مردم شیروان

   

  پاسخ رهبر انقلاب به‌ نامه دختر خردسال

   

  هشدارهای رهبرانقلاب درباره فاجعه‌جمعیتی

   

  فیلم / حضور رهبر انقلاب در منزل شهیدان دوراندیش

   

  حضرت آیت الله خامنه‌ای در جمع مردم شيروان

   

  صوت// بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم شیروان

   

  عکس خبری// حضور رهبر معظم انقلاب در گلزار شهدای شیروان

   

  گزارش تصویری// سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع مردم شیروان

   

  صوت// کلیپ صوتی 'بهانه و ننگ'

   

  تصاویر: دیدار جوانان استان خراسان شمالی با رهبر معظم انقلاب

   

  اینفوگرافیك/ خصلت‌های خوب

   

  گزارش تصویری/2- حاشیه‌های دیدار مردم شیروان با رهبر معظم انقلاب

   

  روز پنجم

   

  گرافیک اطلاع‌رسان// دارایی‌های ما

   

  صوت// کلیپ صوتی 'دنیا و آخرت'


  گزارش تصویری/1- حاشیه‌های دیدار مردم اسفراین با رهبر معظم انقلاب

   

  عکس/ رهبرعزیزم من ناشنوا هستم‌اما...

   

  عکس/ اشک شوق دیدار آقا

   

  عکس: حاشیه‌ های دیدار جوانان با رهبر انقلاب

   

  عکس: حاشیه دیدار خانواده شهدا با رهبر انقلاب

   

  صوت/توصیه‌های مهم رهبرانقلاب به روحانیون

   

  عکس: دیدار خانواده‌ معظم شهدا با رهبر انقلاب

   

  جلسه چهارشنبه هیئت دولت در محضر رهبر انقلاب

   

  فیلم/دیدار رهبرانقلاب با خانوداه شهید دوراندیش

   

  روز چهارم


  تصاویر/ استقبال پرشور مردم اسفراین از رهبر انقلاب

   

  روایت رهبری از امتحانی درمیانه بدر و خیبر

   

  موضوع اصلی سفر رهبر انقلاب

   

  عکس: رهبرانقلاب در صبحگاه مشترک

   

  فیلم/ هدیه رهبر انقلاب به نوجوان بجنوردی

   

  عکس: حاشیه‌های صبحگاه مشترک در حضور آقا

   

  عکس:رهبر معظم انقلاب در گلزار شهدای اسفراین

   

  روز دوم و سوم

   

  فیلم / انگشتر

   

  سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی؛ به گزارش شما

   

  تصاویر/ کف نوشته‌هایی برای رهبرم

   

  تصاویر/ دیدار اساتید دانشگاه با رهبرانقلاب

   

  بازتاب بیانات مقام معظم رهبری

   

  عکس: دیدار طلاب و روحانيون با رهبرانقلاب

   

  روز اول

   

  تصاویر/ استقبال عظیم بجنوردی ها از رهبری

   

  حاشیه‌های حضور مقام معظم رهبری در شهر بجنورد

   

  استقبال مردم بجنورد از مقام معظم رهبری (3)

   

  فیلم / سخنان مقام معظم رهبری در بجنورد(بخش اول )

   

   تصاویر/اولین روز طلوع دو خورشید از مشرق

   

   یک عالم اهل سنت سفر رهبری به خراسان شمالی را مایه برکت دانست

   

   گزارش تصویری/1- حاشیه‌های استقبال مردم بجنورد از رهبر معظم انقلاب

   

   گزارش تصویری/2- حاشیه‌های استقبال مردم بجنورد از رهبر معظم انقلاب

   

   گزارش تصویری// سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع مردم بجنورد

   

   فيلم/ لحظه ورود رهبرانقلاب به بجنورد

   

   عکس: استقبال بجنوردی‌ها از رهبر معظم انقلاب

   

   عکس: جوانان لبنانی پیگیر سفر آقا به بجنورد

   

   سروده یک معلم جانباز خراساني برای رهبر انقلاب

   

   تصاویر/حال و هوای شهر بجنورد در آستانه سفر رهبری

   

   

   

   

  قبل از سفر

   

   مستند پیراهنی برای یوسف - بخش اول

   

   گزارش تصویری// مروری بر سفرهای رهبر معظم انقلاب به نقاط مختلف کشور در 8 سال گذشته

   

   عکس: خراسان شمالی در انتظار رهبر انقلاب

   

   نظر رهبر انقلاب درباره تبلیغات سفر ایشان  برچسب‌ها: ویژه نامه سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی
  نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱ساعت 8:20 توسط عاشق| |

  روحانی نباید سکولار باشد این کلیپ را بارها باید شنید + لینک دانلود این روزها دسیسه های دشمنان اسلام و انقلاب در بسته های مختلف و رنگارنگی به خورد ملتهای مسلمان داده می شود. از بسته های فساد و فحشا گرفته تا بسته هایی از جنس عرفان های کاذب و حتی زهد و تقوا ! این روزها دسیسه های دشمنان اسلام و انقلاب در بسته های مختلف و رنگارنگی به خورد ملتهای مسلمان داده می شود. از بسته های فساد و فحشا گرفته تا بسته هایی از جنس عرفان های کاذب و حتی زهد و تقوا ! به گزارش سرویس دین و اندیشه بی باک، پس از انقلاب شکوهمند اسلامی برخی از روحانیون راحت طلب و بعضا شهرت طلب، برای فرار از پاسخگویی به سئوالات و مشکلات مردم و جلب محبوبیت در برهه هایی که کشور و نظام با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند؛ خود را راحت کرده و می گویند که ما را با سیاست کاری نیست! بنده وارد مسائل سیاسی و حکومتی نمی شوم؛ شان خود را اجل از چنین مسائلی می دانم؛ ما خادم مردمیم نه نوکر حکومت و ... اگر نخواهیم به دست نشانده بودن و یا بازی خوردن این علما در زمین دشمنان قضاوت کنیم؛ بی شک باید این صنف از روحانیون را بسیار ساده لوح و بعضا راحت طلب خواند که بجای اعتراف به کوتاهی خود در قبال نظام اسلامی و مسلمانان جهان، سعی در ساختن عبای زهد و تقوا از چنین رویکردهای منسوخ شده ای برای خود دارند و متاسفانه عده ای از مردم عوام و ساده لوح با تحریک و تبلیغات دشمنان و عوامل داخلی استکبار، دست بوس چنین روحانی نماهایی می گردند و بی عرضگی و راحت طلبی این صنف را حمل بر عرفان و خودساختگی آنان می کنند. حضرت امام خامنه ای در دیدار با علما و روحانیون استان خراسان شمالی تذکرات و توصیه های مهمی را خطاب به مردم و طلاب و روحانیون مطرح کردند که جا دارد علاوه بر توجه بیش از پیش طلاب و روحانیت معظم به این سخنان معظم له؛ سایر نخبگان جامعه و حتی مردم عادی نیز این اظهارات ولی امر خود را بارها بخوانند و گوش دهند تا از شر روحانی نماهای دست نشانده استکبار مصون مانده و از سوی دیگر عملکرد برخی عالمان و روحانیون راحت طلب و ساده لوح را حمل بر زهد و تقوای آنان نکنند. مقام معظم رهبری در این سخنرانی خود صراحتا از نظر مراجع عظام تقلید فعلی مبنی بر ضرورت و وجوب حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی سخن به میان می آورد و از ثمرات برپایی حکومت اسلامی برای تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلامی، مطالب مهمی را گوشزد می کنند. پایگاه خبری بی باک برگزیده ای از سخنان مهم ولی امر مسلمین جهان در اینباره را در قالب کلیپی آماده نموده که در ادامه به همراه لینک دانلود آن تقدیم کاربران فهیم خود می کنیم.   برای دانلود این کلیپ اینجا کلیک کنید بنابر اهمیت ویژه این سخنان مهم ولی امر مسلمین، بر آن شدیدم تا بار دیگر مشروح بیانات حضرت امام خامنه ای در این دیدار را برای توجه و دقت بیشتر کاربران عزیز باز نشر دهیم. بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌ الحمد للّه ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا و نبيّنا ابى‌القاسم المصطفى محمّد و على ءاله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديّين سيّما بقيّةاللّه فى الأرضين. يكى از جلساتى كه در سفرهاى ما براى بنده شيرين و دلپذير است، جلسه‌ى با روحانيون و علما و فضلا و طلاب جوان است. دلائل اين احساس هم از نظر من روشن است و يكى دو تا هم نيست. اگر كسى فلسفه‌ى روحانيت را بداند، و اگر كسى در دل حوزه‌ها با اين طلاب جوان حشر و نشر داشته باشد، خوب تشخيص ميدهد كه چرا كسى مثل بنده در سنين دهه‌ى هفتاد عمر، از جوانان طلبه و آغاز راه واردشده روحيه ميگيرم و احساس نشاط ميكنم. خوشبختانه در دوره‌ى بعد از انقلاب، طلاب شامل خواهران هم هستند. دختران دانشجو، پسران دانشجو، دانشجويان علوم دينى، طلاب، آماده‌سازان خويش براى حضور در نقاط حساس جبهه‌هاى مقدم و حساس دين‌اند. روحانيت اين است. خب، امشب هم ما تا آنجائى كه حال و توان اجازه بدهد، با شما عرايضى را عرض ميكنيم؛ با اميد فراوان به اينكه ان‌شاءاللّه اين حرفها در دلهاى پاك و نورانى شما اثر بگذارد و آن تحول و حركت و تكميلى كه اين مسير نياز دارد، با همت شماها، با خواست شماها و با اراده‌ى مسئولان محترم حوزه‌ها تحقق پيدا كند. اولاً عرض بكنيم؛ اين منطقه‌ى بجنورد، يعنى منطقه‌اى كه امروز «خراسان شمالى» ناميده ميشود، از فاروج بگيريد تا نزديك مرز گلستان و جنگل گلستان - شرقى و غربى و شمال و جنوبى هم كه معلوم است - يك منطقه‌ى استعدادخيز است. نميخواهيم مبالغه كنيم از لحاظ كثرت علمائى كه از اين منطقه برخاستند و آنها را با بعضى از شهرهائى كه عالمان زيادى داشتند، مقايسه كنيم؛ اما ميخواهيم عرض كنيم علمائى كه ما شناختيم كه از اين منطقه برخاستند، بسيارى‌شان جزو برجستگان استعداد بودند. حالا يك نفرى كه من خودم ايشان را زيارت كردم و در درسشان شركت كردم، مرحوم آقاى آميرزا حسن بجنوردى هستند. وقتى ايشان در سال 40 يا 41 براى زيارت مشهد و قم از نجف به ايران آمدند، امام بزرگوار (رضوان اللّه تعالى عليه) اصرار كردند كه شما بايد در قم بمانيد. يعنى شخصيت علمى او جورى بود كه امام بزرگوار با آن روحيه‌ى سختگيرى كه در زمينه‌ى علم و علميات و همراهى علميات با معنويات و اخلاق داشتند، به اين مرد اصرار كردند كه شما بايد در قم بمانيد. ايشان هم قبول كردند، قرار درس هم گذاشته شد، ولى متأسفانه همان روزى كه قرار بود ايشان بيايند مدرسه‌ى فيضيه درس بگويند، سكته كردند، بيمار شدند؛ لذا مجبور شدند نمانند و برگردند نجف. البته من در نجف هم چند جلسه‌اى درس ايشان را درك كردم. مرحوم آقاى آميرزا حسن بجنوردى در مسجد طوسى درس ميگفتند و عده‌اى از فضلاى ناب در درس ايشان شركت ميكردند. ايشان مجمعى بود از استعداد و ذوق و حافظه. اين برجستگى را ما در ايشان ديديم. ايشان يكى از كسانى است كه از اين منطقه برخاسته. رفيق و همدرس ايشان، مرحوم آقاى حاج ميرزا احمد بجنوردى مرتضوى بود. اين دو نفر - كه ظاهراً هم اهل خراشاه بودند - اولِ طلبگى از بجنورد آمدند مشهد، در درس مرحوم آقازاده و مرحوم آقاى حاج آقا حسين قمى شركت كردند. پدر من در آن وقت جزو فضلاى مشهد بودند؛ اينها را ميشناختند، با اينها مرتبط بودند، از اينها خيلى تعريف ميكردند. بعد هم اينها رفتند نجف. بعد از آن هم مرحوم والد ما مشرف شدند نجف، در نجف هم با اينها مربوط بودند. آقاى حاج ميرزا احمد بعد از چند سالى برگشت بجنورد. ايشان در بجنورد روحانى متصرفِ قدرتمندِ مردمىِ بانفوذ در سرتاسر اين منطقه بود. با اينكه آن وقت حكومت با روحانيون بد بود و اگر روحانى‌اى بانفوذ بود، هر طور ميتوانستند، سعى ميكردند او را از نفوذ بيندازند - يا او را با خودشان همراه كنند، يا انگشتهاى نفوذ او را ببرّند و قيچى كنند - در مورد مرحوم حاج ميرزا احمد نتوانستند اين كار را بكنند. ايشان اينجا روحانى بود، مرد بسيار محترمى بود؛ مشهد هم كه مى‌آمد - ما آن وقت طلبه‌ى مشهد بوديم - علماى مشهد از ايشان تجليل ميكردند، ديدن ايشان ميرفتند، احترام ميكردند. قبل از اينها، مرحوم شيخ محمدتقىِ معروف بجنوردى بود. ايشان در مشهد امام جماعت معتبر و موجّه مسجد گوهرشاد و معروف به عبادت و زهد و علم - همه با هم - بود. البته زمان ايشان مال قرن قبل از ماست، در حدود صد سال قبل ايشان فوت كردند؛ ليكن از آن زمان تا همين چند سال قبل از اين، خانه‌ى شيخ محمدتقى در بالاخيابان مشهد و در كوچه‌اى كه به نام ايشان بود: كوچه‌ى شيخ - مشهدى‌ها كوچه‌ى شيخ و منزل شيخ را كاملاً ميشناسند - محل اجتماع مردم بود. مهمترين مجلس عزاى دهه‌ى عاشورا، همين منزل بود؛ كه مردم نذورات زيادى ميكردند، مى‌آوردند. پسر ايشان، مرحوم شيخ مرتضى، از علماى مشهد، راه ايشان را ادامه داد. بعد فرزند ايشان، مرحوم آشيخ رضا بود؛ كه ما آشيخ رضا را زيارت كرده بوديم. مرحوم آقاى حاج ميرزاحسنعلى مرواريد، داماد آقاى آشيخ رضا بودند. ببينيد، اينها برجسته‌هاى اين منطقه‌اند. بله، از لحاظ كميت زياد نيستند، اما زبده‌اند، برجسته‌اند. اين استعداد را ما در زمان طلبگىِ خودمان هم ديديم. به دوستان گفتم؛ ما در درس كفايه و مكاسب مرحوم آشيخ هاشم قزوينى كه شركت ميكرديم، يك طلبه‌اى بود كه استعداد او از همه‌ى طلاب آن درس، كه شايد نزديك دويست نفر شركت ميكردند و آن وقت خيلى زياد بود - حالاها اين عددها به خاطر وسعت حوزه‌ها چيزى نيست؛ اما آن زمان دويست تا طلبه پاى يك درس، چيز مهمى بود - بالاتر بود. او در درس كفايه اشكال ميكرد و حاج شيخ را به بحث واميداشت. ايشان اهل همين منطقه بود - ظاهراً مال منطقه‌ى آشخانه بود - اسمش هم شيخ حسين كُرد بود؛ جزو كُردهاى اين منطقه بود. متأسفانه در آن دوران، اين استعدادها نه شناخته ميشد، نه وقتى شناخته شد، مورد استفاده قرار ميگرفت. كسى سؤال نميكرد فلان استعداد كجا رفت، چه شد، درس را تا كجا خواند، چقدر توانست در پيشرفت علم منشأ اثر باشد. آن زمان اينجورى بود؛ امروز نبايد اينجور باشد، و نيست. در بين همين شهداى روحانى، من با دو نفر از نزديك آشنائى داشتم. البته طلاب جوانى بودند كه رفتند جنگ، جهاد كردند و به شهادت رسيدند. من اسمهاى اينها را ديدم، ولى توفيق آشنائى با اينها را از نزديك نداشتم؛ ليكن من با دو نفر از نزديك آشنائى داشتم: مرحوم آشيخ قاسم صادقى گرمه‌اى - كه اهل گرمه بود - و مرحوم طيبى. مرحوم حاج شيخ قاسم صادقى چندين سال با بنده مباحثه ميكرد؛ ما با هم شرح لمعه و مكاسب را مباحثه ميكرديم. ايشان آيت استعداد بود. او هم اگر چنانچه درس ميخواند و ادامه ميداد، يقيناً يك عالم برجسته‌اى ميشد؛ اما آن وقت معمول نبود كه از طلبه بپرسند: شما كه هستى؟ چه هستى؟ چه كار ميخواهى بكنى؟ راهنمائى كنند، دستگيرى كنند، به او كمك‌هزينه‌ى تحصيلى بدهند، برايش امكانات تحصيل فراهم كنند؛ آن روزها اين حرفها نبود. ايشان هم رفت مشغول كارهاى ديگر شد. البته در انقلاب، هم ايشان، هم مرحوم طيبى آمدند نماينده‌ى مجلس شدند و در بين هفتاد و دو شهيد حزب جمهورى اسلامى به شهادت رسيدند. ببينيد، پس اينجا مركز استعداد است. از خود بجنورد بگيريد تا اين مناطق اطراف - اسفراين، شيروان، فاروج - بعد اين طرف، شهرستانهاى ديگرى كه در اينجا هستند؛ چه آن منطقه‌اى كه برادران سنى ما هستند، چه آن قسمتى كه شيعه هستند. برادران سنى هم حق دارند. همين روحانيت تركمن سنى - من صبح گفتم - نقش‌آفرينى كردند در خواباندن فتنه‌اى كه كمونيستها ميخواستند در اين منطقه به نام تركمنها به راه بيندازند. من از نزديك علمائى را ميشناختم كه اهل انگيزه بودند، اهل فكر بودند، اهل اقدام بودند؛ اينها نقش‌آفرينى كردند. اينجا جايگاهى است كه يك حوزه‌ى علميه‌ى كامل، با سطوح عالى درسى، با كيفيتِ خوب ميتواند فراهم شود. استاد بايد بيايد. اين منطقى نيست كه طلبه حتماً در دورانهاى اوليه‌ى درس هجرت كند، برود به حوزه‌هاى بزرگ، بعد هم ديگر برنگردد؛ اين نميشود. در همين شهرستانهاى اطراف خراسان بزرگ، علماى بزرگ داشتيم. من به خيلى از اين شهرها رفتم؛ مجتهدين درجه‌ى يك در آنجا اقامت داشتند. در بيرجند دو تا مجتهد بودند كه اگر چنانچه در نجف بودند، به احتمال زياد جزو مراجع تقليد ميشدند: مرحوم تهامى و مرحوم آشيخ محمدحسين آيتى. اينها در بيرجند مانده بودند و متعلق به مردم بيرجند شده بودند. در قوچان، كسى مثل مرحوم آقا نجفى قوچانى مى‌آيد ساكن ميشود، كه يكى از شاگردان برجسته‌ى مرحوم آخوند خراسانى است. در بجنورد - عرض كرديم - مرحوم حاج ميرزا احمد مرتضوى بود، و در شهرستانهاى ديگر هم همين جور؛ علماى بزرگ و علماى برجسته‌اى بودند. بعضى ميگويند خب آقا، آن وقت ارتباطات بين شهرهاى بزرگ و شهرهاى كوچك آسان نبود؛ علما مجبور بودند آنجا بنشينند. اين استدلال بعكس نتيجه ميدهد. امروز كه ارتباط آسان است، شما يك رايانه ميگيريد، پاى رايانه مى‌نشينيد، از بهترين درسهاى حوزه‌هاى بزرگ مستقيماً استفاده ميكنيد. پس امروز بايد به حوزه‌هاى بزرگ نروند، نه آن روز. شما شبهه‌ى علمى داشته باشيد، سوار ماشين ميشويد، دو سه ساعته خودتان را ميرسانيد مشهد، ميرويد پيش يك عالم دينى، شبهه را برطرف ميكنيد، برميگرديد. امروز با پيش‌آمدن امكانات فراوان، حوزه‌هاى شهرستانها بايد رونق بگيرد؛ بايد كمّاً و كيفاً توسعه پيدا كند. اين طرح هجرتى كه بنده چندين سال قبل از اين مطرح كردم، موجب گسترش فعال روحانيت در سرتاسر كشور ميشود. بايد از حوزه‌هاى بزرگ هجرت كنند، بيايند در شهرستانها بمانند؛ چه اهل آنجا باشند، چه نباشند. افراد گاهى هم اهل آنجا نيستند. مرحوم محقق سبزوارى - صاحب ذخيره و صاحب كفايه و ملاى معروف و شيخ‌الاسلام بزرگ اصفهان در دوران صفويه - بلند ميشود از اصفهان مى‌آيد مشهد ساكن ميشود. آن وقت اصفهان بزرگترين شهر ايران بود، مشهد يك شهر كوچكى مثل يك ده بزرگ بود. مدرسه‌ى باقريه‌ى مشهد - كه طلبه‌هاى قديمى مشهد آن را ديده بودند و امروز خراب شده - مدرسه‌اى است كه ايشان تعمير كرده. مى‌آمدند، ميماندند، ولو شهر خودشان هم نبود. مرحوم ميرزا مهدى شهيد اصفهانى‌الاصل، كه يكى از چهار شاگرد برجسته‌ى مرحوم وحيد بهبهانى است - كه چهارتا شاگرد او به نام «مهدى» است و به آنها ميگويند «مهادى اربعه» - مى‌آيد مشهد ميماند، در همين جا هم به شهادت ميرسد. در طول اين سالها، علماى بزرگى در بين اعقاب او حضور داشتند. چه اشكال دارد اهل آنجا هم نباشند، اما بيايند؟ فضلاً از اينكه(1) اهل آنجا باشند. اگر اهل آنجا باشند، بايد بيايند. فضلاى بجنوردىِ مشهد و قم بنشينند بين خودشان ده نفر را انتخاب كنند، آنها را بفرستند اينجا، حوزه هم موظف باشد امكانات فراهم كند؛ بيايند اينجا، درسها را بگويند. حالا ميگويند تا سطح ده تدريس ميشود. بالاتر بگويند، درس خارج بگويند. بله، طلبه‌اى كه اينجا درس خارج خوانده و قريب‌الاجتهاد شده، مانعى ندارد و خوب است كه دو سال، سه سال، پنج سال هم برود در يك حوزه‌ى ديگرى - مثلاً حوزه‌ى قم يا حوزه‌ى مشهد - حضور پيدا كند و بعد برگردد اينجا. وقتى يك روحانىِ ملاىِ باسوادِ عميق در اين روزگار - كه روزگار فكر و فرهنگ و گسترش انديشه‌هاى نو در سرتاسر دنياى اسلام است - در يك شهرِ اينجورى باشد، ميدانيد چه اتفاقى مى‌افتد؟ امروز اين شهر يا اين استان، نزديك به چهل هزار دانشجو دارد. از اين چهل هزار دانشجو چندتاشان با شما طلبه‌ها مرتبطند؟ با چندتاشان مى‌نشينيد حرف ميزنيد؟ تعدادى از شما ممكن است به بعضى از مجامع آنها دعوت شوند و بروند؛ پنجاه نفر، صد نفر آنجا باشند، برايشان سخنرانى كنند. مسئله اين نيست. بايد بالمشافهه حرف بزنيد، طرف مقابل را بسازيد؛ اين احتياج دارد به وقت، احتياج دارد به كار، احتياج دارد به سواد كافى، احتياج دارد به ملاحظه‌ى نيازهاى فكرى و فرهنگى، و احتياج دارد به عشق؛ اين كار بايد اتفاق بيفتد. خب، شما بحمداللّه جمعيت زيادى هستيد - هم خانمها، هم آقايان - در اينجا انسان مشاهده ميكند. بايد درس بخوانيد، خوب درس بخوانيد، عالم شويد، ملا شويد، قوى شويد، قدرت تجزيه و تحليل افكار نو را پيدا كنيد. مطالعات جنبى هم داشته باشيد. بعضى از اين درسهائى كه در حوزه‌ها معمول شده، در قم يا تهران، ميتواند به صورت مطالعات جنبى استفاده شود؛ مثل ادبيات فارسى، اخلاق و بعضى درسهاى ديگر - البته ادبيات عرب لازم است؛ آن جزو ابزار كار ماست - لزومى ندارد اينها حتماً در برنامه‌هاى درسى وارد شود. البته من دخالت نميكنم، سليقه‌ام را عرض ميكنم؛ برنامه‌ريزان بنشينند رويش فكر كنند. طلبه بايد دستش از كتاب رها نشود؛ كتاب بخواند، همه جورش را بخواند، در دوره‌ى جوانى بخواند. اين ذخيره‌ى حافظه را كه بى‌نهايت داراى ظرفيت است، هرچه ميتوانيد، در دوره‌ى جوانى پر كنيد. ما هرچه در جوانى در حافظه انباشتيم، امروز موجود است؛ هرچه در دوران پيرى - كه بنده همين حالا هم با همه‌ى گرفتارى‌ها، بيش از جوانها مطالعه ميكنم - به دست مى‌آوريم، ماندگارى ندارد. الان شما جوانيد. اين منبع قيمتىِ ارزشمند را از اطلاعات ارزشمند، از آگاهى‌هاى مفيد و لازم در زمينه‌هاى مختلفى كه براى تبليغ به آنها احتياج داريد، هرچه ميتوانيد، انباشته كنيد؛ از اين استفاده خواهيد كرد. آنچه كه لازم است عرض بكنم - كه از همه‌ى اين مطالب مهمتر است - نسبت حوزه‌هاى علميه است با انقلاب و نظام اسلامى. هيچ كس در عالم روحانيت، اگر انصاف و خرد را ميزان قرار بدهد، نميتواند خودش را از نظام اسلامى جدا بگيرد. نظام اسلامى يك امكان عظيمى را در اختيار داعيان الى‌اللّه و مبلّغان اسلام قرار داده. كِى چنين چيزى در اختيار شما بود؟ امروز يك طلبه‌ى فاضل در تلويزيون مى‌نشيند نيم ساعت حرف ميزند، ده ميليون، بيست ميليون مستمع از روى شوق به حرف او گوش ميدهند. كِى چنين چيزى براى من و شما در طول تاريخ روحانيت، از اول اسلام تا حالا، وجود داشته؟ اين اجتماعات بزرگ كِى وجود داشت؟ اين نمازجمعه‌ها كِى وجود داشت؟ اين همه جوان مشتاق و تشنه‌ى معارف كِى وجود داشت؟ امروز اين جوانهاى دانشجو و غير دانشجو را كه مشاهده ميكنيد - حالا من دانشجوها را ميگويم - همه‌شان تقريباً و تغليباً مشتاقند از مفاهيم اسلامى و معارف اسلامى چيزهائى را بشناسند و چيزهائى را بفهمند و سر در بياورند. من و شما بايد زمينه فراهم كنيم كه بتوانيم به آنها جواب دهيم. اين فرصت تا امروز كِى براى روحانيت وجود داشته؟ علاوه بر اين، ابزارهاى تسهيل‌كننده، مثل رايانه‌ها و ارتباطات اينترنتى و فضاى مجازى و سايبرى هم كه الان در اختيار شماست. اگر بتوانيد اينها را ياد بگيريد، ميتوانيد يك كلمه حرف درستِ خودتان را به هزاران مستمعى كه شما آنها را نميشناسيد، برسانيد؛ اين فرصت فوق‌العاده‌اى است؛ نبادا اين فرصت ضايع شود. اگر ضايع شد، خداى متعال از من و شما روز قيامت سؤال خواهد كرد: از فرصت اين همه جوان، اين همه استبصار، اين همه ميل و شوق به دانستن، شما براى ترويج معارف اسلامى چه استفاده‌اى كرديد؟ نظام اسلامى يك چنين خدمتى به ما معممين و روحانيون كرده. مگر ميتوانيم خودمان را كنار بگيريم؟ اين كه يك آقائى در يك گوشه‌اى عبايش را بكشد به كول خودش، بگويد من به كارهاى كشور كار ندارم، من به نظام كار ندارم، افتخار نيست؛ اين ننگ است. روحانى بايد از وجود يك چنين نظامى كه پرچمش اسلام است، قانونش فقه اسلامى است، با همه‌ى وجود استقبال كند. مراجع تقليد كنونى، مكرر متعددى‌شان به بنده گفتند كه ما تضعيف اين نظام را به هر كيفيتى حرام قطعى ميدانيم. خيلى‌شان از روى لطف به من پيغام ميدهند يا ميگويند كه ما تو را مرتباً دعا ميكنيم. اين نشان دهنده‌ى قدرشناسى از نظام اسلامى است. حالا يك معممى يك گوشه‌اى بيايد خودش را از نظام كنار بگيرد؛ بهانه هم اين است كه ما فلان انتقاد را داريم. خيلى خوب، صد تا انتقاد داشته باش؛ دويست تايش به خود ما عمامه‌اى‌ها وارد است. مگر به ما انتقاد وارد نيست؟ وجود انتقاد و عيب در يك مجموعه مگر موجب ميشود كه انسان اين همه محسّنات و نقاط قوت را در آن مجموعه نبيند و ملاحظه نكند؟ در روحانيت هم همين جور است؛ عيوب الى ماشاءاللّه. بنده آخوندم، طلبه هستم، از قبل از بلوغ طلبه بودم تا الان؛ بيائيد براى شما همين جا يك فهرست از بر بنويسم. صد تا اشكال در ما هست؛ اما اين صد تا اشكال موجب ميشود ما از روحانيت اعراض كنيم؟ ابداً. در مقابل اين صد تا اشكال، هزار تا حُسن وجود دارد. در كسر و انكسار مصالح و مفاسد است كه انسان ميتواند خط مستقيم را پيدا كند. حوزه‌هاى علميه بايد خود را سربازان نظام بدانند، براى نظام كار كنند، براى نظام دل بسوزاند، در خدمت تقويت نظام حركت كنند؛ و اين درست عكس آن چيزى است كه سياست سرويسهاى امنيتى انگليس و آمريكا و اسرائيل و ديگران و ديگران دنبال ميكنند. آنها تلاش ميكنند بلكه بتوانند يك منفذى پيدا كنند. يك آخوندى يك گوشه‌اى حرفى ميزند، كه على‌الظاهر برخلاف خواست و فهم و عقيده‌ى كلى نظام است، بزرگش ميكنند؛ آن آدم را اگر كوچك هم باشد، از او يك تصوير بزرگى درست ميكنند، براى اينكه فاصله‌ى بين نظام و روحانيت را برجسته كنند؛ القاء كنند كه چنين فاصله‌اى وجود دارد. بنابراين حوزه‌هاى علميه نميتوانند سكولار باشند. اينكه ما به مسائل نظام كار نداريم، به مسائل حكومت كار نداريم، اين سكولاريسم است. معناى حرف من اين نيست كه حالا همه بايد از روز اول بيايند در مشاغل نظام كار كنند؛ نخير، بايد درس بخوانيد. بنده از دوران مبارزات، خودم درگير مبارزات بودم. در مشهد درس مكاسب و كفايه ميدادم. خيلى از شاگردهاى ما درگير مبارزات بودند. از بس گرم كارهاى مبارزاتى ميشدند، به نظرشان مى‌آمد كه اين حرفهاى مكاسب و استدلالهاى كفايه فايده‌اش چيست. مكرر بنده به آنها ميگفتم: آقاجان! بى‌مايه فطير است؛ بايد مايه پيدا كنيد. اگر مايه پيدا كرديد، آن وقت ميتوانيد در منصب و جايگاهى مثل جايگاه امام بزرگِ عالى‌مقام، اين حركت عظيم را انجام دهيد. نظام، مرتبط و متصل و همزاد است نسبت به روحانيت. اگر روحانيت نبود، شما بدانيد اين نظام تشكيل نميشد؛ اين انقلاب پيروز نميشد. بنده از قبل از انقلاب در محافل روشنفكرى بوده‌ام، با گروه‌هاى سياسى ارتباط نزديك داشته‌ام، همه‌ى آنها را هم ميشناختم، با خيلى‌هاشان هم بحث و جدل كرده بوديم. اين را من از روى اعتقاد و با استدلال ميگويم: اگر جامعه‌ى روحانيت نبود، اين انقلاب پيروز نميشد؛ تا صد سال ديگر هم پيروز نميشد. روشنفكران سياسى ما كه بعضى‌شان هم آدمهاى خوبى بودند، دلسوز هم بودند - همه، آدمهاى ناراه و منحرفى نبودند - توانائى‌اش را نداشتند، مقبوليت نداشتند، در بين مردم نفوذ نداشتند، نميتوانستند بر دلهاى مردم حكومت كنند. آن كه ميتوانست اولاً از حيث سطح، تمام كشور را فرا بگيرد، ثانياً از حيث عمق و تأثير، تا اعماق دلها نفوذ كند، روحانيت بود؛ كه همه جا بود. بنده يك وقتى در اوائل انقلاب، اين آيه‌ى شريفه‌ى سوره‌ى نحل را خواندم: «اعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم. و اوحى ربّك الى النّحل ان اتّخذى من الجبال بيوتا و من الشّجر و ممّا يعرشون. ثمّ كلى من كلّ الثّمرات فاسلكى سبل ربّك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للنّاس».(2) گفتم بله، اين جوانهاى طلبه مثل زنبورهاى عسل رفتند بر روى گلهاى معرفتى كه از بيان امام روئيده بود، نشستند تغذيه شدند، بعد راه افتادند به سرتاسر كشور، به مردم عسل دادند، به دشمنان نيش زدند؛ هم عسل، هم نيش؛ نيش و نوش با هم. از هيچ دسته‌اى، از هيچ حزبى، از هيچ جمعيت ديگرى غير از روحانيت، اين كار برنمى‌آمد. و اگر اين نميشد، اين انقلاب اجتماعى به وقوع نميپيوست؛ انقلابى كه همان شعارى كه در تهران روز عاشورا داده ميشود، در فلان كوره‌دهِ يك استان دورافتاده هم مردم راهپيمائى ميكنند، همان شعار را ميدهند، همان حرف را ميزنند، همان درخواست را ميكنند. اين ميشود انقلاب اجتماعى؛ كه نتيجه‌اش سقوط آنچنان حكومتى است، و تشكيل اينچنين نظامى. استقامت و استحكام و ريشه‌دارى اين نظام به گونه‌اى است كه به توفيق الهى، قرنها اين نظام پابرجا خواهد بود. مبانى فكرى را هم باز خود روحانيون آماده كردند. امثال شهيد مطهرى، امثال علامه‌ى طباطبائى و بزرگانى از اين قبيل، مبانى فكرىِ مستحكم را آماده كردند؛ اين زيرساختهاى فكرى را كه بر اساس آنها ميشود نشست فكر كرد، پرورش داد، گسترش داد، تفريع فروع كرد و نيازهاى فكرى امروز جوانها را پاسخ داد. در كشور ما آن سخن قاطعى كه توانست تفكرات ماركسيستى را مثل پنبه‌اى حلاجى كند، به هم بزند و باد هوا كند، فرمايشات مرحوم مطهرى بود - كه ايشان شاگرد آقاى طباطبائى بود - و بعضى ديگر از شاگردان مرحوم علامه‌ى طباطبائى. اين نظام در يك چنين بسترى به وجود آمده. بنابراين وظيفه سنگين است، كار هم زياد است. وظيفه‌ى شما خيلى زياد است. از لحاظ معنوى بايد خودتان را بسازيد؛ هم از لحاظ اخلاقى، هم از لحاظ تهذيب، هم از لحاظ تدين، هم از لحاظ پايبندى و تقيد به فرايض و نوافل و تلاوت قرآن. اين طلبه‌ى عزيز ما چه قرآن خوبى تلاوت كردند، و چه آياتى: «لقد كان لكم فى رسول‌اللّه اسوة حسنة لمن كان يرجوا اللّه و اليوم الأخر و ذكر اللّه كثيرا».(3) اگر «يرجوا اللّه و اليوم الأخر» هستيم، اسوه، پيغمبر است. نه اينكه ما مثل او عمل كنيم - كه محال است - راه او را بايد ادامه دهيم. آن وقت در آيه‌ى بعد، وضع مؤمنان به اين پيغمبر روشن ميشود: «و لمّا رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله».(4) در جنگ احزاب، از همه طرف حمله كردند. در جنگ بدر يك گروه بودند، در جنگ احد يك گروه بودند، در جنگهاى ديگر قبائلِ كوچك بودند؛ اما در جنگ احزاب، همه‌ى قبائل مشرك مكه و غير مكه و ثقيف و غيره آمدند متحد شدند؛ ده هزار نفر نيروى رزمنده فراهم كردند؛ يهودى‌هایی هم كه همسايه‌ى پيغمبر بودند و امان‌يافته‌ى پيغمبر بودند، خيانت كردند؛ اينها هم با آنها همكارى كردند. اگر بخواهيم اين را با امروز مقايسه كنيم، يعنى آمريكا با آنها مخالفت كرد، انگليس مخالفت كرد، رژيم صهيونيستى مخالفت كرد، فلان رژيم مرتجعِ نفتخوار مخالفت كرد. پولهاشان را خرج كردند، نيروهاشان را جمع كردند، يك جنگ احزاب درست كردند؛ جنگ احزابى كه دلها را خيلى ترساند. اوائل همين سوره ميفرمايد: «و اذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا»؛(5) مردم را ميترساندند. الان هم همين جور است. الان هم يك عده‌اى مردم را ميترسانند: آقا بترسيد. مقابله‌ى با آمريكا مگر شوخى است؟ پدرتان را در مى‌آورند! آن جنگ نظامى‌شان، اين تحريمشان، اين فعاليتهاى تبليغى و سياسى‌شان. در آخر اين سوره باز ميفرمايد: «لئن لم ينته المنافقون و الّذين فى قلوبهم مرض و المرجفون فى المدينة لنغرينّك بهم».(6) مرجفون همينهايند. در يك چنين شرائطى، شرح حال مؤمن اين است: «هذا ما وعدنا اللّه و رسوله»؛ ما تعجب نميكنيم؛ خدا و رسولش به ما گفته بودند كه اگر پابند به توحيد باشيد، پابند به ايمان به خدا و رسول باشيد، دشمن داريد؛ دشمنها سراغتان مى‌آيند. بله، گفته بودند، حالا هم راست درآمد؛ ديديم بله، آمدند. «و صدق اللّه و رسوله و ما زادهم الاّ ايمانا و تسليما»؛ ايمانشان بيشتر شد. منافق، ضعيف‌الايمان، فى قلوبهم مرض - كه طوائف گوناگونى‌اند - وقتى دشمن را مى‌بينند، تنشان مثل بيد ميلرزد؛ بنا ميكنند به مؤمنين باللّه و زحمتكشان در راه خدا، عتاب و خطاب و اذيت كردن و فشار آوردن: آقا چرا اينجورى ميكنيد؟ چرا كوتاه نمى‌آئيد؟ چرا سياستتان را اينجورى نميكنيد؟ همان كارى كه دشمن ميخواهد، انجام ميدهند. اما از آن طرف، مؤمنينِ صادق ميگويند: ما تعجبى نميكنيم؛ خب، بايد دشمنى كنند؛ «هذا ما وعدنا اللّه و رسوله». يك جا هم فرموده: «و لن ترضى عنك اليهود و لا النّصارى حتّى تتّبع ملّتهم»؛(7) تا وقتى كمند آنها را به گردن نيندازيد، دنباله‌رو آنها نشويد، همين آش است و همين كاسه. خودت را قوى كن كه كمندش در گردن تو تأثير نگذارد؛ يك تكان بدهى، كمندش پاره شود. خودت را قوى كن. چرا خودت را ضعيف ميكنى تا در مقابل او تسليم شوى، خاكسار شوى، به خاك بيفتى؟ «و ما زادهم الاّ ايمانا و تسليما». اينجورى باشيد عزيزان من، فرزندان من، جوانهاى طلبه! با نيت صادقانه درس بخوانيد، به قصد اينكه در اين ميدان عظيم كه در صفوف مقدمش خواهيد بود، جزو برجستگان صفوف مقدم باشيد. من سفارش ميكنم كه كانونهاى فرهنگى - هنرى مساجد را فراموش نكنيد؛ البته با همكارى بسيج. بد است كه بين روحانى مسجد و بسيج مسجد، اختلاف به وجود بيايد. نه، با همكارى بسيج، اين كانونهاى فرهنگى - هنرى مساجد را مؤثر كنيد، برايش كار كنيد. بنشينيد فكر كنيد، مطالعه كنيد و سخنى كه متناسب با نياز آن جوانى است كه آنجا حضور پيدا ميكند، فراهم كنيد. مطالعه كنيد. كتابهائى وجود دارد كه ميشود از اين كتابها استفاده كرد. كتابهائى هست؛ برويد بپرسيد، تحقيق كنيد از كسانى كه اهلش هستند. خودتان را مجهز كنيد، مسلح به سلاح معرفت و استدلال كنيد، بعد به اين كانونهاى فرهنگى - هنرى برويد و پذيراى جوانها باشيد. با روى خوش هم پذيرا باشيد؛ با سماحت، با مدارا. فرمود: «و سنّة من نبيّه»، كه ظاهراً عبارت است از «مداراة النّاس»؛ مدارا كنيد. ممكن است ظاهر زننده‌اى داشته باشد؛ داشته باشد. بعضى از همينهائى كه در استقبالِ امروز بودند و شما - هم جناب آقاى مهمان‌نواز، هم بقيه‌ى آقايان - الان در اين تريبون از آنها تعريف كرديد، خانمهائى بودند كه در عرف معمولى به آنها ميگويند «خانم بدحجاب»؛ اشك هم از چشمش دارد ميريزد. حالا چه كار كنيم؟ ردش كنيد؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به اين جبهه است؛ جان، دلباخته‌ى به اين اهداف و آرمانهاست. او يك نقصى دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقصهاى اين حقير باطن است؛ نمى‌بينند. «گفتا شيخا هر آنچه گوئى هستم / آيا تو چنان كه مينمائى هستى؟». ما هم يك نقص داريم، او هم يك نقص دارد. با اين نگاه و با اين روحيه برخورد كنيد. البته انسان نهى از منكر هم ميكند؛ نهى از منكر با زبان خوش، نه با ايجاد نفرت. بنابراين با قشر دانشجو ارتباط پيدا كنيد. آقاى فرجام در مورد لباس روحانيت تذكر خوبى دادند. آنهائى كه درسشان يك قدرى پيش رفته، لباس روحانيت بپوشند؛ اما بدانند لباس طلبگى پوشيدن، بار سنگينى است. اين عمامه‌ى چند سيرى كه شما روى سرت ميگذارى، خيلى سنگين است. بمجردى كه ديدند شما عمامه دارى، سيل سؤال و اشكال و اينها وارد ميشود. اگر آنچه كه نميدانى، گفتى نميدانم، بعد رفتى آن را تحقيق كردى و دانستى و احياناً آمدى به او گفتى، اين خوب است؛ اما اگر آنچه كه نميدانى، به شكل غلط جواب دادى، يا چون نميدانستى، عصبانى شدى كه چرا اين را از من سؤال كرد، اين ديگر خوب نيست. اگر بناست آدم اينجور باشد، نبودن بهتر است. امامت جماعت در مساجد را محترم بشماريد، مهم بشماريد. كسانى كه شايستگى دارند، امامت مساجد خيلى مهم است. در هر وعده‌ى نماز، يا لااقل در هر شبانه‌روزى يك وعده‌ى نماز، با مردم حرف بزنيد و افكار را باز كنيد. با ذكر حقايق دين و مناقب ائمه (عليهم‌السّلام) دلها را روشن كنيد؛ دلها روشن ميشود. خب، صحبت ما يك قدرى طولانى هم شد. خداوند ان‌شاءاللّه بركات وجود جناب آقاى مهمان‌نواز را براى اين منطقه محفوظ بدارد. در ديدارهائى كه گاهى با ايشان داشتيم، راجع به آمدن به بجنورد مكرر ميگفتند، ما هم ميگفتيم چشم، «الأمور مرهونة بأوقاتها»؛ خب، حالا اوقاتش رسيد. ايشان در بجنورد مانده‌اند، كار بسيار خوبى كردند؛ بركتى هستند براى اين شهر. ايشان وظائفى دارند؛ امام جمعه‌ى محترم هم كه بحمداللّه انسان احساس ميكند هم خوش‌بيان، هم خوشفكر، هم تواناى براى كار هستند، ان‌شاءاللّه به وظيفه‌ى امامت جمعه به بهترين وجهى عمل ميكنند. اين يكى از همان مواردى است كه بنده آرزو دارم: چيزى از دست ندهيم، چيزى هم به دست بياوريم. بجنورد الحمدللّه آقاى مهمان‌نواز را از دست نداد و بركات وجود ايشان، مراجعه‌ى به ايشان، مثل سابق هست؛ يك چيزى هم اضافه گيرمان آمد، كه امام جمعه‌ى محترم است. خدايا! آنچه را كه ميكنيم، آنچه را كه ميگوئيم، آنچه را كه در نيت ميگذرانيم، براى خودت و در راه خودت قرار بده؛ آن را به كرم و فضلت از ما قبول كن. پروردگارا! قلب مقدس ولى‌عصر را از ما راضى كن؛ ما را مشمول دعاى آن بزرگوار قرار بده. پروردگارا! اين جمع حاضر و ديگر فضلا و طلاب و روحانيونى كه هستند و در اين منطقه‌ى بزرگ مشغول كارند، همه را سربازان واقعى اسلام و قرآن قرار بده. اين الفت و انسى كه امروز بين برادران شيعه و سنى در اين منطقه هست، روزبه‌روز آن را بيشتر كن؛ همه‌شان را به راه خير و راه صلاح و راه هدايت امت راهنمائى بفرما. والسّلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته‌ 1) چه رسد به اينكه2) نحل: 68 و 693) احزاب: 214) احزاب: 225) احزاب: 136) احزاب: 607) بقره: 120
  برچسب‌ها: رهبری وروحانیت
  نوشته شده در شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ساعت 7:54 توسط عاشق| |

   

  اين كلمات مبالغه‌آميز را حذف كنيد

  رهبر معظم انقلاب چهارشنبه‌شب گذشته در آخرین دیدار خود در جریان سفرشان به نوشهر، با نیروهای مسلح منطقه‌ی شمال كشور و خانواده‌های آنان دیدار كردند. سخنان رهبری در این دیدار، نكات مهم بسیاری از جمله تفاوت‌های انقلاب اسلامی با بیداری اسلامی كنونی در منطقه و نیز پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در عمق و سطح داشت، اما ایشان در آغاز این دیدار تكلیف شعری را روشن كردند كه جمعیت حاضر در ابتدای این مراسم خواندند:
  كشتی ولایت را / ناخدای دورانی
  ماه آسمان عشق / نور چشم ایرانی
  بیم موج و طوفان نیست / تا تو نوح ما هستی
  زنده‌ایم و وقتی تو / جان و روح ما هستی
  http://farsi.khamenei.ir/ndata/home/1391/1391070419263580d.jpg
   فایل  صوتی
   
   
   
   
   
  برخی تعابیر موجود در این شعر همچون «كشتی ولایت» و «نوح ما» كه همخوانی جمعی شد، مورد اعتراض رهبر انقلاب قرار گرفت. ایشان پیش از ورود به بحث اصلی خود تأكید كردند:
  «من به شما عرض می‌كنم، به همه هم این را می‌گویم و گفته‌ام و تكرار می‌كنم: مبادا آن صفاتی، خصالی، مناقبی كه متناسب با وجود ولی‌عصر ارواحنافداه هست، این‌ها را تنزل بدهیم در سطح انسان‌های كوچك و ناقصی مثل این حقیر و امثال این حقیر. اینی كه گفته می‌شود كسانی كه در این سفینه سوارند، غم طوفان ندارند:
  چه غم دیوار امت را كه دارد چون تو پشتیبان
  چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتیبان   [گلستان سعدی]
  این نوح، امام زمان است، اما با یك نگاه عمومی به طول تاریخ اسلام وقتی نگاه كنیم -كه سعدی هم با همان نگاه این شعر را گفته است- وجود مقدس خاتم‌الانبیاء (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) نوحِ كشتیبان این امت است. [...] نوحِ این كشتی اوست. پشتیبان این امت اوست. واسطه‌ی فیض الهی به یكایك آحاد ما، به دل‌های ما، به جان‌های ما، به ذهن‌های ما، به جسم‌های ما، به حیات فردی و اجتماعی، وجود مقدس خاتم‌الأوصیاء و در رتبه‌ی قبل از او، وجود مقدس خاتم‌الأنبیاء (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) است.»
  كلیپ صوتی: نوح كشتی‌بان
   

  http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif جانم فدای اسلام
  این بخش مهم از بیانات رهبر انقلاب البته چندان در رسانه‌ها انعكاس نیافت، اما به نظر می‌رسد یادآوری سوابق اعتراض‌های امام خمینی رضوان‌الله‌علیه و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این‌گونه تعابیر در كنار این مورد اخیر، قابل تأمل است.

  رهبر انقلاب حدود پنج ماه پیش نیز در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش به‌طور ضمنی از استفاده‌ی تعبیر «جانم فدای رهبر» در مراسم‌ رسمی نیروهای مسلح انتقاد و تصریح كرده بودند:
  «ارتشى كه نه در خدمت قدرت‌طلبى‌هاى شخصى است، نه براى شخص می‌میرد. این را من باید تأكید كنم؛ نه خدا راضى است، نه احكام اسلام اجازه می‌دهد كه ما بگوییم ارتش ما، یا نیروهاى مسلح ما، یا عناصر ما، براى خاطر فلان آدم بمیرند؛ نه. بله، براى خاطر اسلام همه بمیرند؛ فلان آدم هم براى خاطر اسلام بمیرد. براى برافراشته نگهداشتن پرچم استقلال كشور كه كشور اسلامى است. همه آماده باشند براى مردن در این راه؛ كه این مردن اسمش شهادت است.»
  پس از این بیانات و در دیگر مراسم‌ رسمی نظامی بعدی، شعار «الله اكبر جانم فدای رهبر» نیروهای نظامی به «الله اكبر پاینده رهبر» تغییر یافت.

  بر این اساس، فرمانده كل قوا در دو دیدار نظامی نسبت به كاربرد تعابیر غلوآمیز صریحاً اعتراض كرده‌اند. این در حالی است كه خاصیت و اثر مراسم‌ نظامی، سان، رژه و از این قبیل در یك فرد عادی كه در رأس امور كشوری قرار گرفته، تقویت احساس خودبرتربینی و تكبر است و معمولاً هوای نفس فردی را كه مُهذّب نشده و نفس خود را تزكیه نكرده، ناخودآگاه به سمت بیان اظهاراتی با رگه‌های عُجب و غرور وامی‌دارد، اما ماجرا در مورد نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن، كاملاً متفاوت و برعكس است. ولیّ فقیهی كه عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر و شجاعت جزو شرایط و صفات او است، در این زاویه نیز الگویی كاملاً دینی، عابدانه و متواضعانه ارائه می‌دهد. یعنی نه‌تنها هنگامی كه در جمع قوای مسلح تحت امر خود قرار می‌گیرد، گرفتار نفس و صفت شیطانی كبر و غرور نمی‌شود و سخنانی از این جنس نمی‌گوید، بلكه حتی تعابیری را كه دیگران، آن‌هم با انگیزه‌های عاطفی و احساسی و برخاسته از شور امت به امام، درباره‌ی او به زبان جاری می‌كنند، چنانچه شبهه‌ی تعارض با مبانی و اصول داشته باشد، برنمی‌تابد و از همان تریبون عمومی برای تذكر و اصلاح اقدام می‌كند.
  درس دیگری نیز كه این سیره‌ی امام و رهبری برای همه دارد، پرهیز از شعارزدگیِ صِرف و توجه به عمق است. یعنی جوانان پرشور و انقلابی باید بخش عمده‌ی انرژی و توان خود را بر عمق‌دادن به معرفت دینی و بصیرت خود و پیگیری مطالبات مهم رهبری متمركز كنند.

  http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif سَرور فقط خداست
  این‌گونه روشنگری‌های برگرفته از اصول دین عزت‌بخش اسلام، پیش از این نیز در بیانات رهبر انقلاب سابقه داشته است. اتفاقاً یكی از این موارد باز به دیدار جمعی از نیروهای مسلح، یعنی فرماندهان سپاه در سال ۱۳۷۷ با ایشان بازمی‌گردد.

  در تاریخ ۱۳۷۷/۶/۲۴ در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران، پیش از بیانات رهبر انقلاب سرودی اجرا شد كه در مصرعی از آن جمع با هم می‌خواندند: «سرور ما خامنه‌ای». ایشان در همان جلسه به طور جدی تذكر دادند و با انتقاد از خواندن این‌گونه اشعار تأكید كردند كه از شنیدن چنین مطالبی حقیقتاً متأذی می‌شوند:
  «من خواهش مى‌كنم كه الفاظ اين اشعار و سرودها را از كلمات مبالغه‌آميز خالى كنيد. هم شأن شما اين است كه در اين راه‌ها پيشقدم باشيد و هم حقيقت قضيه اين است. بنده افتخارم به اين است كه بتوانم خدمتگزار شما و مردم باشم. «سَروَر» فقط خداى متعال است و به امر او و در پيروى و عبوديّت او بندگان صالحِ برجسته و معصومين عليهم‌السّلام‌اند. ما بندگانى ناقص، نارسا و ضعيف هستيم. بزرگ‌ترين هنر ما اين است كه بتوانيم در لابه‌لاى همه‌ی ضعف‌هايى كه داريم، كارى انجام دهيم كه ان‌شاءاللَّه طبق وظيفه باشد. اين كلمات مبالغه‌آميز را حذف كنيد. بنده، وقتى اين كلمات را مى‌شنوم، حقيقتاً متأذّى مى‌شوم.»

  در تاریخ ۱۳۸۰/۸/۱۲ نیز در دیدار با جوانان اصفهان، پیش از سخنرانی رهبر انقلاب، یكی از حاضران، ایشان را «علی زمان» خواند. ایشان در همان جلسه این‌گونه تذكر دادند:
  «وقتى كسانى اسم مبارك اميرالمؤمنين عليه‌السلام يا اسم مبارك ولىّ ‌عصر روحى‌فداه را مى‌آورند، بعد اسم ما را هم دنبالش مى‌آورند، بنده تنم مى‌لرزد. آن حقايق نور مطلق، با ما كه غرق در ظلمتيم، بسيار فاصله دارند. ما گياه همين فضاى آلوده‌ی دنياى امروزيم؛ ما كجا، كمترين و كوچك‌ترين شاگردان آنها كجا؟ ما كجا و قنبرِ آنها كجا؟ ما كجا و آن غلام حبشىِ فداشده در كربلاى امام حسين عليه‌السّلام كجا؟ ما خاك پاى آن غلام هم محسوب نمى‌شويم. اما آن‌چه كه حقيقت است، اين است كه ما به عنوان مسلمانانى كه راهمان را شناخته‌ايم، تصميم خود را گرفته‌ايم و نيروى خود را براى اين راه گذاشته‌ايم؛ با همه‌ی وجود در اين راه حركت مى‌كنيم و ادامه خواهيم داد.»
  http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21018/smpf.jpg
  همچنین سال گذشته در جریان دیدار سالانه‌ی نمایندگان مجلس، هنگامی كه یكی از نمایندگان اظهارات توأم با تعریف و تمجیدی از رهبری در حضور ایشان بیان كرد، رهبر انقلاب خاطرنشان كردند:
  «می‌دانم از روى محبت و اخلاص و صفاست -در اين ترديدى نيست- ليكن اين‌جور بيانات، هم به ضرر من است، هم به ضرر خود گوينده است. نبايستى اين بيانات به اين شكل بيان شود. يك مجموعه‌ى زمانى تصادفاً كنار هم قرار گرفته‌ايم و داريم با هم كار می‌كنيم. من يك كار می‌كنم. شما يك كار می‌كنيد. اين‌جور تعبيرات، تعبيراتى نيست كه انسان را خوش بيايد يا كمكى به كار پيشرفت انسان بكند. ما همگى بندگان خدا هستيم و ان‌شاءالله خدمتگزاران مردم هم باشيم.»

  http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif به خدا پناه مى‌برم از غرور
  مواجهه و اظهار ناخشنودی در قبال بیان سخنانی كه شبهه‌ی اغراق دارند، در سیره و سخنان صریح مرحوم امام خمینی رحمه‌الله نیز سابقه دارد. در دیدار نمایندگان نخستین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی با ایشان، مرحوم فخرالدین حجازی كه نفر اول منتخب مردم شهر تهران بود، به نمایندگی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخنانی را ایراد كرد و در بخشی از آن با بیانی بسار شیوا به تجلیل از امام پرداخت. وی سخنرانى خود را با جمله‌ی «بأبى أَنْتَ وَ امّى» آغاز كرد و بقیه‌ی سخنرانى را نیز به تعریف و تمجید از مقام والاى حضرت امام اختصاص داد. این سخنان مرحوم حجازی با واكنش حضرت امام مواجه شد. ایشان افراد را از بیان چنین تعاریف و تمجیدهایی برحذر داشتند و تذكر دادند كه انحطاط و سقوط اخلاقی افراد از همین‌گونه رفتارها و تمجیدها آغاز می شود. حضرت امام در آغاز سخنان آن روز خود تأكید كردند:

  «من خوف این را دارم كه مطالبى كه آقاى حجازى فرمودند درباره‌ی من، باورم بیاید. من خوف این را دارم كه با این فرمایشات ایشان و امثال ایشان براى من یك غرور و انحطاطى پیش بیاید. من به خداى تبارك و تعالى پناه مى‌برم از غرور. من اگر خودم را براى خودم نسبت به سایر انسان‌ها یك مرتبتى قائل باشم، این انحطاط فكرى است و انحطاط روحى. من در عین حال كه از آقاى حجازى تقدیر مى‌كنم كه ناطق برومندى است و متعهد، لكن گله مى‌كنم كه در حضور من مسائلى كه ممكن است من باورم بیاید فرمودند. پیروزى ما مرهون اسلام است. نه مرهون من است و نه مرهون شما و نه مرهون هیچ قوه‌اى، مرهون اسلام است.»
  سیره‌ی امام خمینی رحمه‌الله و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گویای این واقعیت است كه این بزرگواران در عین این كه مخالفتی با این رابطه‌ی عاطفی ندارند، ولی با انحراف، اِفراط و پیرایه‌های آلوده‌ای كه سكوت در قبال آن‌ها منجر به تثبیت و ترویج‌ آن می‌شود، مخالف هستند و مخالفت خود را بدون تعارف علنی می‌كنند.

  همچنین سال ۱۳۶۶ در گردهمایی ائمه‌ی جمعه‌ی بلاد در حضور امام خمینی، مرحوم آیت‌الله مشكینی رئیس وقت مجلس خبرگان در تجليل از امام چنين گفت:

  «...امام بزرگوار، مرجع اعظم تقليد شيعيان، رهبر عظيم‌الشأن مسلمانان، پناه مستضعفان جهان، عليك منّا سلام الله ابداً ما بقيت [...]

  اماما! امام زين‌العابدين عليه‌السلام در دعای روز جمعه و عيد فطر و عيد أضحی به جمله‌ای می‌رسند كه برای ما تكان‌دهنده است و آن اين است كه می‌گويد: الّلهم انّ هذا المقام لخُلفائِك و أصفيائك و مواضع أُمنائك فی الدّرجة الرفيعة التی خصصتهم بها قد ابتزوها: خدايا اين مقام مال اولياء الله است، مال اصفياء الله است، امناء الله است. و ابتزوها يعنی به جور و ظلم خدايا اين مقام را از ما سلب كردند. مزيد بر اين مطلب، امام باقر و امام صادق و امام حسن عسكری عليهم‌السلام و بلكه الان حضرت بقية ‌الله الأعظم هم همين جمله را با خدای خود صحبت می‌كنند.

  اماما! ما در اين برهه‌ای از زمان چشم گشوديم و ديديم بر اين كه خدا اين مقام را به يكی از فرزندان لايق آن خاندان دوباره پس داد و عنايت كرد و به دست باكفايت آن حضرت تحويل داد.» (روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۶۶/۷/۱۸، گزارش سومين سمينار سراسری ائمه‌ی جمعه.)

  امام خمینی در آغاز بیانات خود بلافاصله فرمودند:
  «من قبلاً از آقای مشكينی گله كنم. ما آن‌قدری كه گرفتار به نفس خودمان هستيم، كافی است. ديگر مسائلی نفرماييد كه انباشته بشود در نفوس و ما را به عقب برگرداند. شما دعا كنيد كه آدم بشويم. دعا كنيد كه حتی به همين ظواهر اسلام عمل كنيم. ما كه چشم‌مان به آن بواطن نمی‌رسد لااقل به اين ظواهر عمل بكنيم.» (ج ۲۰ صحیفه، ص ۳۹۴)

  نهی‌های مكرر امام خمینی و رهبر معظم انقلاب در خصوص كاربرد این‌گونه تعابیر اغراق‌آمیز یا مختص به ائمه‌ی معصومین علیهم‌السلام، یك درس اصلی برای ملتزمان به مكتب ولایت دارد؛ این كه اگرچه شور و احساس، جزئی از روحیات یك مؤمن است و در اسلام نیز نه‌تنها نفی نشده، در مواردی مانند اظهار ارادت به ذوات مقدسه‌ی معصومین و به‌ویژه حضرت سیدالشهدا علیهم‌السلام سفارش بسیاری هم نسبت به آن شده است، همچنین جزئی از اركان رابطه‌ی امام و امت در نظام ولایت فقیه همین رابطه‌ی عاطفی است، اما سیره‌ی مرحوم امام خمینی و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گویای این واقعیت است كه این بزرگواران در عین این كه مخالفتی با این رابطه‌ی عاطفی ندارند، ولی با انحراف، اِفراط و پیرایه‌های آلوده‌ای كه سكوت در قبال آن‌ها منجر به تثبیت و ترویج‌ آن می‌شود، مخالف هستند و مخالفت خود را بدون تعارف علنی می‌كنند.

  درس دیگری نیز كه این سیره‌ی امام و رهبری برای همه دارد، پرهیز از شعارزدگیِ صِرف و توجه به عمق است. یعنی جوانان پرشور و انقلابی باید بخش عمده‌ی انرژی و توان خود را بر عمق‌دادن به معرفت دینی و بصیرت خود و پیگیری مطالبات مهم رهبری متمركز كنند و تنها شعار دادن و ابراز عواطف چندان لطفی ندارد.


   


  برچسب‌ها: این کلمات مبالغه آمیز راحذف کنید
  نوشته شده در پنجشنبه ششم مهر ۱۳۹۱ساعت 9:17 توسط عاشق| |  با توکل به خداي متعال و نظر به استقبال گسترده کاربران گرامي، نسخه 3.5 نرم افزار به سوي نور 3 با تلاش نيروهاي متعهد و متخصص طراحي و آماده بهره برداري گرديده است. در اين نسخه از نرم افزار ضمن اصلاح برخي موارد، قابليت هاي جديدي نيز براي کاربران اضافه گرديده است.

  ويژگي هاي نرم افزار:

  *متن کامل دوره 22 جلدي صحيفه نور
  *صوت سخنان حضرت امام خميني(ره) در بيش از 800 فايل سخنراني
  *متن سخنان مقام معظم رهبري از سال 68 تا 91/6/12
  *امکان جستجوي ساده و ترکيبي داخل متن

  امکانات اضافه شده در نسخه جديد:
  *به روز شدن بيانات مقام معظم رهبري تا تاريخ 91/6/12
  *انتخاب محدوده جستجو بر اساس تاريخ
  *افزودن قابليت نصب نرم افزار بر روي انواع ويندوزها
  *صفحه بندي نمايش متون بر اساس صفحات کتب 22 جلدي صحيفه نور
  *قابليت تشخيص و خواندن فايل هاي صوتي نرم افزار از روي حافظه فلش، DVD و شاخه اصلي پارتيشن هاي هارد ديسک

   


  توجه:
  1- کاربراني که از نسخه 3 نرم افزار استفاده مي نمايند جهت استفاده از نسخه جديد، مي بايست نسخه قبلي را Uninstall نمايند.
  2- حجم نسخه کامل اين نرم افزار که شامل متن و صوت بيانات حضرت امام خميني (ره) است حدود 5G.B مي باشد. لذا به منظور تسهيل در دسترسي کاربران عزيز نسخه متني آن که حجم کمتري دارد براي دانلود قرار داده شده است.
  3- براي دسترسي به فايلهاي صوتي بيانات امام خميني (ره) به سايت راه امام مراجعه نماييد.

   

  دريافت نرم افزار به سوي نور 3.5 (حجم 60 M.B)

     منبع : سایت غدیر


  برچسب‌ها: دانلود نرم افزار به سوي نور 3, 5
  نوشته شده در جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ساعت 21:16 توسط عاشق| |


  نظر امام خامنه ای درباره جذب مخاطب به هر قیمت

   

  مرحوم سیدقطب مى‏گوید به یکى از شهرهاى امریکا رفتم و دیدم دم درِ یک کلیسا اطلاعیه ‌اى نصب کرده‏اند: «امشب یک برنامه‏ى رقص و شادى و شام سبک و موسیقى اجرا می‏ شود»!

   این قسمت از سخنان ایشان درباره جذب مخاطب و لزوم عدم وجود تناقض در پیام های برنامه های صدا و سیما است: 

  مرحوم سیدقطب جریانى را در یکى از کتابهایش مى‏نویسد، که من پیش از انقلاب آن کتاب را ترجمه کردم. مى‏گوید به یکى از شهرهاى امریکا رفتم و دیدم دم درِ یک کلیسا اطلاعیه‏یى نصب کرده‏اند: «امشب یک برنامه‏ى رقص و شادى و شام سبک و موسیقى اجرا مى‏شود.»! تعجب کردم که کلیسا به چه مناسبت اینها را اعلام کرده!

   مى‏نویسد: کنجکاو شدم در آن ساعتِ معین بروم ببینم چه خبر است. دیدم بله، یک سالن رقص در کنار سالن کلیساست؛ زوجهاى جوان مى‏آیند و مى‏رقصند؛ موسیقى‏هاى محرک و شهوانى هم پخش مى‏شود! افرادِ یک‏خرده مسن‏تر هم کنار نشسته‏اند و تماشا مى‏کنند و از نگاه کردن لذت مى‏برند! کشیش هم اواخر شب روى سن ظاهر شد و با رفتار خیلى آرام و ملایم رفت نور چراغها را تنظیم کرد!

  مى‏گوید فردا رفتم سراغ کشیش؛ گفتم شما کشیش هستید یا کاباره‏ دار؟! این‏جا کلیساست یا سالن رقص؟! کشیش گفت من به این وسیله مى‏خواهم جوانها را به کلیسا جذب کنم! این‏طورى مى‏شود جوانها را به کلیسا جذب کرد؟! جوانها به کلیسا جذب نشدند، بلکه به سالن رقصِ متعلق به کلیسا جذب شدند! سالن رقصِ متعلق به کلیسا مگر امتیازى دارد؟

  اگر بناست فیلم یا برنامه‏ یى پخش شود و تأثیر سوئى بگذارد، چه فرقى مى‏کند که من پخش کنم یا رقیب من؛ در هر دو صورت بد است؛ پس چرا من پخش کنم؟ به نظر من این منطق مهمى است و باید به آن توجه داشت.

  رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان صدا و سیما در 11 آذرماه 1383


  برچسب‌ها: نظر امام خامنه ای درباره جذب مخاطب به هر قیمت
  نوشته شده در پنجشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۱ساعت 21:19 توسط عاشق| |

   

  آيت الله حاج سید هاشم ميردامادي ـ معروف به نجف آبادي ـ در سال 1303 قمری در نجف اشرف در خاندان علم و فضيلت دیده به جهان گشود. نسب او با سي واسطه به فرزند امام صادق «ع» مي رسد. آیت الله حاج سید هاشم میردامادی سرانجام، در شب سه شنبه 23 جمادي الثاني سال 1380 قمری به علت بیماری و در سن 77 سالگی دار فانی را وداع گفت و در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) در رواق دارالسعاده به خاک سپرده شد. آیت الله سید هاشم میردامادی جد مادری رهبرانقلاب است.

  عکس: داوود کریمی  برچسب‌ها: عکس جد مادری
  نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۱ساعت 9:24 توسط عاشق| |

  برترین کتاب ادبیات دفاع مقدس انتخاب شد

  کتاب «پایی که جا ماند» خاطرات سیدناصر حسینی پور به عنوان جدیدترین کتابی که مقام معظم رهبری بر آن دست نوشته نگاشته اند، برترین کتاب سال ادبیات دفاع مقدس شد.

  به گزارش رجانیوز، سردار بهمن کارگر رییس جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس با اعلام این خبر گفت: از امسال معرفی کتاب منتخب حوزه ادبیات دفاع مقدس را در دستور کار گذاشته‌ایم و قرار است هم زمان با این ایام اثر برتر معرفی می‌کنیم که امسال کتاب «پایی که جا ماند» را به عنوان برترین کتاب انتخاب کرده‌ایم.
  مقام معظم رهبری اخیرا بر این کتاب دست نوشته‌ای نگاشته‌اند و با بیان اینکه تاکنون هیچ کتابی نخوانده و هیچ سخنی نشنیده‌ام که صحنه های اسارت مردان ما در چنگال نامردمان بعثی عراق را آنچنان که در این کتاب آمده است به تصویر کشیده باشد، افزوده‌اند: « این یک روایت استثنایی از حوادث تکان دهنده‌ای است که از سویی صبر و پایداری و عظمت روحی جوانمردان ما را، و از سویی دیگر پستی و خباثت و قساوت نظامیان و گماشتگان صدام را، جزء به جزء و کلمه به کلمه در برابر چشم و دل خواننده می‌گذارد و او را مبهوت می‌کند. احساس خواننده از یک سو شگفتی و تحسین و احساس عزت است، و از سویی دیگر غم و خشم و نفرت.… درود و سلام به خانواده‌های مجاهد و مقاوم حسینی.»
  «پایی که جا ماند» شامل ۱۹۸ خاطره از سید ناصر حسینی پور است. او در این کتاب به خاطراتِ اسارتِ چندین‌ساله‌اش در اردوگاه‌های عراقی، می‌‌پردازد.
  فیلم مربوط به دیگران : پایی كه جاماند

  با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید : 

  کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 5.9 MB
  کیفیت پايين و فرمت Flv و با حجم 3.3 MB
  کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 57.2 MB  برچسب‌ها: برترین کتاب ادبیات دفاع مقدس
  نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:58 توسط عاشق| |


  سرفصل ها:
  - پاسخ به شبهات روز پیرامون ولایت 
  فقیه(ولایت فقیه در کجای دین آمده؟ دلایل 
  عقلی ولایت فقیه؟ پیشینه؟ تحلیل اصل
  ولایت فقیه؟ و...)
  - ویژگی های شخصیتی آیت الله خامنه ای( از زبان امام، علما، شخصیت های بین المللی، خاطراتی از ایام انقلاب و دفاع مقدس و...)

  - گزیده اشعار امام خامنه ای
  - ویژگی های زندگی امام خامنه ای
  و...
  شمارگان : 20000 نسخه
  نوب چاپ : دوم 1390
  تلفن مركز پخش : 8430688 - 0511
  هرگونه بهره برداري از كتاب حاضر در جهت ترويج نظريه مترقي ولايت فقيه جايز مي باشد.

   


  دانلود کتاب / 2.3 مگابایت  برچسب‌ها: پاسخ به شبهات روز پیرامون ولایت فقیه
  نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:27 توسط عاشق| |

  Design By : 20theme.net